2017-10-03 17:33:00

Šv. Pranciškaus „tranzitas“ ir „Sidabrinė Rožė“


Italija trečiadienį mini savo dangiškąjį globėją Šv. Pranciškų. Jo šventės dienos, spalio 4-sios, liturgija Jėzaus žodžiais vadina jį vienu iš mažųjų, kuriems Tėvas atskleidė savo karalystės slėpinius; tą dieną skaitomi Jėzaus žodžiai iš Mato evangelijos: „Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams” (Mt 11, 25). Pasak šv. Jono Pauliaus II, Dievas Tėvas leido šv. Pranciškui pažinti karalystės slėpinius taip giliai ir jautriai, jog asyžiečio dvasinė patirtis tapo „atspirties tašku“ ir „šviesos šaltiniu“, amžių bėgyje įkvėpusiu nesuskaitomus tikinčiuosius. Šios patirties pasekmėje pranciškietiškas sąjūdis „išsiplėtė į visą Europą, persikėlė per okeanus, persmelkė daugelį kultūrų ir sužadino nenutrūkstantį gerųjų darbų žydėjimą, praturtėdamas nuostabiais krikščioniškojo šventumo vaisiais“.

Italijoje, kaip ir kitur pasaulyje, pranciškonų dvasinė šeima nemažiau iškilmingai mini savo steigėjo mirties metinių dieną, spalio 3-ąją. Šv. Pranciškus mirė 1226 metais spalio 3-šios vakarą, jo paties pageidavimu atneštas į Porciunkulės Marijos bažnyčią ir joje paguldytas ant aslos. Šventojo mirtį pranciškonų dvasinė šeima vadina Pranciškaus „tranzitu“, arba „perėjimu iš šio pasaulio į gyvenimą su Tėvu“,

Italijos regionų valdžios šv. Pranciškaus minėjimo dieną pagerbia savo šalies globėją kasmet rotacine tvarka paaukodamos aliejų votyniniams žibintams, degantiems Porciunkulėje ir prie šventojo kapo Asyžiaus žemutinėje bazilikoje. Šiemet žibintams aliejaus parūpino Ligurijos regiono atstovai.

Šv. Pranciškaus asyžiečio „tranzito“ dieną, Mažųjų brolių bendruomenė su Asyžiaus municipalitetu įteikia „Sidabrinės Rožės“ apdovanojimą. Jis skiriamas moteriai, išskirtinai pasižymėjusiai krikščioniškojo tikėjimo, vilties ir meilės liudijimu dabartiniais laikais. Šiemetinės premijos laureatė – Šv. Marijos, Kalvarijos kalno prieglaudos seserų kongregacijos Genujoje vyresnioji s. Emanuela Koola.

„Sidabrinės Rožės“ apdovanojimas siejamas su tradicija, pagal kurią šv. Pranciškaus mirtį Porciunkulėje su ordino broliais liudijusi iš Romos didikų šeimos kilusi Jokūbė ir kurios prašymu šventasis įsteigęs Pranciškonų pasauliečių ordiną. Pal. Jokūbė iš Septizonium palaidota Asyžiaus žemutinėje bazilikoje, prie pat šv. Pranciškaus kapo.

Kardinolas Angelo Bagnasco, Genujos arkivyskupas, įteikdamas premiją iš Indijos kilusiai s. Emanuela Koola sakė, jog Marijos, Kalvarijos kalno prieglaudos seserų kongregacija išsiskiria pasiaukojimo dvasia vykdant karitatyvinius darbus nepraeinančio sunkmečio laikotarpiu Italijoje. Kongregacijos vyresnioji s. E. Koola pasidžiaugė, kad nuo dabar spalio 3-ji bus svarbi data taip pat kongregacijai, pastangas skiriančiai stokojančiam artimui ir silpniausiems.

Kongregaciją XVII amžiuje įkūrė šv. Virginija Centurione Bracelli, pavertusi apleistą pranciškonų Kalvarijos kalno vienuolyną Genujoje našlaičių globos prieglauda. Su kongregacijos seserimis įkūrė vaikams mokyklą, rūpinosi prostitučių socialine reabilitacija, slaugė ligonius ir raupsuotuosius. Dabar kongregacijos seserys slaugo ligonius, senelius ir neįgaliuosius vienuolikoje kraštų, visuose žemynuose. Šv. popiežius Jonas Paulius II kanonizavo steigėją 2003 metais. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.