2018-01-02 15:31:00

Úmysly Apoštolátu modlitby vybrané Svätým Otcom na rok 2018


Vatikán/Slovensko 2. januára – Prinášame v prehľade na celý rok 2018 úmysly Apoštolátu modlitby vybrané Svätým Otcom a Konferenciou biskupov Slovenska. Svetová sieť modlitby Svätého Otca aj tento rok pokračuje v systéme, ktorý bol zavedený minulého roku. Pápež František vybral na každý mesiac jediný úmysel, a to striedavo so všeobecným a evanjelizačným zameraním. Slovenskí biskupi na každý mesiac určili jeden úmysel.

Modlitba obetovania dňa:

Nebeský Otče, obetujem ti celý svoj deň a svoje modlitby, práce, radosti aj utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti stále obetuje vo svätej omši za spásu sveta. Nech ma Duch Svätý vedie a nech mi dá silu svedčiť o tvojej láske. S Pannou Máriou, Matkou nášho Pána a Matkou Cirkvi, prosím za úmysly Svätého Otca a našich biskupov na tento mesiac:

Úmysly Apoštolátu modlitby Svätého Otca na rok 2018 spolu s úmyslami Konferencie biskupov Slovenska

Január
Evanjelizačný úmysel: Za kresťanov a ostatné menšinové náboženstvá v ázijských krajinách, aby mohli prežívať svoju vieru v plnej slobode.

Úmysel slovenských biskupov: Nech nás krst Krista Pána naplní úsilím prežívať krst v každodennom živote.

Február
Všeobecný úmysel: Za tých, ktorí majú politickú, ekonomickú alebo duchovnú moc, aby sa nedali ovládať korupciou.

Úmysel slovenských biskupov: Nech sa naša mládež úprimne nadchne pre duchovné hodnoty.

Marec
Evanjelizačný úmysel: Aby celá Cirkev rozpoznala naliehavosť formácie k duchovnému rozlišovaniu pre jednotlivcov i pre spoločenstvá.

Úmysel slovenských biskupov: Nech nás Kristov pôst vedie k tomu, aby sme sa v pôstnej dobe aj my zdravo zapierali.

Apríl
Všeobecný úmysel: Aby tí, ktorí riadia ekonomickú oblasť spoločnosti, mali odvahu odmietať ekonómiu vylúčenia a nerovnosti a dokázali ponúknuť nové riešenia.

Úmysel slovenských biskupov: Nech nás slávenie veľkonočného tajomstva vovádza do spoločenstva Cirkvi.

Máj
Evanjelizačný úmysel: Aby veriaci laici uskutočňovali svoje osobitné poslanie tak, že budú tvorivo odpovedať na výzvy súčasného sveta.

Úmysel slovenských biskupov: Nech sa v našom živote, aj v živote farnosti i celej spoloč­nosti, prejaví naša mariánska zbožnosť.

Jún
Všeobecný úmysel: Aby sociálne siete vyzdvihovali solidaritu a rešpektovali druhých v ich odlišnostiach.

Úmysel slovenských biskupov: Nech sú prvoprijímajúci živo začlenení do života spoločenstiev našich farností.

Júl
Evanjelizačný úmysel: Aby kňazi, ktorí s námahou a v samote pastoračne pôsobia, pociťovali neustálu pomoc a podporu Pána a spoločenstva.

Úmysel slovenských biskupov: Nech sa oslavy dedičstva otcov našej viery, sv. Cyrila a Metoda, prejavia v živote národa.

August
Všeobecný úmysel: Aby závažné ekonomické a politické rozhodnutia slúžili na ochranu rodiny ako pokladu ľudského spoločenstva.

Úmysel slovenských biskupov: Nech je prázdninový a dovolenkový oddych spojený aj s obnovou ducha v našom národe.

September
Evanjelizačný úmysel: Aby mladí Afričania mali prístup ku vzdelávaniu a práci vo vlastnej krajine.

Úmysel slovenských biskupov: Nech námahy našich žiakov a študentov sprevádza pomoc Ducha Svätého.

Október
Všeobecný úmysel: Aby zasvätení ľudia opätovne roznietili svoju misionársku horlivosť a boli prítomní medzi chudobnými, bezbrannými a ľuďmi na okraji spoločnosti.

Úmysel slovenských biskupov: Nech sa naše rodiny prehlbujú spoločnou domácou modlitbou posvätného ruženca.

November
Evanjelizačný úmysel: Aby reč srdca a dialóg vždy víťazili nad rečou zbraní.

Úmysel slovenských biskupov: Nech nás pripomienka svätých a našich zosnulých veriacich podnieti ku skutkom pravej lásky.

December
Všeobecný úmysel: Aby ľudia, ktorí slúžia odovzdávaniu viery, našli zrozumiteľný jazyk pre dialóg s rozličnými kultúrami.

Úmysel slovenských biskupov: Nech svetlo prichádzajúceho Krista preniká naše domovy.

Apoštolát modlitby je celosvetové modlitbové podujatie, ktoré Svätý Otec zveril jezuitom. Má pomáhať kresťanom v modlitbe, aby ju úzko prepojili s osobným životom a s poslaním všeobecnej Cirkvi. Robia tak formou obetovania každodenných radostí i starostí na úmysly vybrané pápežom. Pripomínajú nám to modlitbové úmysly, ktoré Svätý Otec každý rok vyhlasuje. Patrónkou členov Apoštolátu modlitby je okrem svätého Františka Xaverského sv. Terézia z Lisieux.

Ústredie Apoštolátu modlitby v Ríme publikuje každý mesiac modlitbový úmysel Svätého Otca aj formou videoposolstva. Apoštolát modlitby prešiel v posledných rokoch obnovou a nesie aj označenie Svetová sieť modlitby Svätého Otca. V súčasnosti je jeho medzinárodným riaditeľom páter Frédéric Fornos SJ.

Na Slovensku šíri myšlienky a aktivity Apoštolátu modlitby katolícky časopis Posol Božského Srdca Ježišovho, ktorý vydáva jezuitské vydavateľstvo Dobrá kniha v Trnave. -ab-
All the contents on this site are copyrighted ©.