2017-10-30 13:45:00

Popiežiaus homilija. Geras ganytojas visada artimas žmonėms


Geras ganytojas, geras kunigas, yra su kenčiančiais ir atstumtais žmonėmis, jis nebijo ir nesigėdija savo rankomis prisiliesti prie kenčiančio žmogaus žaizdų, sakė popiežius Pranciškus pirmadienio rytą Šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje. Šios dienos Evangelija pasakoja apie pagydymo stebuklą. Jėzus pagydo aštuoniolika metų sirgusią moterį. Tačiau sinagogos vyresnysis pasipiktinęs priekaištauja – kodėl gi Jėzus gydo šabo dieną, kai įstatymas draudžia dirbti.

Jėzus yra gerasis ganytojas  - jis visada kenčiančių ir atstumtųjų pusėje. „Dėl to ir šį karta jis buvo su žmonėmis, kuriuos atstūmė anie klerikalai. Jis buvo su vargstančiais, sergančiais, raupsuotais, nusidėjėliais. Jie sekė Jėzų, nes Jėzus abejingai nepraeidavo pro kenčiantį žmogų. Jis buvo geras ganytojas. Dar vienas gero ganytojo bruožas – jis nesigėdija žmogaus, jis nebijo prisiliesti prie sužeisto žmogaus kūno, jis paliečia, jis uždeda rankas ir pagydo, kaip šiandien minimos moters atveju. Ji prisiliečia prie raupsuotųjų, prisiliečia prie nusidėjėlių“.

Geras ganytojas niekada nesako: „Tu prisižiūrėk, o aš būsiu su tavimi mintimis, dvasiškai“. Tai ne artumas. Geras ganytojas pasilenkia prie kenčiančio žmogaus, būna su juo, yra jam artimas. „Tie kiti, kurie eina klerikalizmo keliu, kam jie artimi? Jie visada glaudžiasi prie turinčių valdžią arba prie pinigų. Jie blogi ganytojai. Jie galvoja vien apie tai kaip turėti daugiau valdžios, kaip susidraugauti su turinčiais valdžią, jie dėl visko sutinka derėtis ir galvoja tik apie savo kišenes. Jie yra veidmainiai, pasiruošę viską išduoti. Jiems žmonės visai nerūpi. Jiems apibūdinti Jėzus dažnai naudoja žodį „veidmainiai“, bet anie pyksta: „Kaipgi, mes juk laikomės įstatymo“.“

„Tai malonė, kai Dievo tauta turi gerus ganytojus, tokius ganytojus kaip Jėzus, kurie nesigėdija prisiliesti prie sužeisto žmogaus kūno, kurie žino, kad pagal tai – ne tik jie – mes visi būsime teisiami. Buvau alkanas, buvau kalinys, buvau ligonis... Svarbiausi išganymo protokolo kriterijai yra artumas, prisilietimas, visiškas artumas su Dievo tauta. Niekada šito neužmirškime: geras ganytojas visada yra artimas žmonėms, kaip Dievas, kuris atėjo pas mus, tapęs Kūnu Jėzuje Kristuje“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.