2017-10-24 16:10:00

Popiežius kviečia sužadinti naują misionierišką užsidegimą


Popiežius sekmadienį priminė, jog žada po metų spalio mėnesį paskelbti neeiliniu Misijų mėnesiu. Tą pačią dieną, spalio 22 popiežius Pranciškus pavedė kardinolui Fernando Filoni, jo vadovaujamai Tautų evangelizavimo kongregacijai ir Popiežiškiems misijų darbams, pradėti neeilinio Misijų mėnesio parengiamuosius darbus. Laiške kardinolui Filoni, Šventasis Tėvas priminė popiežių pastangas sužadinti Bažnyčioje naują misionierišką užsidegimą skelbti Evangeliją.

Naujo šios misijos būtinumo permąstymo 1919 metais ėmėsi popiežius Benediktas XV, ką tik pasibaigus pragaištingam Pirmajam pasauliniam karui, kurį jis pats pavadino „bergždžiomis skerdynėmis“. 2019 metų lapkričio 30 sukanka popiežiaus Benedikto XV apaštališkojo laiško „Maximum illud“ šimtmetis. Popiežius Pranciškus plačiai pakomentavo laišką, iš naujo paskatinusį vykdyti misijas „ad gentes“, nes „Bažnyčia yra visuotinė, nesvetima jokiai tautai“. Laiškas „Maximum illud“ buvo atsiliepimas į Jėzaus kvietimą: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai“. Vienintelis misijų tikslas, tvirtino Benediktas XV, yra „Viešpaties Jėzaus skelbimas ir meilė, vykdomas gyvenimo šventumu ir geraisiais darbais“.

Jėzaus paliepimas skelbti Evangeliją visai kūrinijai nėra Bažnyčios pasirinkimas, o jos „nepanaikinama prievolė“, sako Vatikano II Susirinkimo dekretas „Ad gentes“, priminė popiežius Pranciškus, nes „Kristaus Dvasios skatinama Bažnyčia turi žengti tuo pačiu keliu, kuriuo žengė ir jis – neturto, klusnumo, tarnavimo ir savęs aukojimo“, kad galėtų realiai skelbti Viešpatį, kuris yra „atnaujintos žmonijos, užsidegusios visų trokštama broliška meile, nuoširdumu ir taikos dvasia, pradžia ir pavyzdys“.

Tai kas buvo brangu Benediktui XV prieš šimtą metų ir ką Visuotinis susirinkimas priminė prieš penkis dešimtmečius, tebėra visiškai aktualu, rašo popiežius Pranciškus, drauge primindamas šv. popiežiaus Jono Pauliaus II pastabą pirmosiose enciklikos „Redemptoris missio“ eilutėse, jog „Bažnyčiai patikėta Kristaus Atpirkėjo misija dar toli gražu neužbaigta“, ir kad „apžvelgę žmoniją suvokiame, kad ši misija dar tėra vos prasidėjusi, ir kad jai turime skirti visas savo jėgas“.

Popiežius Pranciškus, po Vyskupų Sinodo XIII asamblėjos atkreipė dėmesį, jog šv. Jonas Paulius II mus pakvietė neužmiršti, kad būtina nesusilpninti Evangelijos skelbimo tiems, kurie toli nuo Kristaus, nes tai „pirmutinė Bažnyčios užduotis“. Misijos  „ir šiandien tebėra didžiausias iššūkis Bažnyčiai“ ir „užduotis misionieriauti turi išlikti pirmutinė“. Kas nutiktų, jei iš tikro rimtai atsižvelgtume į šiuos žodžius? Tiesiog pripažintume, kad misionieriškoji veikla yra viso Bažnyčios darbo paradigma“.

„Maximum illud“ pakvietė išeiti už nacionalinių ribų ir skelbti Dievo norą išganyti visą žmoniją. Šio laiško šimtmetis, rašo popiežius Pranciškus, tepaskatina atsispirti besikartojančiai pagundai, kuri slypi už visų bažnytinio introvertiškumo, egocentristinio užsidarymo savo saugiose sienose, pastoracinio pesimizmo ar sterilios praeities nostalgijos formų, kad atsivertume džiaugsmingam Evangelijos skelbimui. Taip pat dabartiniais tragiškų karų laikais, kai stengiamasi iškelti skirtingumus ir sukurstyti susirėmimus, tebūna skelbiama Geroji Naujiena, jog Jėzuje atleidimas nugali nuodėmę, gyvybė įveikia mirtį ir meilė nugali baimę. Ji turi būti skelbiama visiems su dar didesniu uolumu, paskleidžiant pasitikėjimą ir viltį.

Įgaliojęs kardinolą Filoni rūpintis neeilinio Misijos mėnesio rengimu, popiežius Pranciškus paprašė, kad apie parengiamuosius darbus jis kuo plačiau praneštų vietinėms Bažnyčioms, pašvęsto ir apaštališko gyvenimo institutams, bažnytinėms asociacijoms, sąjūdžiams ir bendruomenėms.

Neeilinis Misijų mėnuo, parašė Pranciškus, tebūna malonės metas, tepaskatina pradėti ir pagilinti ypač maldą, kuri yra misijos siela, Evangelijos skelbimą, biblinį ir teologinį misijos apmąstymą, krikščioniškos artimo meilės darbus, kaip ir konkrečius Bažnyčių bendradarbiavimo ir solidarumo veiksmus, kad įvyktų atsibudimas ir niekuomet iš mūsų nebūtų atimtas misionieriškas užsidegimas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.