2017-09-16 15:22:00

Popiežius misionieriams: pasiūlyti pasauliui gerąjį Evangelijos vyną


Popiežius Pranciškus šeštadienį audiencijoje priėmė Romoje posėdžiaujančios Švč. Jėzaus Širdies kunigų misionierių kongregacijos generalinės kapitulos narius. „Tu laikei gerąjį vyną iki šiolei“ (Jn 2,10) yra kapitulos, kurioje dalyvauja 85 kunigai misionieriai, tema iš Evangelijos pasakojimo apie pirmąjį Jėzaus stebuklą Kanos vestuvėse.

Jau daugiau kaip šimtą šešiasdešimt metų visuose žemynuose ir apie penkiasdešimtyje kraštų veikiančią Kunigų misionierių kongregaciją įsteigė jaunas prancūzas kunigas Jean Jules Chevalier. Būdamas klieriku pasijuto šaukiamas suburti asociaciją, kuri visoje Prancūzijoje paskleistų pamaldumą į Švč. Jėzaus Širdį, anot Chevalier, „tinkamiausią vaistą moderniam blogiui“. Kongregaciją trisdešimtmetis steigėjas įkūrė centrinės Prancūzijos miestelyje Issoudun tą pačią dieną, kai Romoje popiežius Pijus IX paskelbė Marijos Nekaltojo Prasidėjimo dogmą, 1854 metų gruodžio 8 d. Ši aplinkybė paskatino pirmuosius Švč. Jėzaus Širdies misionierius ypatingu būdu pagerbti Dievo Motiną Mariją nauju Švč. Širdies Motinos titulu. Parapijose talkinusi kunigų kongregacija netrukus gavo naują pavedimą iš Romos: plėsti veiklą užjūrio misijose. Tokiu būdu Švč. Jėzaus Širdies kunigų misionierių kongregacija pradėjo tautų evangelizavimą, visame pasaulyje paskleisdama tikinčiųjų pamaldumą į Švč. Jėzaus Širdį ir Švč. Širdies Motiną.

Steigėją kun. Jean Jules Chevalier kalboje kapitulos nariams paminėjo ir popiežius Pranciškus, kviesdamas Švč. Jėzaus Širdies kongregacijos kunigus misionierius kartu melstis ir atpažinti, kuriais keliais kviečia eiti Viešpats, kad suaktualintų ir sužadintų vaisingumą, kurį Šventoji Dvasia padovanojo Bažnyčiai ir pasauliui per steigėją kun. Chevalier.

Popiežius ragino kongregacijos tėvus ir brolius, taip pat kongregacijos moterų atšakos atstoves,  darbuotis Bažnyčios ir pasaulio gerovei įsiklausant į tai, ką Šventoji Dvasia šiandien sako Bažnyčiai ir atvirai priimti žmonijos užduodamus klausimus. Pasikeitusi pasaulio padėtis ir nauji Bažnyčios įsipareigojimo evangelizuoti atvejai sudaro sąlygas, leidžiančias nauju būdu pasiūlyti gerąjį Evangelijos vyną, dovanojant daugeliui džiaugsmą ir viltį.

Jei steigėjo pirmykštė mintis buvo paskleisti pamaldumą į Švenčiausiąją Jėzaus Širdį, šiandien jūs galite suprasti ir suaktualinti įvairiausiais darbais ir veiksmais Jėzaus gailestingąją ir švelniąją meilę visiems, ypač, – pridūrė popiežius, – labiausiai stokojančiai žmonijos daliai.

Grįžkite prie savo pirmosios tikrosios meilės, sakė popiežius Pranciškus, įdėmiai žvelgdami į mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, kad mokytumės iš jo kaip mylėti su žmogiška širdimi, ieškoti ir priglausti pasiklydusias ir sužeistas avis, darbuotis vardan teisingumo ir solidarumo silpniesiems ir vargšams, suteikti viltį ir orumą atstumtiesiems ir eiti visur, kur bent vienas žmogus laukia paguodos ir pagalbos. Siųsdama kaip misionierius į pasaulį, pirmoji Bažnyčios jums pavesta evangelija yra: savo asmeniu ir darbais parodyti karštą ir švelnią Dievo meilę mažiesiems, paskutiniesiems, bejėgiams ir visiems pasaulio atstumtiesiems.

Apžvelgdamas kongregacijos padėtį, popiežius pripažino, kad Švč. Jėzaus Širdies kunigų misionierių kongregacija, kaip daugelis kitų Dievui pašvęstųjų institutų pastaraisiais metais patiria narių skaičiaus mažėjimą, tačiau guodžia augantis pašaukimų skaičius Pietų Amerikoje, Okeanijoje ir Azijoje. Kalbėdamas apie jaunųjų kartų krikščionišką formaciją popiežius sakė, kad jaunimo ugdymas ir palydėjimas padedant įsisąmoninti žmogiškąsias vertybes ir subrandinti krikščioniškąją gyvenimo ir istorijos viziją yra vienas iš svarbiausių uždavinių dabartiniais laikais. Tai kartu yra vienas Bažnyčios evangelizavimo misijos paribių, į kuriuos krikščionių bendruomenė kviečiama išeiti, sakė popiežius Pranciškus.

Popiežius kapitulos narių prašė nepasiduoti klerikalizmo blogiui, kuris atitolina žmones ir ypač jaunimą nuo Bažnyčios, gyventi tikrąja brolyste, pripažįstančia skirtingumus ir kiekvieno vertę, nebijoti toliau puoselėti ir brandinti bendrystę su pasauliečiais, kad ir jie galėtų dalintis idealais ir dalyvauti bendruose projektuose, skleisdami dvasingumo turtus, kuriuos laiduoja kongregacijos charizma. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.