2017-09-04 17:50:00

Audiencijos vyskupams iš Honduro, Kiko Arguello ir “Shalom“ bendruomenei


Po vasaros Pranciškaus dienotvarkė vėl pripildyta didesniais ir mažesniais susitikimais. Rugsėjo 4 dienos ryte popiežius priėmė vyskupą argentinietį Jorhe Vazguez, taip pat Kiko Arguello, Neokatechumenų kelio steigėją. Kaip tik pirmadienį iš tarptautinio Neokatechumų centro Italijoje, Markių regione, savaitei į kelią leidosi apie 400 kunigų, seminaristų ir jaunuolių iš įvairių kraštų. Jie apaštalaus ir evangelizuos centrinės Italijos miestuose ir kaimeliuose, po du, nepasiėmę nei pinigų, nei mobiliųjų telefonų.

Kitoje pirmadienio audiencijoje popiežius priėmė vienuolika vyskupų iš Honduro, su kardinolu Andres Rodriguez Maradiaga, sostinės  Tegusigalpos arkivyskupu. Honduro vyskupų konferencijos nariai atvyko į Romą su vizitu „ad Limina apostolorum“. Tokių, kas penkerius metus rengiamų vizitų metu vyskupai susitinka su popiežiumi ir lankosi Romos Kurijos institucijose, pateikia ataskaitas už savo vyskupijas, pasidalija džiugiais ir sunkiais momentais, gauna patarimų ar sprendimų įvairiais klausimais.

Paskutinė ir didžiausia pirmadienio audiencija įvyko Pauliaus VI salėje. Čia popiežius Pranciškus susitiko su keliais tūkstančiais „Shalom“ bendruomenės narių ir draugų.

Ši bendruomenė gimė 1982 metais, Brazilijoje, šiaurės rytuose esančioje Fortalezos arkivyskupijoje, iš universiteto studentų iniciatyvos. Norėdami kalbėti ir perteikti tikėjimą, remiami savo vyskupo, jie įsteigė piceriją ir knygynėlį, pirmąjį „Shalom“ centrą. Naujoji charizma patraukė daug šeimų ir jaunuolių, 1985 - 1986 metais susikūrė pirmoji nuolatinio gyvenimo kartu bendruomenė. 1998 metais bendruomenė ir jos krikščioniškos formacijos pobūdis gavo Fortalezos arkivyskupo kanoninį patvirtinimą, 2007 metais Popiežiškoji pasauliečių taryba „Shalom“ bendruomenę pripažino tarptautine tikinčiųjų asociacija: šiuo metu jos bendruomenės gyvuoja 19 valstybių, ji turi beveik keturis tūkstančius narių, o jos apaštalinėje ir sielovadinėje veikloje vienokiu ar kitokiu būdu dalyvauja keliasdešimt tūkstančių tikinčiųjų. Bendruomenė organizuoja maldos grupes, katechezės kursus, dvasinio susikaupimo stovyklas. Lotynų Amerikoje gimusioje bendruomenėje daug muzikos, šokio, teatro iniciatyvų. Ji taip pat vykdo daug artimo meilės projektų, skirtų vargšams, priklausomybių turintiems žmonėms, vaikams gatvėse, benamiams, kaliniams, ligoniams, galvojantiems apie abortą. Bendruomenės ašis yra taip vadinamosios “gyvenimo bendruomenės“, kurias sudaro tiek šeimos, tiek dvasininkai, tiek celibatininkai dėl Dangaus karalystės pasauliečiai, visiems siekiant pilnai pasišvęsti bendruomenės charizmai. Savo globėjais ir mokytojais bendruomenė išsirinko šv. Pranciškų Asyžietį ir šv. Teresę Avilietę. Jos pavadinimą įkvėpė apaštalo Pauliaus laiško efeziečiams eilutė apie tai, jog „Kristus yra mūsų taika“ (2,14), „Shalom“ hebrajiškai.

Taip pat ir susitikime su popiežiumi Pranciškumi netrūko giesmių, maldų ir šventiškos nuotaikos, nes būtent su tokiu tikslu „Shalom“ bendruomenės nariai iš įvairių valstybių ir atvyko į Romą: švęsti bendruomenės 35 metų amžiaus sukaktį. Šventinė programa tęsiasi savaitę, nuo rugsėjo 3 iki 10 dienos, be popiežiaus audiencijos ji apima piligrimystes Romoje ir Asyžiuje, jaunimo konferenciją, maldos susitikimus.

Popiežius audiencijoje spontaniškai atsakė į keletą klausimų, pusvalandį trukusiame pokalbyje pasidalino ir pakartojo keletą savo įžvalgų. Vienoje iš jų dar kartą pažymėjo, jog gyvename narcisizmo kultūroje, kuri mus skatina nuolatos žiūrėti į veidrodį ir lyginti ar esame gražesni už kitus. Pranciškus pasiūlė „sudaužyti“ tokį narcisizmo veidrodį ir atrasti savo bei kitų vertę išeinant „iš savęs“, būnant „išeinančia Bažnyčia“.   

Popiežiaus akivaizdoje bendruomenės nariai viešai atnaujino savo pažadus būti „nuolatine auka“ dėl sužeistos žmonijos, kad Dievo malonė juose ir pasaulyje taptų taikos vaisiu. „Štai esame čia, prie Petro kojų, kad atnaujintume savo viso gyvenimo aukojimą Bažnyčiai, jaunimui ir visai žmonijai, ant gyvenimo ir misijos altoriaus. (Dieve), siųsk mums savo Dvasią, kad ši auka taptų pasauliui Kristaus Kūnų ir Krauju, o žmonija per tai galėtų pajusti Tavo sūnaus Jėzaus aukos aromatą. Štai esame čia ir norime iš naujo išvykti į misiją, evangelizuoti visus, kurie toli nuo Kristaus ir Jo Bažnyčios, būti keliaujančia tauta, besiaukojančia iki žemės pakraščių. Amen“ , vienu balsu kalbėjo keli tūkstančiai „Shalom“ bendruomenės narių. (Vatikano radijas)  
All the contents on this site are copyrighted ©.