2017-12-05 15:15:00

Švedijos kardinolo Anderso Arboreliuso ingresas Romoje


Pirmasis Švedijos kardinolas Anders Arborelius trečiadienį, gruodžio 6 dieną oficialiai įžengia į jam paskirtą Romos vyskupijos parapiją. Popiežius ilgametį Stokholmo vyskupą Arboreliusą paskyrė kardinolu konsistorijoje birželio 28 dieną.

Kardinolas Arborelius buvo pakrikštytas liuteronu, prisipažįsta nebuvęs itin aktyvus tikintysis, tačiau džiaugiasi visuomet palaikęs artimus ryšius su Švedijoje negausiais katalikais. Per juos atrado kelią į Katalikų Bažnyčią, kurioje atsiskleidė kardinolo įgimtas potraukis kontempliatyvumui. Atsivertimas neįvyko staigiai, o tęsėsi apie pusantrų metų, per atpažinimo procesą, kurį būdams dvidešimties metų užbaigė katalikų Tikėjimo išpažinimu Šv. Elzbietos seserų kongregacijos namų koplyčioje, Malmėje.

Dvasinio atpažinimo kelyje Andersą Arboreliusą sužavėjo Kūdikėlio Jėzaus Teresės asmuo. Brandindamas kunigystės pašaukimą jis įstojo į Basųjų karmelitų ordiną, prieš keturis dešimtmečius - 1977 metų gruodžio 8 dieną – davė amžinuosius įžadus.

Sekė teologijos ir kalbų studijos. Buvo įšventintas kunigu 1979 metais, gyveno ir darbavosi vienuolyne iki kol šv. popiežius Jonas Paulius II 1988 metais jį paskyrė vienintelės Švedijoje katalikų vyskupijos, Stokholmo vyskupu.

Stokholme vyskupas įkūrė katalikišką asociaciją „už pagarbą gyvybei“, bendradarbiaujančią su kitomis asociacijomis „už gyvybę“, iniciavo viešus pokalbius su Švedijos protestantais krikščionybės klausimais, buvo vienas iš „Velykų manifesto“ autorių, 2005 metais paraginusių supaprastinti migrantų ir pabėgėlių registravimo Švedijoje procedūras, su kitais pradėjo kampaniją už santuoką.

Stokholmo vyskupas Arborelius lydėjo popiežių Pranciškų jo dviejų dienų apaštališkojoje kelionėje į Švediją, kurios metu su liuteronais šventė Reformacijos penkių šimtų metų jubiliejų ir aplankė Švedijos katalikų bendruomenę, didžiąją dalimi susidarančią iš migrantų, atkeliavusių darbo tikslu iš Vidurio ir Rytų Europos.

Kardinolas Anders Arborelius yra buvęs Skandinavijos katalikų episkopato pirmininkas, dabar eina vicepirmininko pareigas. Romoje yra buvęs Popiežiškosios pasauliečių tarybos narys.  

Popiežius Basųjų karmelitų vienuolį ir Stokholmo vyskupą Andersą Arboreliusą Romoje paskyrė Švč Mergelės Marijos, Angelų Karalienės bazilikos tituliniu kardinolu. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.