2017-09-04 15:24:00

Jaunimo žygis į Trakus ir jubiliejinių atlaidų pradžia


Renata Žiūkaitė

Šeštadienį rugsėjo 2 d. gausus Vilniaus  arkivyskupijos jaunimo būrys tradiciškai keliavo pėsčiomis iš Aušros Vartų į Trakų šventovę, kuri garsėja stebuklingu Švč. Mergelės Marijos paveikslu. Šiemet minint 300 metų nuo Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnacijos, jaunimo žygis tik atvėrė visų metų piligrimystės kelius į šią šventovę. Keli šimtai jaunuolių, lydimi vyskupo Arūno Poniškaičio, dvasininkų ir vienuolių, vėl pasiryžo įveikti ilgą kelią, atnešdami savo padėką ir intencijas Švč. Mergelei Marijai. Pro Aušros Vartų koplyčios langą jaunus piligrimus palaimino arkysk. Gintaras Grušas  ir ragino nukreipti savo žvilgsnį į mus mylinčią Motiną, lydinčią mus per gyvenimą, išgirsti, ką Dievas kalbės per lydinčius kunigus ar draugus ir priimti gausias Dievo malones, reikalingas kelyje į Dievo karalystę.

Kelionės metu piligrimai stabteldavo ne tik pailsėti, išgerti vandens, bet ir klausytis katechezių bei  tikėjimo liudijimų. Jaunimui apie meilės ir veiksmo santykį kalbėjo kun. Mozė Mitkevičius. Mylėti reiškia būti tampriai susijus su Dievu, iš jo šaltinio semtis Meilės. Būti tikinčiu ne tik tada kai patogu, bet ir tuomet kai esame priešiškoje tikėjimui aplinkoje. Krikščionis negali tapti medūza, nukrikščionėjusiame  pasaulyje  prarandantis savo balsą, - kalbėjo kunigas. Kitoje stotelėje apie  savo pašaukimą ir meilę liudijo Vilniaus kunigų seminarijos auklėtinis Linas Braukyla. Ilgesnis sustojimas piligrimų laukė Lentvaryje, kur buvo išstatytas Švč. Sakramentas. Vakare džiaugsmingai pasiekus Trakų šventovę, piligriminį žygį vainikavo Šv. Mišios, kurioms vadovavo vysk. Arūnas Poniškaitis, koncelebruojant  būreliui Vilniaus arkivyskupijos kunigų.

Rugsėjo 3 d. sekmadienį, vykstant Trakų Dievo Motinos atlaidams Šv. Mišių, metu, buvo iškilmingai paskelbtas Dievo kulto ir sakramentų kongregacijos dekretas, kuriuo Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčiai suteikiamas bazilikos titulas.

Iškilmės vyko dalyvaujant Lietuvos vyskupams, kunigams, piligrimams, miesto valdžios atstovams, Trakų miesto bendruomenei.

Šv. Mišių  homilijoje Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas kalbėjo: „Gerbdami šioje bažnyčioje esantį Lietuvos Globėjos paveikslą, mes meldžiamės ne paveikslui, o Dievo Motinai Marijai. Taip pat ir bazilikos titulas skirtas ne tam, kad suteiktų garbingumo pastatui, bet kad kviestų Dievo Tautą, tikinčiuosius, uoliau Viešpatį garbinti ir labiau pasitikėti Jo gailestingumu. Bazilika nurodo į bažnyčios išskirtinumą. Bazilikos titulas susieja Trakų bažnyčią su didžiąja Šv. Petro bazilika Romoje. Šv. Petro bazilikos didingi skliautai kelia mūsų mintis į Dievo didybę, Jo grožį ir amžinąją laimę, į kurią ir mes tikimės būti pakviesti, kai Žmogaus Sūnus ateis savo Tėvo šlovėje“.
All the contents on this site are copyrighted ©.