2017-10-30 15:16:00

Anglikonų Bažnyčia prisideda prie Bendros deklaracijos dėl nuteisinimo


Anglikonų Bažnyčia Reformacijos pradžios penkišimtąsias metines paminės iškilmingu aktu antradienį, spalio 31 dieną Vestminsterio abatijoje: apeigų metu paskelbs Anglikonų Bažnyčios konsultacinės tarybos pritarimą Bendrai deklaracijai dėl nuteisinimo tikėjimu. Bendrą deklaraciją dėl nuteisinimo parengė ir pasirašė Pasaulinė liuteronų federacija ir Popiežiškoji krikščionių vienybės taryba 1999 metų spalio 31 dieną Augsburge, Vokietijoje. Liuteronų ir katalikų Bendra deklaracija buvo istorinės reikšmės ekumeninis įvykis, pašalinęs vieną didžiausių teologinių kliūčių, penkis amžius skyrusią katalikus ir liuteronus. Deklaracijos signatarai patvirtino bendrą krikščionių tikėjimą, jog Šventoji Dvasia įgalina mūsų gerus darbus ne mūsų pačių nuopelnu, o malonės ir tikėjimo į Kristų dėka.

Prie Bendros deklaracijos 2006 metų liepos mėnesį prisidėjo Pasaulinė metodistų taryba ir šių metų liepą Pasaulinė Reformuotų Bažnyčių Bendrija. Anglikonų Bažnyčios konsultacinė taryba suvažiavime 2016 metų balandžio mėnesį Lusakoje (Zambija) pritarė Bendrai deklaracijai ir ją patvirtino. Tarybos rezoliucijoje sakoma, kad anglikonai ir liuteronai dalijasi bendru nusistatymu dėl nuteisinimo Dievo malone. „Esame laikomi nuteisintais ir esame nuteisinti Dievo akivaizdoje vien malonės dėka dėl mūsų Viešpaties ir Išganytojo Jėzaus Kristaus nuopelnų, o ne dėl savo darbų ar nuopelnų“, sakoma Anglikonų Bažnyčios konsultacinės tarybos pareiškime.

Jame taip pat minimas anglikonų nusistatymas katalikų atžvilgiu. Pareiškime sakoma, kad antrosios mišrios Tarptautinės anglikonų ir katalikų komisijos 1986 metais parengtame dokumente apie išganymą ir Bažnyčią „abi bendrijos sutaria dėl esminių išganymo doktrinos aspektų ir dėl Bažnyčios vaidmens išganyme“. Anglikonų Bažnyčia tokiu būdu išsakė norą dalyvauti renginiuose, skirtuose Reformacijos jubiliejui, kad būtų paskatintas vieni kitų supratimas, Bažnyčių susitaikymas ir kad Dievo malonėje buvo atnaujintas gebėjimas su visu pasauliu dalytis išganymo Evangelija.

Kenterberio arkivyskupas ir Anglikonų primas Justin Welby, būdamas Anglikonų konsultacinės tarybos pirmininku, įteiks Akto apie Bendrą deklaraciją dėl nuteisinimo tikėjimu kopijas katalikų ir liuteronų atstovams.

Pasak Anglikonų konsultacinės tarybos, liuteronų ir katalikų Bendra deklaracija dėl nuteisinimo tikėjimu yra abipusio supratimo ir dialogo tarp dviejų konfesijų kertinis akmuo. Abi konfesijos ilgus dešimtmečius tarpusavyje kovėsi ir pasitelkusios smurtą padalijo Europą. Deklaracija atvėrė abipusio pasitikėjimo dvasios kelią, kurios viena išraiškų buvo popiežiaus Pranciškaus dalyvavimas 2016 metų spalio 31 dieną Lunde (Švedija) Reformacijos pradžios penkių šimtų metų jubiliejaus renginiuose.

Anglikonų Bažnyčios konsultacinė taryba yra svarbus Anglikonų Bendrijos bendrystės įrankis. Taryba įsteigta Lambetho konferencijos sprendimu 1986 metais. Ją sudaro vyskupai, kunigai ir pasauliečiai, pirmininkaujant Kenterberio arkivyskupui. Tarybai pavesta kuruoti Anglikonų Bendrijos Bažnyčių bendradarbiavimą, dalytis žiniomis su provincijomis ir Bažnyčiomis, koordinuoti bendrus veiksmus. Taryba posėdžiauja kas dvejus, trejus metus vis kitoje vietoje. Paskutinysis Anglikonų Bažnyčios konsultacinės tarybos susitikimas įvyko 2016 metų balandžio 8-19 dienomis Lusakoje, kur, kaip minėta, parengtas ir patvirtintas Tarybos dokumentas apie dialogą su katalikais ir liuteronais, kuris bus iškilmingai pristatytas antradienį Vestminsterio abatijoje protestantų Reformos pradžios penkių šimtų metų jubiliejaus proga. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.