2017-08-31 15:11:00

Popiežius rabinams: mūsų santykiai yra geri, dialogas - vaisingas


Ketvirtadienį popiežius Pranciškus priėmė Europos rabinų konferencijos, Amerikos rabinų tarybos ir Izraelio Didžiojo rabinato atstovus. Šios žydų religinius lyderius buriančios organizacijos palaiko pastovius ryšius su Šventojo Sosto religinio dialogo su judaizmu komisija.

Sveikindamas juos, popiežius visų išreiškė džiaugsmą ir dėkojo Dievui, kad šiuo metu labai sėkmingai klostosi žydų ir katalikų santykiai, kad dvišalis dialogas yra vaisingas. Tai patvirtina ir neseniai parengtas dokumentas „Tarp Jeruzalės ir Romos“, kuris popiežiui Pranciškus buvo įteiktas kaip tik šio susitikimo metu.

Popiežius savo kalboje atkreipė dėmesį, kad šiame dokumente daug kartų su dėkingumu minima Vatikano II Susirinkimo deklaracija „Nostra aetate“, kurios ketvirtasis skyrius kalba apie katalikų dialogą su žydais. Įgyvendinat šį dokumentą, palaipsniui mezgėsi vis draugiškesni ir broliškesni žydų ir katalikų santykiai.

„Nostra aetate“ pabrėžė, kad krikščionių tikėjimo ištakos siekia patriarchų, Mozės ir pranašų laikus, ir kad šis bendras paveldas įpareigoja vieniems kitus geriau pažinti, labiau gerbti, studijuoti Bibliją ir broliškai bendrauti. Ir iš tiesų per pastaruosius kelis dešimtmečius gerokai sumažėjo anksčiau žydus ir katalikus skyręs atstumas, o dvišalis dialogas davė daug gerų vaisių.

Dabar parengtame ir popiežiui įteiktame dokumente „Tarp Jeruzalės ir Romos“ nenutylėta, kad tarp dviejų tikėjimo tradicijų yra didelių teologinių skirtumų. Tačiau kartu pakartotas ir įsipareigojimas tęsti kaskart vis glaudesnį bendradarbiavimą. Popiežius pastebi, kad žydų rabinų parengtame dokumente katalikai vadinami „partneriais, artimais sąjungininkais, bičiuliais ir broliais, su kuriais kartu siekiama, kad pasaulis būtų taikesnis, kad jame būtų daugiau socialinio teisingumo ir būtų galima saugiau gyventi“. Kitoje tos paties dokumento vietoje sakoma, cituoja Pranciškus, kad „nežiūrint gilių teologinių skirtumų, katalikus ir žydus jungia daug bendrų tikėjimo dalykų“ ir tvirtinama, kad „religijos turi daryti įtaką žmonėms ir juos įkvėpti religiniu ugdymu ir moralinės atsakomybės skatinimu, o ne karais, engimu ir socialine prievarta“. Tai labai svarbu, - sakė popiežius ir meldė, kad Visagalis laimintų šias bendradarbiavimo pastangas, kad suteiktų vis daugiau savo šviesos, idant visi kartu bendradarbiautų įgyvendindami Dievo užmojį, kuris, kaip sako pranašas Jeremijas yra užmojis mūsų labui, o ne žalai. Dievas mums nori suteikti  vilties sklidiną ateitį (plg. Jer 29,11).

Galiausiai popiežius Pranciškus priminė artėjančius žydų kalendoriaus naujuosius metus, kurie bus švenčiami po kelių savaičių ir savo svečiams palinkėjo: „Shanah towah!“ (Laimingų metų). Popiežius prašė, kad rabinai savo maldose atsimintų jo tarnystę ir meldė, kad Aukščiausiasis laimintų visus susitikimo dalyvius ir laukiantį draugystės ir pasitikėjimo kelią. Visagalis, kuris yra didžiai Gailestingas, tesuteikia taiką mums ir visam pasauliui. „Shalom alechem!” (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.