2017-11-23 18:00:00

Popiežius: Beriame taikos sėklą į karų sužeistą žemę


Ketvirtadienio vakarą popiežius Pranciškus vadovavo maldai už taiką Pietų Sudane, kur jau keleri metai vyksta pilietinis karas, nusinešęs dešimčių tūkstančių žmonių gyvybes ir šimtus tūkstančių pavartęs benamiais, ir Kongo Demokratinėje Respublikoje, kur vidinis konfliktas trunka jau du dešimtmečius. Šv. Petro bazilikoje kartu su popiežiumi už taiką meldėsi Romoje gyvenantys šių dviejų Afrikos šalių bendruomenių atstovai.

„Šio vakaro malda norime berti taikos sėklas į Pietų Sudano ir Kongo Demokratinės  Respublikos žemę, taip pat į kiekvieną karo sužeistą žemę, - kalbėjo popiežius ketvirtadienio vakaro pamaldų metu.  Buvau nusprendęs aplankyti Pietų Sudaną, tačiau tai nebuvo įmanoma. Žinome, kad malda yra labai svarbi, nes malda galinga – maldoje veikia Dievo galia, kuriai nėra neįmanomų dalykų. Dėl to nuoširdžiai dėkoju visiems, kas sumanė ir surengė šį maldos budėjimą“.

Pamaldų pradžios giesmėje svahilių kalba skambėjo žodžiai: „Prisikėlęs Kristus mus kviečia. Aleliuja!“. Pasak popiežiaus, jie liudija, jog krikščionys tiki, kad taika įmanoma, kad prisikėlęs Kristus mums ją suteikia, atsiųsdamas savo Šventąją Dvasią. Taip pat ir šia proga skaitytoje laiško efeziečiams ištraukoje, Paulius primena, kad Jėzus Kristus yra mūsų taika, nes jis savo auka atpirko visas mūsų nuodėmes, taip pat ir tas, kurios kursto karus – išdidumą, šykštumą, valdžios troškimą, melą. Visa tai Jėzus nugalėjo prisikeldamas iš numirusių. „Ramybė jums“, - tarė jis pasirodęs savo mokiniams. Šiandien ir mums jis sako: „Ramybė jums“. Be jo mūsų malda būtų tuščia, o viltis sulaukti taikos – tik iliuzija. „Tačiau tu, Jėzau, esi gyvas. Tu esi ir veiki mumyse ir per mus. Tu esi mūsų taika“.

Popiežius meldė, kad Prisikėlęs Viešpats nugriautų visų pirma tas priešiškumo sienas, kurios dalija brolius Pietų Sudane ir Kongo Demokratinėje Respublikoje. Tegelbsti moteris, smurto aukas visur pasaulyje, kur vyksta karai. Tegelbsti vaikus, iš kurių atimama vaikystė. „Kokia veidmainystė – kai nutylimos arba neigiamos vaikų ir moterų žudynės! Tai pats baisiausiais karo veidas“, - sakė Pranciškus.

Popiežius taip pat meldė, kad Viešpats stiprintų visų pasaulio mažutėlių viltį, jog Dievo Karalystė yra arti, jau yra tarp mūsų, kad Viešpats remtų visus kas kiekvieną dieną gerumo darbais ir žodžiais, broliškumu, pagarba, solidarumu  kovoja su blogiu, kad įkvėptų  valdančiuosius kilnia dvasia, drąsiai ir ryžtingai siekti taikos dialogu ir derybomis.

„Viešpats mums visiems tesuteikia malonę būti taikdariais ten, kur esame, šeimoje, mokykloje, darbe, savo bendruomenėse ir kiekvienoje aplinkoje, sekant mūsų Mokytojo ir Viešpaties pavyzdžiu vieni kitiems „nuplauti kojas“. Jam garbė ir šlovė per amžių amžius. Amen“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.