2017-10-19 16:16:00

Popiežius prašė metodistus tęsti broliško dialogo kelionę


„Galime sakyti, kad buvome išvaduoti iš atskirtumo ir įtarumo vienų kitiems vergystės. Už tai dėkojame Dievui, nes po penkių dešimtmečių kantraus ir broliško dialogo galime apaštalo Pauliaus žodžiais sakyti, kad „jūs jau nebesate svetimi“ ir kad per Krikštą tapę broliais esame ir jaučiamės „Dievo namiškiai“. Šiais žodžiai popiežius Pranciškus pasveikino jį Vatikane aplankiusią Pasaulinės metodistų tarybos delegaciją. Kalboje Šventasis Tėvas kalbėjo apie katalikų ir metodistų teologinio dialogo atneštus vaisius ir jo ateities perspektyvas visų krikščionių vienybei. Popiežiaus audiencija Pasaulinės metodistų tarybos delegacijai surengta minint katalikų ir metodistų dialogo pradžios penkiasdešimtmetį.

Dialogas mums leido suprasti, kad „nebesame svetimi“, bet esame „Dievo namiškiai“. Vatikano antrasis susirinkimas visus ragina stengtis geriau vieni kitus pažinti ir teisingau įvertinti skirtingų konfesijų krikščionis per dialogą, tęsiamą su meile tiesai, su meile ir nuolankumu. Tikrasis dialogas, sakė popiežius Pranciškus, nuolat skatina susitikti nuolankiai ir nuoširdžiai, siekiant mokytis vieni iš kitų, be „irenizmo“ ir apsimetinėjimo. Esame broliai, kurie po ilgo atskyrimo, džiaugiasi galį vėl susitikti, atpažinti vienas kitą ir eiti kartu, dosniai atveriant širdį kitam. Šitaip tęskime kelionę, žinodami, kad šis ėjimas yra palaimintas Viešpaties: vardan Jo prasidėjo ir veda pas Jį.

Žvelgiant į ateitį, gyvename su tikrumu, jog negalėsime augti šventumu jei neaugsime bendryste, pasakė popiežius komentuodamas naują dialogo su metodistų taryba tarpsnį, skirtą susitaikymui. Negalime kalbėti apie maldą ir meilės darbus, jei nesimeldžiame kartu ir nesiekiame mūsų pačių susitaikymo ir pilnutinės vienybės, sakė popiežius. Šventasis Tėvas palinkėjo, kad susitaikymo veiksmai būtų malonė ne tik katalikų ir metodistų bendruomenėms, bet visam pasauliui: Tepaskatina visus krikščionis, kad visur būtų susitaikymo tarnais. Dievo Dvasia, tęsė popiežius, vykdo susitaikiusios vienybės stebuklą. Ji tai daro savitai, taip kaip per Sekmines: sužadina daugelį charizmų ir visa apjungia į viena; tai ne suvienodinimas, o bendrystė. Todėl, turime būti kartu kaip Dvasios laukiantys mokiniai, kaip kartu keliaujantys broliai.

Popiežius dėkojo delegacijai už apsilankymą Vatikane, už dialogo komisijos atliktus ir būsimus darbus ir Pasaulinei metodistų bendruomenei už pastovų dialogo palaikymą. Mūsų uždavinys neužbaigtas. Esame kviečiami šiame kelyje žvelgti toliau į priekį. Išmokome atpažinti vieni kitus Kristuje; dabar metas su nuolankia viltimi ir konkrečiu įsipareigojimu pasirengti pilnutiniam pripažinimui, kuris su Dievo malone įvyks tuomet, kai galų gale atrasime vieni kitus dalindamiesi Duona. Vardan to, užbaigiant audienciją, popiežius Pranciškus pakvietė kartu su juo sukalbėti „Tėve mūsų“ maldą, prašyti Dievą Tėvą kasdienės duonos, kuri palaikytų katalikų ir metodistų ėjimą kartu. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.