2017-09-29 14:10:00

Popiežius: neužmirškime Gailestingumo jubiliejaus


Penktadienį popiežius Pranciškus priėmė Popiežiškosios tarybos naujajam evangelizavimui skatinti narius, šiomis dienomis susirinkusius į savo kasmetinę plenarinę asamblėją. Šiai tarybai buvo patikėtas neseniai visoje Bažnyčioje švęsto Gailestingumo jubiliejaus organizavimas, dėl to ir popiežius penktadienio audiencijos metu sakytą savo kalbą pradėjo nuo jubiliejaus.

„Šventieji metai buvo malonės laikas, kurį visą Bažnyčią gyveno su giliu tikėjimu ir intensyviu dvasingumu. Tad neturime leisti, kad tas didis entuziazmas būtų atsikeistas ar užmirštas“, - sakė Pranciškus.

Toliau savo kalboje priminęs, kad Bažnyčios vykdoma evangelizavimo misija yra esminis Dievo tautos prigimties dėmuo, popiežius palietė du specifinius šios misijos aspektus. Pirma – reikia atsiminti, kad tautos ir kultūros dalyvauja evangelizavimo misijoje, kad savo specifiniu indėliu prie jos prisideda. Bažnyčiai visoms tautoms ir kultūroms skelbia gerąją naujieną, pripažindama ir vertindamas jose glūdinčias vertybes. Tuo pačiu ji tampa, kaip moko Vatikano II Susirinkimas, visos žmonijos vienybės ženklu ir sakramentu.  Kitas popiežiaus paminėtas aspektas – evangelizavimas paliečia ir žmonių tarpasmeninius bei socialinius santykius, ugdo tikinčiųjų bendruomenės vidinę vienybę ir humaniškumą.

„Broliai ir seserys, - sakė popiežius Naujosios evangelizacijos tarybos nariams, - esame pašaukti visi kartu, kaip keliaujanti Dievo tauta, eiti į naują evangelizavimo misijos etapą, atsimindami ir mūsų pareigą plėsti Evangelijos skelbimo akiračius, ir tuo pat metu neužmiršti evangelizacijos misijos socialinės reikšmės, su ja susijusio pašaukimo ugdyti integralią žmogiškąją pažangą".

„Svarbu, kad sugebėtume pasiekti mūsų žmonių širdis, kad padėtume jiems atrasti tą Dievo ir jo meilės pajautą, kurių dėka žmogus su pasitikėjimu ir viltimi sugeba žiūrėti į ateitį, nebijodamas sunkumų, taip pat ir tais atvejais kai yra priverstas gyventi skurde,  kai jį skriaudžia kitų godumas“.

* * *

Popiežiškosios taryba naujajam evangelizavimui skatinti yra palyginti naują Romos kurijos dikasterija. Ją 2010 m. įkūrė popiežius Benediktas XVI, suteikdamas jai užduotį rūpintis nauju evangelizavimu tradiciškai krikščioniškoje, bet sekuliarizacijos paveiktoje aplinkoje. 2013 m. pradžioje šios Tarybos kompetencijai buvo perduoti katechezės reikalai, kuriuos anksčiau tvarkė Dvasininkijos kongregacija. Šių metų pradžioje popiežius Pranciškus šią Tarybą įgaliojo kuruoti piligrimų gausiai lankomų katalikiškų šventovių reiklaus, kurie irgi anksčiau buvo Dvasininkijos kongregacijos žinioje. Viena specifinių šiai tarybai skirtų užduočių buvo ir neseniai visoje Bažnyčioje švęsto Gailestingumo jubiliejaus organizavimas. Dabar, kaip minėta, popiežius dar kartą paprašė tarybą rūpintis Jubiliejaus subrandintais dvasiniais vaisiais. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.