2017-11-29 14:45:00

Popiežius susitiko su Mianmaro vyskupais. Gydyti, palydėti, būti pranašišku balsu


Popiežiaus vizito Mianmare trečiosios dienos programą užbaigė trečiadienio pavakare (Lietuvos laiku po vidudienio) Jangono arkivyskupo namuose įvykęs susitikimas su visais šalies vyskupais.

Šiuo metu Mianmaro Bažnyčia turi 22 ganytojus; vyskupijų yra 14, parapijų – 384. Visą Mianmaro katalikų bendruomenę sudaro 659 tūkst. žmonių, tai kiek daugiau nei vienas procentas šalies gyventojų. Bažnyčia Mianmare turi palyginti daug kunigų – beveik devynis šimtus ir beveik keturi šimtai jaunų vyrų ruošiasi kunigystei.

Popiežius Pranciškus, dalydamasis su Mianmaro vyskupais savo pastabomis ir patarimais, pasiūlė tris raktažodžius, nusakančius Bažnyčios misiją dabartinėmis šalies visuomenės gyvenimo sąlygomis – gydymą, palydėjimą, pranašystę.

Pirmasis žodis – gyti. Pasak popiežiaus, Evangelija, kurią skelbiame, tai visų pirma gydanti žinia. Ant kryžiaus pralietu krauju Dievas sutaikino pasaulį su savimi ir mums suteikė misiją būti šios gydančios malonės skelbėjais. Ši žinia ypatingai aktualiai skamba Mianmare, besistengiančiame įveikti skaudžios praeities paliktus susipriešinimus ir kurti vienybę. Evangelijos žinia turi guost ir stiprinti konflikto sužeistus žmones, o taip pat turi kviesti į vienybę, raginti artimo meilės darbais gydyti žmonių gyvenimą. Popiežius taip pat prašė atsiminti, kad vienybė visada gimsta iš skirtingumo, kad skirtingumas praturtina vienybėje gyvenančią bendruomenę ir padeda jai bręsti, ugdo susitikimo ir solidarumo kultūrą.

Popiežius sakė, kad Mianmaro katalikų bendruomenė gali pagrįstai didžiuotis savo liudijama meile Dievui ir artimui. Popiežius taip pat paprašė vyskupus jo vardu padėkoti visiems kas dalyvauja Bažnyčios vykdomuose  karitatyviniuose projektuose, tarnauja artimui nežiūrėdami žmonių, kuriems padedama, tikybos ir kilmės. Kaip dar vieną Bažnyčios vykdomos gydymo misijos aspektą popiežius paminėjo tarpreliginį dialogą. Meldžiuosi, kad Dievas laimintų jūsų pastangas tiesti dialogo tiltus, megzti bendradarbiavimo ryšius su  kitų religijų išpažinėjais, siekiant visos jūsų šalies susitaikinimo.

Antras bendram apmąstymui popiežiaus pasiūlytas žodis – palydėjimas. Geras ganytojas,  visada yra su savo kaimene, ją veda, eina kartu su ja, sakė popiežius ir priminė ne kartą naudotą įvaizdį – geras ganytojas kvepia avimis. Ganytojas turi taip pat „kvepėti Dievu“, pridūrė popiežius. Bažnyčia šiandien turi būti „išeinanti“ Bažnyčia, turi nešti Kristaus šviesą į visus paribius. Bažnyčia Mianmare vykdo šią misiją, būdama ištikima paveldui, perimtam iš misionierių, kurie atnešė Evangeliją į šį kraštą. Popiežius  ragino vyskupus drąsiai toliau tęsti šią misiją, kartu su savo kunigais, vienuoliais, pasauliečiais išmintingai skelbti Evangeliją šių laikų žmonėms, diegti jos vertybes kasdieniniame savo bendruomenių gyvenime. Kalbant apie pareigą palydėti savo bendruomenės narius, popiežius priminė, kad artimiausi vyskupų bendradarbiai yra kunigai ir pirmiausia jiems reikia tėviško palydėjimo. Popiežius taip pat praprašė vyskupus palydėti jaunimą, kartu su jaunimu ruoštis būsimam jaunimui skirtam Vyskupų Sinodo susirinkimui.

Trečiasis žodis – pranašystė. Šią misiją Bažnyčia Mianmare kasdien vykdo liudydama Evangeliją darbu švietimo srityje, artimo meilės darbais, gindama žmogaus teises ir remdama demokratijos principus. Ir toliau siekite, kad katalikų balsas būtų girdimas visuomenės gyvenime, pasisakykite visą valstybę liečiančiais klausimais, reikalaukite gerbti žmogaus orumą ir visų žmonių teises, ypač labiausiai vargstančių ir pažeidžiamų.  Bažnyčios pranašiškai misijai tai pat priklauso rūpinimasis gamta ir teisingu jos resursų naudojimu.

Brangieji broliai vyskupai, - sakė popiežius, - dėkoju Dievui už šią bendrystės su jumis valandą ir meldžiuosi, kad šis mūsų susitikimas sutvirtintų mūsų pasiryžimą būti gerais ganytojais, ištikimai tarnaujančiais mums patikėtai Kristaus kaimenei. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.