2017-08-03 11:12:00

Heliga Stolen: Ett nytt globalt nätverk mot korruption skapas


I slutdokumentet efter den internationella debatten om korruption som hölls i Vatikanen 15 juni i år läser vi att Heliga Stolen ska ta fram ett samråd och nätverk för att ta itu med olika former av korruption, organiserad brottslighet och maffia i världen. Det katolska kyrkan är redan ett nätverk i världen och detta kan och bör tjänstgöra i dessa frågor med mod, beslutsamhet, genomskinlighet och i en kreativ och samarbetande anda.

Det nya internationella nätverket skapas efter påven Franciskus uppmaning att dem som har ekonomisk, politisk och andlig makt inte ska låta sig styras av korruptionen.

Samrådet ska genom biskopskonferenser och lokala församlingar fördjupa undersökningarna och bannlysa maffia, kriminella organisationer och korruption. Arbetet inleds i september månad. I dokumentet läser vi att korruptionen motverkas genom kultur, utbildning, information och att statliga institutioner hjälper till. Samrådet ska handla konkret och inte endast vara en uppmaning. Det behövs trovärdiga lärare och även inom kyrkan. Det är inte trovärdigt att skapa allianser för privilegerade eller att utnyttja sin position för att rekommendera personer som alltför ofta inte är att rekommendera vad gäller värden och ärlighet. Samrådet ska alltså skapa en mentalitet av frihet och rättvisa och se till allas bästa. Man vet att det inte kommer att vara en lätt uppgift.

Man kommer att i utbildningen och de sociala insatserna lägga stor vikt vid sambandet rättvisa och skönhet och använda sig av det historiska konstnärliga arvet. Dessutom ska man ta fram en politisk tanke för demokrati och tro som kan hjälpa till att omsätta internationella avtal i handling.

Samrådet ska fördjupa sambanden mellan processer och korruption eftersom det senare just skapar konflikter. Dokumentet avslutas med att betona vikten av att samvetet föds på nytt. Lagar är nödvändiga men räcker inte. Tillvägagångssätten är tre: skola, bildning och medborgarskap. För att slå ut korruption, organiserad brottslighet och maffia måste man handla med mod och tala till samvetet och gå från likgiltighet till en medvetenhet om allvaret av dessa fenomen. 
All the contents on this site are copyrighted ©.