2017-07-05 12:17:00

Mirė kardinolas Joachimas Meisneris


Trečiadienį atostogaudamas Bad Fuesseno kurorte mirė 83 metų kardinolas Joachimas Meisneris, Kelno arkivyskupas emeritas. Kardinolas vadovavo Kelno arkivyskupijai dvidešimt penkerius metus nuo 1989 iki 2014 metų, pastaruoju laikotarpiu gyveno Kelne. Velionis, viena iš įtakingiausių vokiečių katalikybės figūrų, artimas popiežiams šv. Jonui Pauliui II ir Benediktui XVI, buvo nuoširdus Bažnyčios Lietuvoje rėmėjas ir geradarys. Bene paskutinis jo viešas pasirodymas įvyko Vilniuje, per pal. kankinio arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos Mišias, kurias birželio 25 dieną koncelebravo su gausybe Lietuvos dvasininkų.

Popiežius Pranciškus, užuojautos telegramoje kardinolo Meisnerio įpėdiniui, Kelno arkivyskupui kard. Rainer Woelki, užtikrino maldos artumą su juo ir visais gedinčiais Kelno arkivyskupijos tikinčiaisiais. „Giliai sujaudino žinia, kad kardinolą Joachimą Meisnerį staigiai ir nelauktai iš šio žemės pašaukė gailestingumo Dievas. Kardinolas su gilia ir nuoširdžia meile Bažnyčiai pasišventė Gerosios Naujienos skelbimui. Kristus Viešpats teatlygina jam už ištikimą ir bebaimį įsipareigojimą vardan Rytų ir Vakarų žmonių gerovės ir tepadaro jį Šventųjų bendravimo dalyviu danguje, parašė popiežius Pranciškus, visiems, kurie gedi dėl mirusio ganytojo suteikdamas savo Apaštališką palaiminimą.

Joachim Meisner gimė Vokietijos Breslau mieste, dabartiniame Lenkijos Vroclave 1933 m. Karo pabaigoje jo šeima buvo perkelta į Tiuringiją, komunistų valdytoje Rytų Vokietijoje. Baigęs vidurinę mokyklą, būsimas kardinolas iš pradžių studijavo ekonomiką, tačiau greit įstojo į Erfurto kunigų seminariją ir ją baigęs 1962 m. priėmė kunigo šventimus. Dirbo parapijose, vadovavo Erfurto Caritas. 1969 m. buvo pasiųstas tęsti studijų į Romą. Grįžęs į Rytų Vokietiją su daktaro diplomu, buvo paskirtas Erfurto vyskupu augziliaru. 1980 m. buvo paskirtas padalinto, bet vienai vyskupijai priklausančio, Berlyno vyskupu. 1989 m., jau tik keliems mėnesiams likus iki Berlyno sienos griuvimo, vyskupas Meisneris buvo šv. popiežiaus Jono Pauliaus II paskirtas didžiosios senosios Kelno arkivyskupijos ganytoju. 

Daug dešimtmečių Joachimas Meisneris aktyviai dalyvavo Vokietijos visuomenės debatuose opiausiais klausimais, nevengdamas atviros polemikos. Jis kritikavo konsumizmui parsidavusios visuomenės nusigręžimą nuo Dievo, ryžtingai priešinosi abortų praktikai ir pagalbos žudytis įteisinimui, jo iniciatyva Jonas Paulius II sustabdė Vokietijos katalikų Bažnyčios atstovų dalyvavimą jos mokymui priešingoje valstybinėje šeimos planavimo sistemoje. Bene svarbiausias bažnytinis įvykis arkivyskupijos istorijoje buvo vokiečio popiežiaus Benedikto XVI apsilankymas Kelne Pasaulinės jaunimo dienos proga 2005 metais.

Kardinolas Joachim Meisner pirmojoje kelionėje į Lietuvą 1982 metais paliudijo visuotinės Bažnyčios solidarumą persekiojimai vietinei Bažnyčiai totalitarinio sovietų režimo okupuotame krašte, o po ketvirčio amžiaus, 2008 metais į jau nepriklausomą Lietuvos valstybę atvyko kaip popiežiaus Benedikto XVI ypatingasis pasiuntinys į Švč. M. Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejaus iškilmę. Kardinolas Meisneris tą kartą prisiminė kaip jis per pirmąjį apsilankymą sostinėje atsisakė kvietimo aplankyti komunistinės valdžios konfiskuotą Vilniaus arkikatedrą. „Neisiu į katedrą tol, kol ji paversta muziejumi“, sakė tuomet kardinolas Meisner. Tada kardinolą lydėję sovietinės valdžios atstovai pastebėjo, jog jam teks laukti net iki Paskutinio teismo, nes Sovietų Sąjunga tvers amžiams. „Tačiau jau po septynerių metų arkikatedra buvo sugrąžinta, taigi stebuklai įmanomi“, – kartą prisimindamas 1989 metų įvykius Lietuvoje pasakojo Kelno arkivyskupas kardinolas Meisneris. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.