2017-11-02 17:00:00

Pranciškus: Gana karų!


„Esam maži ir bejėgiai priešais mirties slėpinį. Tačiau, kokia malonė jei tą akimirką širdyje saugojame tikėjimo liepsnelę“. Popiežius Pranciškus šiais žodžiais Vėlinių dieną savo paskyroje Twitterio tinkle paskelbta žinute atkreipė dėmesį į krikščioniškąjį tikėjimą, kuris skelbia, jog paskutiniąją dieną mirusiųjų kūnai prisikels, o užmigusieji Viešpatyje bus suvienyti su Prisikėlusiu Jėzumi Jo pergalėje prieš mirtį.

Popiežius Pranciškus ketvirtadienio popietę aplankė Netūno Amerikiečių karių kapines, kuriose palaidota apie aštuonis tūkstančius karių, kritusių Antrajame pasauliniame kare, kelios dešimtys kovose žuvusių civilių, vyrų ir moterų, ir įamžinta apie keturi šimtai be pėdsako dingusių karių vardų. Tūkstančiai kapinėse priglaustų kritusiųjų priklausė JAV ir Didžiosios Britanijos pajėgų desantui, kuris 1944 metų pradžioje po išsilaipinimo Ancio ir Netūno pajūriuose, žadėjo netrukus išlaisvinti Romos miestą, esantį už 60 kilometrų, tačiau žygį sukliudė vokiečių pasipriešinimas, pareikalavęs daugelio aukų. Italijos sostinė buvo išvaduota tik po kelių mėnesių.

Atvykęs į kapines popiežius privačiai pasimeldė už žuvusiuosius priėjęs prie kelių kapų, prie bevardžio kario, italų ir žydų kilmės amerikiečių kapų.

Šventasis Tėvas kapinėse aukojo gedulingas šventąsias Mišias kviesdamas „atnaujinti tikėjimą į Kristų, kuris vardan mūsų išgelbėjimo mirė, buvo palaidotas ir prisikėlė“, meldė Visagalį Tėvą, „kad priešais mirties slėpinį sužadintų mumyse prisikėlimo viltį“ ir su Mišių dalyviais prašė gailestingojo Tėvo, „kad savo vaikams padovanotų akis ir širdis, kurios gebėtų apraudoti visas karo beprotystės aukas“.

Trumpame Mišių Žodžio liturgijos apmąstyme popiežius Pranciškus kalbėjo apie karo beprasmiškumą, pareikalaujantį gausybės jaunuolių gyvybių, ir tai vysta taip pat dabar, nes pasaulyje vėl vyksta karas, pasak popiežiaus, „dalimis“. „Pasaulis yra karo stovyje ir ruošiasi dar stipriau eiti į karą“, sakė popiežius. Šventasis Tėvas be kito ko sakė:

„Prašau Viešpatie, sustoki! Gana! Gana karų! Gana „bergždžių žudynių“, kaip yra sakęs Benediktas XV. Verčiau vìltis, be tokio naikinimo; kiek daug jaunimo, jų tūkstančių tūkstančiai, o aplink – tik pražuvusios viltys! Gana, Viešpatie, tai turime pasakyti šiandien, kai meldžiamės už visus mirusius, ir ypač kai šioje vietoje meldžiamės už šiuos jaunuolius; šiandien, kai pasaulis dar kartą yra karo stovyje ir dar labiau ruošiasi eiti į karą. Gana, Viešpatie, gana! Su karu viską pralaimime!“

Netūno municipalitetas yra Romos provincijos pietuose, tačiau teritorija priskirta Albano vyskupijai, todėl popiežių Netūne pasitiko, kapinių lankyme lydėjo ir su juo Mišias koncelebravo Albano vyskupas Marcello Semeraro, artimas popiežiaus bendradarbis, Pranciškaus sudarytos Kardinolų patarėjų tarybos sekretorius.

Vyskupas Semeraro kalbėdamas italų katalikų portalui SIR apie popiežiaus vizitą karių kapinėse išskyrė tris Šventojo Tėvo apsilankymo aspektus: „maldą už karų ir smurto aukas“, „karų beprasmybės iškėlimą“, „susitaikymą ir taiką kaip būdą spręsti konfliktus“.

Popiežiaus apsilankymas kapinėse mirusiųjų atminimo dieną visų pirma yra malda už visus, kurie žuvo dėl karų ir smurto. Tai žmonės, kurių galbūt jau niekas neprisimena, tačiau kurie nusipelnė atminimo ir pavedimo dangiškojo Tėvo meilei. Be to, šis gestas taip pat yra karo atmetimo gestas, bet kokio karo, sakė vyskupas.

Popiežius vizito metu palaimino bevardžio kario kapą, tačiau pasak Albano vyskupo, taip pat yra bevardžiai karai, tie, kurių vardai neminimi, tačiau jie yra tikri karai. „Mes gyvename kito pasaulinio karo laikais, karo, kuris vyksta dalimis“ dažnai mums primena popiežius Pranciškus. Todėl popiežiaus malda kartu yra taikos prašymas.

Albano vyskupas Semeraro kvietė šią dieną prisiminti popiežiaus Pranciškaus žinią G20 viršūnių susitikimo dalyviams liepos 7 dieną. Kaip popiežius Benediktas XV, kreipimesi į kariaujančias valstybes kvietė sustabdyti Pasaulinį karą, jį pavadindamas „bergždžiomis žudynėmis“, taip ir popiežius Pranciškus žinioje prašydamas užbaigti „pasaulinį karą dalimis“, visus dabar vykstančius ginkluotus konfliktus irgi pavadino „bergždžiomis žudynėmis“. Vyskupas priminė, jog popiežius paprašė sustabdyti dabartines ginklavimosi varžybas, paragino taikingai išspręsti ekonominius skirtumus bei sukurti bendras finansų ir prekybos taisykles, kurios visiems laiduotų integralų vystymąsi. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.