2017-10-19 13:48:00

Popiežiaus homilija. Neužtrenkime durų norintiems įeiti


Viešpats tesuteikia mums malonę visada atsiminti, kad jis ne dėl mūsų nuopelnų, bet vien iš meilės mums dovanoja išganymą, tačiau tuo pat metu iš mūsų jis laukia gailestingumo darbų, sakė popiežius Pranciškus ketvirtadienio rytą aukodamas Mišias Vatikano Šv. Mortos namų koplyčioje. Šios dienos Evangelijoje Jėzus kaltina fariziejus ir Rašto aiškintojus veidmainiavimu. Jie stato paminklus pranašams, kuriuos jų pačių tėvai žudė. „Vargas jums, Įstatymo mokytojai! – sakė Jėzus - Jūs pasisavinote pažinimo raktą, bet patys nėjote ir norintiems įeiti kliudėte“.

„Sugebėjimo suprasti Dievo apreiškimą praradimas, nenoras suprasti Dievo širdį, nenoras suprasti išganymą – pažinimo rakto neturėjimas – yra rimtas bėda. Užmirštama, kad Dievas mums duoda išganymą už dyką, užmirštama, kad Dievas yra arti, kad Dievas yra gailestingas. Tie kas užmiršo, kad išganymas duodamas ne už nuopelnus, kad Dievas yra arti, kad Dievas yra gailestingas – jie pametė pažinimo raktą“.

Jei užmirštama, kad Dievas už dyką dovanoja išganymą, kad jį mums duoda ne dėl mūsų nuopelnų, bet vien iš meilės, tuo pačiu virš visko iškeliamas įstatymas, sakė popiežius. Išganymas nėra įstatymo laikymosi pasekmė; išganymas visada kyla iš Dievo iniciatyvos, o mūsų atsakas į Dievo iniciatyvą yra įstatymo laikymasis. Kas užmiršta, kad išganymą Dievas dovanoja ne dėl mūsų nuopelnų, tas nesugeba suprasti ir viso išganymo plano logikos – neturi pažinimo rakto.

„Jiems Dievas yra tik tasai, kuri davė įstatymą. Tačiau ne apie tokį Dievą kalba Apreiškimas. Apreiškimo Dievas keliauja su mumis nuo Abraomo iki Jėzaus. Jis yra su savo tauta keliaujantis Dievas. Kai prarandamas toks Dievo artumo suvokimas, patenkama į tos bukos mąstysenos pinkles, pasak kurios patys, vien vykdydami įsakymus galime laimėti išganymą, Dievo artumą“.

Popiežius vėl priminė jau ne kartą minėtą tokios mąstysenos pavyzdį iš savo ankstesnės ganytojo patirties. „Savo šalyje daug kartų esu girdėjęs apie klebonus, kurie atsisakydavo krikštyti netekėjusios motinos vaiką, dėl to, kad vaikas negimęs kanoninėje santuokoje. Jie užtrenkdavo duris ir papiktindavo Dievo tautą. Kodėl taip buvo. Todėl, kad tie klebonai buvo pametę pažinimo raktą. Toli neieškant, prieš kelis mėnesius, vienoje šalyje, viename mieste, motina norėjo pakrikštyti naujagimį, tačiau ji gyveno civilinėje santuokoje su išsiskyrusiu. Klebonas pasakė: „Gerai, pakrikštysime vaiką, bet tavo vyras, kuris yra išsiskyręs, tepalaukia lauke, tenedalyvauja apeigose“. Tokie dalykai dedas šiandien. Fariziejai, Rašo aiškintojai, tai ne senų laikų personažai. Jų netrūksta ir šiandien.  Dėl to turime melstis už savo ganytojus. Turime melstis, kad jie nepamestų pažinimo rakto, kad neužtrenktų durų į vidų norintiems įeiti žmonėms“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.