2017-11-29 11:44:00

Popiežius Mianmaro budistams: drauge sėkime taikos, atjautos ir vilties sėklas


Popiežius trečiadienį susitiko su Theravados budistų Aukščiausiosios tarybos nariais. Popiežių pasveikinęs tarybos pirmininkas Bhaddanta Kumarabhivamsa papasakojo apie Theravados budistų ir jos aukščiausiosios tarybos veiklą ir visos šalies budistų gyvenimą, užtikrino, kad budistai nori su visomis religinėmis konfesijomis ugdyti taiką ir gerovę. Jis pasmerkė vardan religijos vykdomą terorizmą ir smurtą, pripažino, jog religijų lyderiai atsakingi už tai, kad religijų priesakai būtų perduodami teisingai ir be iškraipymų, kad tik visų pasaulio tautų bendradarbiavimas gali atverti kelią darniam socialiniam gyvenimui ir globaliniam saugumui. Budizmui pripažintas ypatingas statusas, nes tai Mianmaro absoliučios daugumos piliečių išpažįstama religija, tačiau pripažįstamos kitos religijos, krikščionybė, islamas ir animizmas ir todėl budistai siekia joms padėti. Visi dvasingumo keliai ir visos religinės tradicijos yra svarbios. Skirtingų tikėjimų žmonės tikrai gali prisidėti, kad pasaulyje įsivyrautų taika, santarvė ir gerovė. Valstybių įsipareigojimas taikingam sambūviui gali atverti kelią globalinei taikai, sakė popiežiui budistų Aukščiausiosios tarybos pirmininkas.

Popiežius Pranciškus savo kalboje pasidžiaugė esamais pagarbiais budistų ir katalikų draugystės ryšiais, reiškė viltį, kad šis susitikimas padės ne tik sutvirtinti dvišalius ryšius bet ir pakartoti bendrą įsipareigojimą taikai, pagarbą žmogaus orumui ir teisingumą kiekvienam vyrui ir kiekvienai moteriai. Tokio bendro religijų lyderių liudijimo reikia ne tik Mianmarui, bet visam pasauliui, sakė popiežius Pranciškus. Nes kalbėdami vienu balsu apie teisingumą, taiką, pamatinę pagarbą kiekvienam asmeniui ištariame vilties žodžius. Padėkime budistams ir katalikams ir visiems žmonėms kovoti vardan didesnės darnos jų bendruomenėse, sakė popiežius. Jis pasidžiaugė, kad uolus budistų vienuolių liudijimas Mianmare išugdė kantrybės, pakantos, pagarbos gyvybei ir kultūrai vertybes. Šios vertybės tikroje susitikimo kultūroje gali sustiprinti mūsų bendruomenes ir atnešti visai visuomenei labai reikiamos šviesos, sakė Šventasis Tėvas.

Kalbėdamas apie didįjį nūdienos iššūkį padėti žmonėms atsiverti transcendencijai, popiežius užsiminė apie religijų pašaukimą ugdyti kantrybę ir susipratimą bei gydyti konfliktų padalytų skirtingų kultūrų, tautybių ir religinių įsitikinimų gyventojų žaizdas. Tie dalykai niekuomet nebūna vien tik religijų lyderių prerogatyva, nei vien valstybių kompetencija, bet visa visuomenė, visi sudarantys bendruomenę turi dalytis konfliktų ir neteisingumo įveikimo darbu. Tačiau ypač civilinių ir religinių lyderių atsakomybė užtikrinti, kad būtų išklausytas kiekvienas balsas, idant esamo momento uždaviniai ir poreikiai būtų narinėjami nešališkumo ir abipusio solidarumo dvasioje, sakė popiežius.

Turime įveikti visas nesusipratimų, netolerancijos, išankstinio nusistatymo ir neapykantos formas. Tačiau kaip tai padaryti? - klausė popiežius, rasdamas atsakymą Budos žodžiuose: „Įveik pyktį nepykčiu, blogį gerumu, šykštumą dosnumu, melą tiesa“. Popiežius pridūrė, jog panaši šv. Pranciškaus Asyžiečio malda: „Viešpatie, padaryk mane savosios ramybės pasiuntiniu ir leisk man nešti meilę, kur siaučia neapykanta; santaiką, kur vyrauja barniai; šviesą, kur užgulusios tamsybės; džiaugsmą, kur slegia liūdesys“.

Prisiminęs Mianmaro katalikų vyskupų pradėtus bendrus susitikimus su budistų lyderiais, įtraukiant valstybių ir nevyriausybinių organizacijų atstovus, popiežius užtikrino budistų vienuoliams, jog katalikų Bažnyčia yra patikimas partneris, pasiryžęs tęsti su jais bendrą kelionę sėjant Mianmaro žemėje taikos ir gydymo, atjautos ir vilties sėklas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.