2017-08-21 14:05:00

Papieskie Orędzie na Dzień Migranta i Uchodźcy


„Pan Bóg powierza macierzyńskiej miłości Kościoła każdą osobę ludzką zmuszoną do opuszczenia swej ojczyzny w poszukiwaniu lepszej przyszłości. Troska taka musi być wyrażona w sposób konkretny na każdym etapie doświadczenia migracyjnego: od wyruszenia w drogę, od początku do końca” – czytamy w opublikowanym dziś papieskim orędziu na przyszłoroczny Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Będzie on obchodzony 14 stycznia.

Franciszek przypomina o swym szczególnym zaniepokojeniu smutną sytuacją migrantów i uchodźców, czemu wielokrotnie dawał wyraz. Świadczy o tym również powołanie specjalnej zajmującej się tym sekcji w ramach nowej Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Ludzkiego. Papież podkreśla, że każdy według swych możliwości powinien wielkodusznie, skwapliwie, mądrze i dalekowzrocznie odpowiadać na liczne wyzwania, jakie stawia współczesna migracja.

„Przyjmować, chronić, promować i integrować” – te cztery czasowniki, które stanowią hasło przyszłorocznego Dnia Migranta i Uchodźcy, powinny, zdaniem Papieża, określać naszą postawę. Odnosząc się do każdego z nich osobno, Franciszek obszernie przedstawia swe poglądy na to, w jaki sposób należy reagować na masowy napływ migrantów.

Papież nie ogranicza się do przypomnienia ogólnych zasad, lecz dyktuje państwom konkretne rozwiązania. I tak na przykład, „przyjęcie oznacza przede wszystkim zapewnienie imigrantom i uchodźcom szerszych możliwości bezpiecznego i legalnego wjazdu do krajów przeznaczenia. W związku z tym pożądany jest konkretny wysiłek, by zwiększyć i uprościć przyznawanie wiz humanitarnych oraz w celu łączenia rodzin”. Franciszek apeluje też o otwieranie tak zwanych korytarzy humanitarnych i zapewnienie odpowiedniego zakwaterowania. Sprzeciwia się kolektywnym i arbitralnym wydaleniom, zwłaszcza do krajów, które nie gwarantują poszanowania podstawowych praw. Podkreśla, że bezpieczeństwo osoby należy zawsze przedkładać nad bezpieczeństwo narodowe.

Mówiąc z kolei o ochronie, Franciszek pisze między innymi o potrzebie zapewnienia przybyszom minimalnego realnego utrzymania, swobody poruszania i dostępu do środków telekomunikacji. Szczególną uwagę Papież poświęca opiece nad nieletnimi migrantami. „Respektując powszechne prawo do obywatelstwa, powinno być ono uznane i odpowiednio poświadczone wszystkim chłopcom i dziewczętom w chwili urodzenia” – czytamy w Orędziu.

W kolejnej jego części, dotyczącej promocji migrantów i uchodźców, Franciszek pisze między innym o ułatwianiu łączenia rodzin, w tym dziadków, rodzeństwa i wnuków. Domaga się poszanowania swobody wyznania oraz integracji społecznej i zawodowej, „zapewniając wszystkim – w tym osobom ubiegającym się o azyl – możliwość pracy, kursów językowych i aktywności obywatelskiej, a także odpowiedniej informacji w ich językach ojczystych”.

Na zakończenie, mówiąc o integracji przybyszów, Papież pisze o ubogaceniu międzykulturowym. Zastrzega, że integracja nie może być asymilacją, prowadzącą do zniszczenia własnej tożsamości kulturowej. W tym kontekście Franciszek apeluje o przyznawanie migrantom i uchodźcom obywatelstwa, niezależnie od wymogów ekonomicznych i językowych.

kb/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.