2017-10-18 15:19:00

Popiežius: Tęsti religijų bendradarbiavimą už taiką


Visi geros valios žmonės pašaukti darbuotis vardan taikos širdimi, protu ir rankomis. Religijų vaidmuo taikos kūrime ypatingas ir nepamainomas. Jos negali likti nešališkomis ar abejingomis taikai. Religijų tarnystė taikai brangi, nes religijos savo prigimtimi yra skirtos ugdyti taiką, kurdamos teisingumą, brolystę, skelbdamos nusiginklavimą ir beišrūpindamos kūrinija. Todėl stenkimės ir toliau eiti tarpreliginio bendradarbiavimo keliu, kuris leidžia priešintis smurtiniams konfliktams, plėsti darnų vystymąsi, saugoti žemę, pasakė popiežius Pranciškus, trečiadienį Vatikane Pasaulinės Religijų už taiką konferencijos delegacijai.

Delegaciją Šventajame Tėvui pristatė kardinolas Tauran, Popiežiškosios tarpreliginio dialogo tarybos pirmininkas. Popiežius, sveikindamas apie aštuoniasdešimt delegacijos narių Mažojoje Pauliaus VI salėje, sakė, kad taika yra neatidėliotinas uždavinys šiandienos pasaulyje: daugelis žmonių yra kankinami karo ir smurto. Taika tuo pat metu yra ir Dievo malonė, ir žmogaus laimėjimas. Todėl visų religijų tikintieji pašaukti skelbti taiką ir ją remti. Visi geros valios žmonės, o ypač einantieji atsakingas pareigas, yra pašaukti darbuotis vardan jos, širdimi, protu ir rankomis, Taip!, sakė popiežius Pranciškus, nes taika kuriama „rankų darbu“. Šiame darbe, taika ir teisingumas kuriami kartu.

Kreipdamas dėmesį į religijų vaidmenį, popiežius visų pirma pakartojo, kad smurtą vykdantieji, arbą jį pateisinantys religijos vardu, rimtai įžeidžia Dievą. Dievą, kuris yra taika ir taikos šaltinis ir žmogaus asmenyje paliko savo išminties, galios ir grožio atspindį.

Šventasis Tėvas padėkojo konferencijai Religijos už taiką už vykdomus darbus, pažymėdamas, kad tai svarbi tarnystė tiek religijoms, tiek taikai. Kalbėdamas apie bendradarbiavimo stiprinimo svarbą, popiežius įsakmiai paminėjo integralios ekologijos ugdymo temą.

Šioje sferoje mums padeda Biblija, nes sugražina mūsų žvilgsnį į Kūrėją, kuris „apžvelgė visa, ką buvo padaręs, ir iš tikrųjų matė, kad buvo labai gera“ (Pr 1, 31).  Religijos turi išteklių kartu palaikyti moralinį aljansą ugdantį pagarbą žmogaus asmens orumui ir kūrinijos apsaugai.

Ačiū Dievui, daug gerų pavyzdžių visame pasaulyje, liudijančių apie tarpreliginio bendradarbiavimo jėgą, kuri leidžia priešintis smurtiniams konfliktams, plėsti darnią plėtrą, saugoti žemę. Toliau eikime šiuo keliu! Pasikliaukime Visagalio, daugelio tikinčiųjų ir kitų žmonių gera valia. Užbaigdamas audienciją popiežius Pranciškus drauge meldė Dievą, kad palaimintų religijų pastangas vardan taikos. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.