2017-10-05 15:46:00

Popiežius: Gyvenimu liudykime Dievo Žodį


Šventąjį Tėvą Pranciškų aplankė Jungtinės Biblijos draugijos santykių su Bažnyčiomis komiteto nariai, kuriuos į Vatikaną palydėjo ir popiežiaus audiencijoje ketvirtadienį pristatė kardinolas John Olorunfemi Onaiyekan, vyriausias Nigerijos katalikų ganytojas, Abudžos metropolijos arkivyskupas. Jungtinė Biblijos draugija, bendradarbiaudama su daugiau kaip pusantro šimto Biblijos draugijų visame pasaulyje, įskaitant ekumeninę Lietuvos Biblijos draugiją, siekia, kad kiekvieną ieškantį Dievo Žodžio, pasiektų Biblija.

Popiežius nuoširdžiai padėkojo komiteto nariams už jo aplankymą Vatikane, kvietė ir toliau puoselėti brolišką bendrystę ir melstis vieni už kitus: „Šventosios Dvasios malonė tebūna su jumis ir visais, kurie visaip stengiasi platinti Evangeliją ir sudaryti sąlygas, kad Biblija taptų prieinama visomis kalbomis, panaudojant taip pat socialines komunikavimo priemones“, sakė popiežius.

„Dievo Žodis nesurakinamas“, pasakė audiencijos dalyviams popiežius Pranciškus, savo kalboje kviesdamas prisiminti nūdien pasaulyje vardan Dievo Žodžio persekiojamus ir kalinamus krikščionis:

„Daug brolių ir seserų vardan Dievo Žodžio uždaryti kalėjimuose ir dar daugiau jų praliejo kraują kaip savo tikėjimo į Jėzų Kristų liudijimą. Todėl ir mes esame galingo Dievo Žodžio tarnai, Dievo Žodžio, kuris apšviečia, saugo ir gina, išgydo ir išlaisvina“.

Popiežius Pranciškus savo kalboje primygtinai kartojo, jog visi, kurie darbuojasi vardan Evangelijos skleidimo, yra „Dievo Žodžio tarnai“.

„Esame Išganymo Žodžio tarnai“: Dievo Žodis negrįžta pas Viešpatį tuščias! Turime leisti, kad Žodis mus „sužeistų“, kad galėtume lūpomis išsakyti tai, ko širdis pertekusi.

„Esam amžinojo gyvenimo Žodžio tarnai“, todėl turime „maitintis prie Žodžio stalo“, padedami Šventosios Dvasios: jį skaityti, jo klausytis,  jį tyrinėti ir liudyti savo gyvenimu.

„Esame susitaikymo Žodžio tarnai“, taip pat susitaikymo tarp krikščionių.

„Esame Žodžio, „išėjusio“ iš Dievo ir „tapusio kūnu“ tarnai“. Todėl „Bažnyčiai gyvybiškai svarbu eiti skelbti Evangeliją visiems, visur, visomis progomis, nesvyruojant, noriai ir be baimės“ (EG23).

„Esame tiesos Žodžio tarnai“.  Esam įsitikinę, kad „Dievo norimą vienybę galima pasiekti tiktai visiems pritariant visam apreikštojo tikėjimo turiniui. Tikėjimo srityje kompromisas yra prieštaravimas Dievui, kuris yra Tiesa. Kas Kristaus, kuris yra „kelias, tiesa ir gyvenimas“ (Jn 14, 6), Kūne galėtų kaip teisėtą traktuoti susitaikymą, pasiektą tiesos sąskaita?“ (Ut unum sint 18)

Šventasis Tėvas kalbą baigė paraginimu: „Eikime kartu, idant Dievo Žodis paplistų (plg. Apd 6,7). Melskimės kartu, idant „būtų Tėvo valia“ (plg. Mt 6,10). Dirbkime kartu, idant mumyse būtų įgyvendinta „tai, ką Viešpats pasakė“ (plg. Lk 1,8). (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.