2017-09-04 16:47:00

A†A kun. Pranas Sabaliauskas OPT (1923-1948-2017)


Rugsėjo 3 d. mirė kunigas Pranas Sabaliauskas, praneša Panevėžio vyskupijos kurija.

Pranas Sabaliauskas buvo gimęs 1923 m. Baigęs gimnaziją, 1943 m. įstojo į Kauno Tarpdiecezinę kunigų seminariją. 1948 m. gruodžio 19 d. vysk. Kazimieras Paltarokas suteikė kunigystės šventimus. Vikaro pareigas iki 1952 m. ėjo Panevėžio Šv. Petro ir Povilo parapijoje. Nuo 1952 iki 1958 m. administravo Kupreliškio parapiją, o nuo 1958 iki 1968 m. Antalieptės parapiją. Juodupės parapijoje išklebonavęs 24 metus, 1992 m. buvo išleistas į Vilniaus arkivyskupiją – Vilniaus Domininkonų vienuolyno bendruomenę. Iki 1999 metų ėjo kapeliono pareigas Lukiškių kalėjime. 1995 m. davė amžinus įžadus Domininkonų Tretininkų ordine (OPT). Trumpai tarnavo Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčioje, pagelbėdavo Vilniaus Arkikatedros sielovadoje. 2001 m. grįžo į Panevėžio vyskupiją, kur darbavosi Panevėžio Švč. Trejybės rektorate iki 2013 m. Nuo tų metų pablogėjus sveikatai gyveno Panevėžio Šv. Juozapo globos namuose.

Kun. Pranas Sabaliauskas OPT buvo uolus ir pamaldus dvasininkas, visada rasdavo šiltą bei pamokantį žodį, buvo žmonių gerbiamas ir mylimas, negailėdavo savo laiko ir jėgų patarnaujant kiekvienam pas jį atėjusiam. Tesiilsi ramybėje!

Kun. Pranas Sabaliauskas pašarvotas Panevėžio Kristaus Karaliaus arkikatedroje, kur laidotuvių šv. Mišios aukojamos rugsėjo 6 d. 12 val. Kunigas bus palaidotas Ramygalos g. Panevėžio miesto kapinėse.
All the contents on this site are copyrighted ©.