2017-10-25 13:41:00

Müller svarar Galantino: 'Det Luther drev var inte en reformation, det var en revolution'


Kardinal Gerhard Ludwig Müller har svarat den italienska biskopskonferensens ordförande msgr. Galantino som nyligen kallade den protestantiska reformationen för en"händelse inspirerad av den Helige Ande". För den tyska prefekten var det Luther drev "inte en reformation utan en revolution".

"Det finns en stor förvirring i dag när man talar om Martin Luther”, skriver kardinal Müller i sitt svar. ”Det måste sägas tydligt att ur den dogmatiska teologins synvinkel, liksom i synen på kyrkan, rörde det sig inte om en reform utan en revolution, med en total förändring av de grundläggande principerna i den katolska tron.

Det är med dessa ord som kardinal Gerhard Ludwig Müller - tidigare prefekt för Troskongregationen, vars mandat dock påven Franciskus, i juli beslutade att inte förnya - svarar generalsekreteraren i den italienska biskopskonferensen, msgr. Nunzio Galantino .

I år infaller 500-årsminnet av den protestantiska reformationen och baptister, lutheraner, metodistiser och valdeser firar över hela världen. För några dagar sedan höll det påvliga Lateranuniversitetet i Rom en konferens om reformationen med titeln ”Reformationens andlighet och teologi 500 år efter dess gryning”. Vid konferensen deltog även msgr. Galantino, som valde att belysa positiva effekter som reformationen hade på kyrkan, och han kallade den för en "händelse inspirerad av den Helige Ande". En definition som ledde till diskussion.

Kardinal Müller skrev ett långt svar som publicerades på La Nuova Bussola Quotidianas hemsida i vilket han beskriver den förvirring som råder i förhållande till Luther:

”Det är inte realistiskt att hävda att hans avsikt var att bekämpa vissa missbruk av avlat eller rena kyrkan på synder. Missbruk och dåliga handlingar har alltid funnits i kyrkan, inte bara under renässansen, och det råder även idag. Vi är en helig kyrka på grund av Guds nåd och sakramenten, men alla personer i kyrkan är syndare, alla behöver förlåtelse, ånger och bot”, skriver kardinalen och fortsätter:

Denna skillnad är mycket viktig. År 1520 skrev Martin Luther boken "De captivitate babylonica Ecclesiae", i vilken det är absolut klart att Luther har lämnat alla principer i den katolska tron bakom sig, liksom den Heliga Skriften, den apostoliska traditionen, påvens och konciliernas läroämbeten, och biskopsämbetet. Han vände upp och ner på den kristna lärans homogena utveckling under medeltiden, och förnekade sakramentet som ett effektivt tecken på dess nåd. Han ersatte denna sakramentens objektiva effekt med en subjektiv tro. Luther avskaffade fem sakrament och förnekade Eukaristins karaktär som offer, och den faktiska omvandlingen av brödet och vinet i substansen till Jesu Kristi Kropp och Blod. Vidare definierade han biskopsvigningen och prästvigningens sakrament som en påvens uppfinning – påven som han kallade Antikrist - och inte en del av Jesu Kristi kyrka. Vi säger att den sakramentala hierarkin, i gemenskap med Petri efterträdare, är en väsentlig del av den katolska kyrkan, som därför är kyrkan inte bara är en mänsklig organisation.

Av denna anledning kan vi inte acceptera att Luthers reformation definieras som en reform av Kyrkan i katolsk bemärkelse. En katolsk reform är en genom nåden förnyelse av tron, förnyelse av bruk, etik, en andlig och moralisk förnyelse av kristna; inte en ny grund, en ny kyrka.

Det är därför  helt oacceptabelt att kalla Luthers reform för en "händelse inspirerad av den Helige Ande". Tvärtom var det en händelse mot den Helige Ande, därför att den Helige Ande hjälper kyrkan att bevara läroämbetes kontinuitet, särskilt i tjänst av Petrus ämbete. Endast på Petrus upprättade Jesus sin kyrka (Matt 16:18) som är "den levande Gudens kyrka, sanningens pelare och grundval" (1 Tim 3:15). Den Helige Anden motsäger inte sig själv.

Man hör så många röster som talar entusiastiskt om Luther, utan att exakt känna till hans teologi, hans polemik och de katastrofala följderna av denna rörelse som representerade förstörelsen av enheten för miljontals kristna med den katolska kyrkan. Vi kan värdera hans goda vilja positivt, hans klarsynta förklaring av de gemensamma trosmysterierna, men inte hans uttalanden mot den katolska tron, särskilt när det gäller sakramenten och den hierarkiska strukturen i den apostoliska kyrkan.

Det är också fel att säga att Luther ursprungligen hade goda avsikter, och att det var kyrkans hårda inställning som drev honom på fel väg. Det är inte sant: Luther ville visserligen kämpa mot försäljningen av avlatsbrev, men målet var inte att bekämpa avlatsbreven utan biktens sakrament.

Det är inte heller sant att kyrkan vägrade Luther en dialog: Först hade Luther en tvist med John Eck, sedan sände påven kardinal Cajetanus för att samtala med honom. Man kan diskutera tillvägagångssättet men när det gäller innehållet i trosläran, måste man konstatera att kyrkans auktoritet inte gjorde fel. Annars måste man säga att kyrkan har lärt fel tro under tusen år, när vi vet - och detta är en viktig del av läran - att kyrkan inte kan ha fel gällande frälsningsverkan i sakramenten.

Man får inte förväxla personliga misstag, synder som kyrkans folk har begått, med fel i läran och i sakramenten. Den som gör det tror att kyrkan bara är en organisation som består av människor och så förnekar principen att Jesus grundade sin kyrka och skyddar den i överföringen av tron och nåden i sakramenten genom den Helige Ande. Jesu kyrka är inte bara en mänsklig organisation: det är Kristi kropp, som förvaltar konciliernas och påvens ofelbarhet med exakt beskriven modalitet. Alla koncilier talar om ämbetets ofelbarhet, i den katolska trons proposition. I dagens förvirring har många vänt upp och ner på verkligheten: de tror att påven är ofelbar när han talar privat, men att när påvarna genom historien har format den katolska tron har de varit felbara.

500 år har gått och det är inte längre tid för polemik, utan för sökande efter försoning: men inte på bekostnad av sanningen. Man får inte sprida förvirring. Om vi å ena sidan måste förstå den Helige Andes kraft i de icke-katolska kristna med god vilja som inte personligen begått denna synd att splittra kyrkan, kan vi å andra sidan inte ändra på historien, på vad som hände för 500 år sedan. En sak är att vilja ha goda relationer med icke-katolska kristna idag, för att komma närmare en full gemenskap med den katolska hierarkin, och med godkännandet av den apostoliska traditionen enligt den katolska trosläran; En annan sak är missförståndet eller förfalskningen av vad som hände för 500 år sedan och den katastrofala effekten av det. En effekt som strider mot Guds vilja: "Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig." (Joh 17, 21).
All the contents on this site are copyrighted ©.