2018-01-01 14:19:00

Popiežius prašo dosniau padėti pabėgėliams


Popiežius paprašė per naujuosius metus kurti solidaresnį ir svetingesnį pasaulį. Sausio 1-ąją minėdamas Pasaulinę taikos dieną, šiemet skirtą taikos ieškantiems migrantams ir pabėgėliams, Šventasis Tėvas prašė neužgesinti vilties liepsnos migrantų ir pabėgėlių širdyse, nenuslopinti jų taikos lūkesčių. Popiežius susirinkusius į pirmąją 2018 metų Viešpaties Angelo maldą, pašvęstą Dievo Motinai Marijai, kvietė pirmąją kalendoriaus dieną kreipti žvilgsnius į Dievo Gimdytoją, kad motiniškai globojami tęstume kelionę laiko keliais.

Sausio pirmosios Evangelija mus sugrąžina į Betliejaus tvartelį, į kurį atskubėję piemenys randa Mariją, Juozapą ir kūdikį ir pakartoja angelų paskelbtą žinią, jog užgimęs kūdikis yra Išganytojas. Visi stebėjosi, o Marija „dėmėjosi visus šiuos dalykus ir svarstė juos savo širdyje“. Marija parodo, kaip reikia išgyventi Kalėdų įvykį: ne paviršutiniškai, bet širdyje. Ji mums parodo tikrąjį būdą, kaip priimti Dievo malonę - svarstyti ją savo širdyje ir medituoti.

Per Mariją Dievų Sūnus įsikūnija, tačiau Marijos motiniškumas tuo neišsisemia. Savo tikėjimo dėka ji taip pat yra pirmoji Jėzaus mokinė, o tai praplečia juos motiniškumą. Marijos tikėjimo dėka Kanoje įvyko pirmasis stebuklingas ženklas, padėjęs sustiprinti mokinių tikėjimą. Tikėjimo vedamą Mariją matome po Kryžiumi, kur priima kaip sūnų apaštalą Joną. Po Prisikėlimo Marija tampa besimeldžiančia Bažnyčios Motina, Sekminių dieną ant jos galingai nužengia Šventoji Dvasia.

Popiežius sausio pirmosios vidudienio maldos susitikime kalbėjo apie Marijos atliktą labai ypatingą funkciją: Marija, būdama Motina, užima vietą tarp savo Sūnaus Jėzaus ir prispaustų, vargstančių ir kenčiančių žmonių. Marija tarpininkauja, kaip Kanoje, suvokdama, kad kaip motina, ne tik gali, bet turi pristatyti savo Sūnui žmonijos poreikius, ypač silpniausiųjų ir vargstančiųjų. Būtent šiems žmonės skirta šiandien minima Pasaulinė taikos diena. Jos tema: „Migrantai ir pabėgėliai: vyrai ir moterys, ieškantys taikos“.

Dar kartą trokštu būti balsu, užtariančiu šiuos mūsų brolius ir seseris, sakė popiežius. Tai mūsų broliai ir seserys, kurie šaukiasi taikos horizontų savo ateičiai. Vardan šios taikos, kuri yra visų teisė, „daugelis rizikuoja savo gyvybe kelionėje, daugeliu atvejų ilgoje ir pavojingoje, turi pakelti sunkumus ir kentėjimus“, sakė popiežius, primindamas tai, ką parašė žinioje Pasaulinei taikos dienai. Šventasis Tėvas tęsė:

Prašau jūsų, neužgesinkime vilties liepsnos migrantų ir pabėgėlių širdyse, nenuslopinkime jų taikos lūkesčių! Svarbu, kad visi, pilietinės institucijos, besirūpinantys ugdymu, pagalbos suteikimu, bažnytinis pasaulis įsipareigotų užtikrinti taikos ateitį pabėgėliams ir migrantams.

Viešpats teleidžia mums per naujuosius metus dosniau darbuotis, siekiant solidaresnio ir svetingesnio pasaulio. Kviečiu jus už tai melstis, baigė Dievo Motinos Marijos iškilmės apmąstymą popiežius Pranciškus.

Šventasis Tėvas pavedė ką tik prasidėjusius 2018 metus Dievo ir mūsų Motinai Marijai, kvietė melsti jos užtarimo pagal senos giesmės žodžius.

Rytų vienuolių mistikai moko ieškoti priebėgos nuo užeinančių dvasinių audrų po Dievo Gimdytojos apsiaustu. Prisimindami begales nūdienos audrų, ypač tas, kurias patiria migrantai ir pabėgėliai, ir mes melskime taip, kaip jie išmokė: „Tavo apgynimo šaukiamės, šventoji Dievo Gimdytoja! Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk. Mergele garbingoji ir palaimintoji“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.