2017-09-23 12:59:00

Savaitės apžvalga (rugsėjo 23)


Kastantas Lukėnas

Pirmadienį paskelbta, kad popiežius patenkino vyskupo Jono Borutos SJ prašymą ir atleido jį iš Telšių ordinaro pareigų. Telšių ordinaro pareigas perėmė vysk. Kęstutis Kėvalas. Šią žinią, taip pat vyskupų biografijas paskelbė pagrindinės informavimo priemonės.

Prasidėjus mokslo metams Vilniaus arkivyskupijos svetainėje skelbiamas naujas kursų ir ugdymosi programų sezonas. Vilniaus arkivyskupijoje veikiančios bendruomenės, vienuolijos, organizacijos kviečia mokytis, pažinti, diskutuoti, suprasti. „Mažoji akademija“, įsikūrusi po LKMA stogu siūlo 6 programas ir dvasinių pratybų ciklą. „Kataliko balso“ akademija siūlo keletą kursų tiems, kuriems tenka diskutuoti ir pristatyti Bažnyčios poziciją savo bendruomenėse, darbovietėse, įvairiuose susitikimuose. Įvairiopą veiklą ir ugdymosi galimybes siūlo Šv. Jono broliai. Galilėjiečių bendruomenė kviečia lankyti kun. Eitvydo Merkio vedamą paskaitų ciklą „Išganymo kelio teologija“.

Į kursus, programas ir ugdymosi grupes kviečia vyskupijose veikiantys „Šeimos centrai“. Lietuvos šeimos centro leidžiamame aplinkraštyje informuojama apie naujoves ir tęstinius projektus. Panevėžio vyskupijos šeimos centre prasideda originalus kūno teologijos kursas: „Tu: gyvenimas, meilė ir kūno teologija“. Pirmiausia į kursą įsitraukė lytiškumo ir rengimosi šeimai programos „Pažink save“ savanoriai. Aplinkraštyje rašoma apie įvairiose Lietuvos vietose sėkmingai vykdomą jaunimui skirtą lytiškumo ir rengimosi šeimai programą „Pažink save“.

Registruotis į programas kviečia ir tarptautinė iniciatyva „Šeimų universitetas“, veikiantis jau aštuoniuose Lietuvos miestuose.

Įsitraukti į ugdymą kvietė taip pat „Gyvenimo ir tikėjimo institutas“, vykdantis neformalų suaugusiųjų švietimą per kursus, seminarus bei rekolekcijas.

Kauno arkivyskupijos svetainėje pranešama apie Kauno akademinės sielovados vadovų posėdį pradedant naujus mokslo metus. Akademinės sielovados darbai kasmet prasideda prisistatymu ir naujai atėjusių studentų užkalbinimu. Šiemet akademinių bendruomenių nariai planuoja pažintinę išvyką po Kauno fortus, suteiksiančią progą apmąstyti Dievo veikimą istorijoje.

Kaišiadorių vyskupija ir svetainė „Teofilius.lt“ praneša, kad Šventojo Kryžiaus Išaukštinimo šventėje buvo konsekruotas pagrindinis Pal. Teofiliaus Matulionio koplyčios altorius, kuriame įdėtas Palaimintojo sarkofagas.

Taip pat pranešama,, kad mons. Algirdas Jurevičius paskirtas pal. Teofiliaus Matulionio kanonizacijos bylos postulatoriumi.

Maldyne „Magnificat“ rubrikoje „Žinomi ir nežinomi Dievo tarnai iš Lietuvos“ rugsėjo mėnesį supažindinama su Dievo tarnaitės sesers Marijos Rusteikaitės gyvenimu. Jos pašaukimas tarnauti vargšams ir ligoniams susijęs su šiandien veikiančios Dievo Apvaizdos seserų kongregacijos pradžia.

„Bernardinai.lt“ dienraštyje Irena Petraitienė rašo apie dvasininkų vaidmenį Lietuvos nepriklausomybės aušroje. Šia publikacija paminimas Vilniuje vykusios Lietuvių konferencijos šimtmetis. Tarp 200 suvažiavusių į Lietuvių konferenciją asmenų buvo 69 kunigai. Iš 20 asmenų, išrinktų į Tautos tarybą, buvo 6 kunigai, tačiau siekiant santarvės bendru katalikų kunigų sutarimu Taryboje jie liko keturiese. Straipsnyje cituojami Žemaičių vyskupo Pranciškaus Karevičiaus atsiminimai iš kelionės į Berlyną Lietuvos nepriklausomybės reikalu.

„Šilainės krašte“ rašyta apie Švėkšnoje atidengtą paminklą iš šių kraštų kilusiam Lietuvos Tarybos nariui prelatui Kazimierui Steponui Šauliui. Šia proga surengta mokslinė konferencija signataro vardu pavadintoje Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos aktų salėje. Mišias Šv. Jokūbo bažnyčioje drauge su būriu kunigų koncelebravo vyskupai: Jonas Boruta SJ, Kęstutis Kėvalas ir arkivyskupas Lionginas Virbalas. Straipsnis pavadintas „Švėkšna pradėjo Lietuvos šimtmečio minėjimo iškilmes“.

Vilniaus arkivyskupija praneša apie projektinius pasiūlymus gaivinant Misionierių vienuolyno ansamblį. Vykdant projektą bus išsaugotas Misionierių vienuolyno ir bažnyčios ansamblio vaizdas. Šie pastatai bus skiriami pirmiausia piligrimų reikmėms.

Kauno arkivyskupijos muziejuje atidaryta paroda „Iš praeities šiandienai“ ir tuo atverta nauja bažnytinio meno eksponavimo erdvė. Ši ekspozicija – dalis projekto, kuriuo siekiama supažindinti su arkivyskupijos bažnytinio meno vertybėmis. Ekspozicija praplėsta interaktyviu žemėlapiu, leidžiančiu susipažinti su 105 arkivyskupijos bažnyčių istorija, architektūra bei puošyba.

Laikraščio „XXI amžius“ skiltyje kun. Vytenis Vaškelis apmąsto Evangelijoje minimus laikų pabaigos ženklus, susiedamas tai su mūsų dienomis žiniasklaidos pranešamais gamtos reiškiniais bei katastrofomis Stebint gamtos reiškinius kunigas siūlo suprasti žmogaus būties laikinumą ir dėkoti Aukščiausiajam. Jis cituoja amerikiečių astrofiziko ir apologeto Jeffo Zweerinko mintį: rugpjūčio pabaigoje įvykęs saulės užtemimas suteikia progą užvesti pokalbį su netikinčiaisiais apie Dievo kūriniją.

„Bernardinai.lt“ dienraščio direktorė Veronika Kimbrytė dalijosi šį interneto dienraštį lydinčiais keistokais, kartais net juokingais įsivaizdavimais, kuriuos ji sugrupavo į „šešis mitus“. Sklaidydama vieną jų ji primena, kad nekomercinei žiniasklaidai būtina ir finansinė skaitytojų parama.
All the contents on this site are copyrighted ©.