2017-11-20 15:22:00

Mirė kardinolas Andrea Cordero Lanza di Montezemolo


Romoje sekmadienį mirė kardinolas Andrea Cordero Lanza di Montezemolo,  Popiežiškosios Šv. Pauliaus už mūrų bazilikos arkikunigas emeritas, buvęs diplomatas, Šventojo Sosto ir Izraelio santykių normalizavimo architektas.

Andrea Cordero Lanza di Montezemolo gimė Turine 1925 metais Italijos karalystės ginkluotųjų pajėgų pulkininko ir karo metais Pogrindinio karinio fronto vado, nacių nužudyto Romoje 1944 metais šeimoje. Pagal karinę šeimos tradiciją, būsimas kardinolas irgi tarnavo savanoriu Italijos išsivadavimo kovose, tačiau taikos metu pasirinko architekto profesiją, dirbo architekto Pierluigi Nervi, Vatikane pastačiusio didžiąją Pauliaus VI audiencijų salę, studijoje.

Baigęs filosofijos ir teologijos mokslus Grigaliaus universitete ir įšventintas į kunigus 1954 metais, busimas kardinolas rinkosi Bažnyčios diplomato kelią, kuriuo ėjo net 42 metus. Andrea Cordero Lanza di Montezemolo, kaip nunciatūros sekretorius tarnavo Meksikoje, Japonijoje, Kenijoje, Ugandoje ir Tanzanijoje. Atšauktas į Romą tarnavo Vatikano Valstybės sekretoriate ir Bažnyčios viešųjų reikalų taryboje.

1972 metais popiežius Paulius VI paskyrė monsinjorą Andrea prieš keletą metų įsteigtos naujos dikasterijos, Teisingumo ir Taikos Popiežiškosios komisijos pasekretoriu, 1977 metais dikasterijos sekretoriumi. Tais pačiais metais Cordero Lanza di Montezemolo sugrįžo į diplomatiją, buvo popiežiaus paskirtas Apaštališkuoju pro-nuncijumi Papua Naujojoje Gvinėjoje ir Apaštališkuoju delegatu Saliamono salose. Konsekruotas arkivyskupu inauguravo Šventojo Sosto diplomatinę atstovybę Papua Naujojoje Gvinėjoje. Popiežius Jonas Paulius II jį paskyrė nuncijumi Hondūre ir Nikaravoje, o iš čia – Urugvajuje. Urugvajaus sostinėje Montevideo priėmė du kartus apsilankiusį popiežių Joną Paulių II.

1990 metais Andrea Cordero Lanza di Montezemolo išvyko su nauja diplomato misija kaip Apaštališkasis delegatas į Jeruzalę ir Palestiną. Netrukus buvo paskirtas ir nuncijumi Kipre, kiek vėliau Apaštališkuoju delegatu Jordanijoje. Tarnaudamas Izraelyje tapo Šventojo Sosto ir Izraelio santykių normalizavimo architektu, jo tarpininkavimo dėka parengta ir pasirašyta „Pamatinė sutartis“, kuria buvo pripažintas „nepakartojamas Katalikų Bažnyčios ir žydų tautos santykių pobūdis“ ir „istorinis katalikų ir izraeliečių draugystės, abipusio susitaikymo ir supratimo plėtros procesas“. Pasirašius istorinę sutartį, arkivyskupas buvo paskirtas pirmuoju Apaštališkuoju nuncijumi Izraelyje. Bažnyčios diplomatas iš Telavivo sugrįžo į Romą paskirtas Apaštališkuoju nuncijumi Italijoje ir San Marine.

2005 metais, pertvarkius pastoracines normas Šv. Pauliaus už mūrų bazilikoje, popiežius Benediktas XVI paskyrė Andrea Cordero Lanza di Montezemolo pirmuoju Šv. Pauliaus už Mūrų bazilikos arkikunigu. Kardinolo paragintas popiežius Benediktas XVI 2008-2009 metais Visuotinėje Bažnyčioje paskelbė Tautų Apaštalui Pauliui skirtus metus. Kardinolo sumanymo dėka po bazilikos centriniu altoriumi atlikti archeologiniai kasinėjimai ir kiti moksliniai tyrimai patvirtino tradicijos perduotas žinias, jog ten esantis sarkofagas iš tikrųjų yra šv. Pauliaus kapas ir kad jame yra Tautų Apaštalo žemiški palaikai.

Kardinolas Cordero Lanza di Montezemolo, būdamas bažnytinės heraldikos ekspertas, sukūrė  popiežiškąjį Benedikto XVI herbą.

Popiežius Pranciškus pareiškė užuojautą dėl kardinolo Andrea Cordero Lanza di Montezemolo mirties gedinčiai velionio seseriai Adrianai ir kitiems artimiesiems. Šventasis Tėvas išsakė nuoširdų žavesį Bažnyčiai ištikimu ir uoliu ganytoju, jo ilga ir vaisinga kaip kunigo ir vyskupo tarnyste Evangelijai ir Šventajam Sostui, su dėkingumu paminėjo kardinolo darbus Popiežiškosiose atstovybėse ir sielovadinį rūpestį Šv. Pauliaus už mūrų bazilikoje, meldė Viešpatį, kad užtariant Švč. Mergelei Marijai ir Tautų Apaštalui pelnytų amžiną ramybę ir džiaugsmą.

Kardinolo Andrea Cordero Lanza di Montezemolo laidotuvės įvyks antradienio priešpietį Šv. Petro bazilikoje. Gedulingoms Mišioms vadovaus Kardinolų kolegijos Vicedekanas, kardinolas Giovanni Battista Re. Po Mišių velionio karstą palaimins popiežius Pranciškus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.