2017-09-10 13:19:00

Pranciškus tarp vaikų: jūs ypač brangūs Jėzui


Popiežiaus Pranciškaus šeštadienio popietės (vėlų vakarą Lietuvos laiku) apsilankymas „Hogar de San José – šv. Juozapo namuose“ Medeljino mieste nebuvo ilgas, bet nuoširdus ir intensyvus.

Šventojo Juozapo namai yra skirti vaikams, kurie prarado šeimas ar buvo palikti, kurie, nepaisant savo jauno amžiaus, jau patyrė tai, ko niekada neturėjo patirti. Namai priklauso Medeljino arkivyskupijai, kurios teritorija yra ar buvo „namai“ įvairioms sukilėlių ir organizuotų nusikaltėlių grupėms. Šv. Juozapo namuose darbuojasi vienuolės ir pasauliečiai savanoriai, juose gyvena per šimtas mažesnių ir didesnių vaikų, jau pustrečio dešimtmečio jiems vadovauja monsinjoras Armando Santamaria.

Popiežiaus Pranciškaus automobilį, atvykusį į šv. Juozapo namus, pasitiko triukšminga ir šventiška minia, panašiai kaip ir pačiuose namuose, kurie buvo pilni vaikų, jų globėjų ir draugų. Vaikai spraudėsi prie Šventojo Tėvo trumpam apkabinimui, pasisveikinimui, atliko keletą dainelių. Visų vardu į popiežių kreipėsi trylikos metų mergaitė.

„Šventasis Tėve Pranciškau, mano vardas yra Claudia Yesenia Garcia Ramirez. Kai buvau dvejų metų, praradau savo šeimą žudynėse, kurias surengė sukilėliai“, - prisistatė ji, pasakodama kaip tai pakeitė viską. Buvo šauta ir į ją, viena kulka pataikė krūtinę, kita kliudė galvą, ji ilgai išgulėjo ligoninėje. Laimei, išgyveno ir teta. Pasveikusi ji ir keli kiti skerdynes išgyvenę vaikai pateko į šv. Juozapo namus ir čia atrado antrą šeimą. „Šiandien esu trylikos metų ir su džiaugsmu galiu pasakyti, kad esu laiminga mergaitė. (...) Turime viską, ko reikia, kad būtume laimingi: tikėjimą, namų šilumą, gerą ugdymą, sveikatą, maisto ir mokslą“, pasakė Claudia Yesenia, pridurdama, kad jos skausmas, liūdesys buvo išgydyti.

Sakau ačiū tau, Claudia Yesenia, už tavo drąsų liudijimą, iš tiesų drąsų. Klausantis apie visus patirtus sunkumus širdyje atsiminiau daugybės mergaičių ir berniukų neteisingą kentėjimą visame pasaulyje, - atsiliepdamas tarė popiežius, primindamas, kad tai tęsiasi ir šiandien, vaikai nekaltai kenčia dėl kai kurių piktumo.

Taip pat ir Kūdikėlis Jėzus buvo neapykantos ir persekiojimo auka, taip pat turėjo bėgti su visa šeima, palikti savo namus ir savo žemę, kad išvengtų mirties. Matyti kenčiant vaikus skaudina sielą, nes vaikai yra Jėzui brangiausi. Negalime susitaikyti, kad su jais būtų blogai elgiamasi, kad būtų atimta jų teisė išgyventi vaikystę ramybėje ir džiaugsme, kad būtų paneigta ateities viltis, - tęsė Šventasis Tėvas. – Bet Jėzus neapleidžia nei vieno kenčiančio, dar mažiau jus, berniukus ir mergaites, kurie esate ypač jam artimi. Claudia Yesenia, greta patirtų pasibaisėtinų dalykų Dievas tau dovanojo tetą, kuri tavimi pasirūpino, ligoninę, kuri slaugė ir, galiausiai, bendruomenę, kuri tave priėmė. Šie namai yra Jėzaus meilės jums visiems ir Jo troškimo būti arti jūsų įrodymas. Jis tai daro per visų gerų žmonių, kurie jus lydi, jums trokšta gero ir jus ugdo, meilų rūpestį.

Palinkėjęs vaikams ypatingos šv. Juozapo, kuris mokėjo saugoti Jėzų ir Mariją, globos, popiežius kreipėsi ir į namų darbuotojus: „Jums, broliai ir seserys, vienuoliai, vienuolės, pasauliečiai, kurie šiuose ir kituose namuose su meile priimate ir rūpinatės šiais vaikais, nuo mažens patyrusiais kančią ir skausmą, noriu priminti du dalykus, kurių neturi pritrūkti, nes tai buvimo krikščionimi dalis – meilės, kuri moka įžvelgti Jėzų pačiuose mažiausiuose ir silpniausiuose, ir šventą pareigą atvesti vaikus prie Jėzaus. Šiame uždavinyje, su jo džiaugsmais ir vargais, patikiu ir jus šv. Juozapo globai“.

Pranciškus atsisveikino žodžiais – „esate popiežiaus širdyje. Nepamirškite melstis už mane. Už tai jums dėkoju“. Popiežius taip pat paliko dovaną – Šventosios Šeimos bareljefą. Du delnai, dangiškojo Tėvo, panorusio žmonijai duoti Išganytoją simbolis, apglėbia Juozapą, Mariją ir Kūdikėlį Jėzų, kurie taip pat prigludę vienas prie kito. Jų povyza, jų veidai perteikia gilų šeimyninį ir tuo pat metu religinį jausmą.

Iš vaikų globos namų popiežius išvyko į stadioną „La Macarena“, į susitikimą su kunigais, vienuoliais, seminaristais ir jų šeimos nariais. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.