2017-08-07 15:53:00

Popiežiaus malda prie pal. Pauliaus VI kapo


Popiežius Pranciškus sekmadienio rytą aplankė savo pirmtako pal. Pauliaus VI kapą, minit jo mirties sukaktį. Popiežius Paulius VI, paskelbtas palaimintuoju 2014 metais, mirė prieš 39 metus, 1978 metų rugpjūčio 6 dieną popiežių vasaros rezidencijoje Kastelgandolfe, prie Romos esančioje Albano vyskupijoje. Paulius VI, iš šiaurės Italijos kilęs Jonas Krikštytojas Montini, vienas iš svarbiausių XX amžiaus popiežių, palaidotas Vatikano bazilikos kriptoje.

Popiežius Pranciškus trumpai susikaupė maldoje prie palaimintojo kapo.

Popiežių Pranciškų iki pal. Pauliaus VI kapo palydėjo Albano vyskupas Marcello Semeraro, kuris sekmadienio rytą Vatikano bazilikos kriptoje aukojo Mišias pal. Pauliaus VI mirties metinių proga. Be pareigų Albano vyskupijoje, vyskupas Semeraro yra popiežiaus Pranciškaus sudarytos devynių kardinolų tarybos, vykdančios Šventojo Sosto Kurijos reformą, sekretorius.

Iki Pauliaus VI beatifikacijos Albano ganytojas metinių Mišias paprastai aukodavo ten, kur mirė garsusis popiežius, pratęsęs ir užbaigęs Vatikano II Susirinkimo darbus – Kastelgandolfe, vietinės parapijos bažnyčioje. Dabar, kai popiežius Montini yra Bažnyčios palaimintasis ir rugsėjo 26 dieną švenčiamas jo liturginis minėjimas, Albano vyskupas šio minėjimo ir kitomis su palaimintuoju susijusiomis progomis Mišias aukoja prie jo kapo, Vatikane.

Vyskupas Semeraro, Mišiose kalbėdamas grupei asmenų, asmeniškai pažinojusių pal. Paulių VI prisiminė, kad vienoje biografijoje palaimintasis Jonas Krikštytojas Montini - Paulius VI vadinamas „Šviesos popiežiumi“.

Paulius VI nuolat troško siekti Dievo Šviesos, sakė vyskupas. Jis prisiminė kokį nepaprastą įspūdį jam ir kitiems paliko popiežiaus „Šviesos troškimas“ išsakytas testamente, kuris prieš keturis dešimtmečius buvo perskaitytas kardinolams, susirinkusiems rinkti naują popiežių.

„Visi buvo priblokšti ir sujaudinti tų kilnių ir gilių, drauge dvasingų ir žemiškų popiežiaus žodžių“, prisiminė vyskupas, atviraudamas apie „gilų įspūdį, neišblėsusį iki šių dienų“. Kalbėdamas apie „Dievo Šviesos troškimą“, cituodamas Evangelistą Joną („Vaikščiokite, kol turite šviesą“ (Jn 12,35), Paulius VI parašė testamente: „Štai: baigiantis (gyvenimui), norėčiau būti šviesoje.“

Reikšminga tai, kad pal. Paulius VI mirė rugpjūčio 6 dieną, sekmadienį, kai Bažnyčia mini Viešpaties Atsimanymo įvykį, kuriame akcentuojama šviesa: Viešpats atsimainė, Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti kaip šviesa. Ir Jam tebekalbant, rašo evangelistas šv. Jonas, „šviesus debesis apsiautė juos“.

Pasak vysk. Semeraro, popiežiaus Pauliaus VI „Šviesos troškimo“ išpažinimas „Štai: baigiantis (gyvenimui), norėčiau būti šviesoje“ yra žodžiai, kurie primena tai, ką apaštalas Petras pasakė atsimainiusiam Jėzui: „Viešpatie, gera mums čia būti!“. Petras troško Viešpaties artumo ir draugystės. O Paulius VI labai aukštai vertino draugystės svarbą, raštuose draugystę labai dažnai susiejo su bendryste. Ši draugystė, pal. Pauliaus VI žodžiais, yra „laipsniškas, propedeutinis vyksmas, leidžiantis pasirengti Dievo meilei, kad ją galėtum priimti“, sakė Pauliaus VI mirties sukakties Mišiose Albano vyskupas. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.