2017-07-04 16:40:00

Liepos 5-ąją Vitenberge žengiamas reikšmingas ekumeninis žingsnis


Minint 500 metų sukaktį nuo Reformacijos pradžios, 1517 metais, Martynui Liuteriui paskelbus savo 95 tezes, kritikuojančias indulgencijų praktiką, dažnai minimas Vitenbergo miestas, kuriame vienuolis ir jaunas biblistikos profesorius Liuteris tuo metu gyveno ir dirbo prieš keliolika metų įsteigtame universitete. Liuterio 95 tezių paskelbimas tapo ta „sniego gniūžte“, kuri, jam pačiam nelauktai, tapo tarsi didele lavina, apėmusią iš pradžių vokiškų žemių, o vėliau ir kitų teritorijų bendruomenes, pakeitusi jų religinius, socialinius ir politinius gyvenimo pamatus.

Jau Liuterio indulgencijų praktikos kritikoje yra esminis klausimas, kuris atsikartoja liuteroniškoje ir kitose protestantiškose tradicijose: kaip, kokiu būdu Dievo dovanojamas išgelbėjimas pasiekia ir išgelbsti žmogų? Tai taip vadinamoji „išteisinimo doktrina“. Ši doktrina tapo vienas iš kertinių protestantų ir katalikų kelių amžių trukmės doktrininio susipriešinimo istorijos motyvų. Vitenbergo miesto pavadinimas dažnai figūravo būtent tokiame kontekste: kaip vieta, kurioje skilimas prasidėjo, nepriklausomai nuo to, ar tas skilimas buvo vertinamas gerai ar blogai.

Tačiau 2017 metų liepos 5-ąją Vitenbergo pavadinimas bus susietas ir su kitokia, jau nebe skilimo, bet vienybės paieškų istorija: Pasaulinė reformatų bažnyčių bendrija oficialiai prisideda prie Bendros deklaracijos apie išteisinimo doktriną.

Jau nuo birželio 29 dienos Pasaulinės reformatų Bažnyčių bendrijos delegatai suvažiavo į netoliese esantį Leipcigo miestą, į iki liepos 7-os dienos truksiančią generalinę tarybą. Šiaip bendrijai priklauso per 230 reformatų tradicijos Bažnyčių ir bendruomenių, kurios gyvena 109 valstybėse ir vienija apie 80 milijonų krikščionių. Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia taip pat yra Pasaulinė reformatų Bažnyčių bendrijos narė. Liepos 5 dieną generalinės tarybos delegatai atvyksta į Vitenbergą, kuriame ekumeninėje ceremonijoje bus išreikštas oficialus pritarimas Deklaracijai apie išteisinimo doktriną.

Primename, kad ši Deklaracija po daugelio metų darbo buvo pasirašyta 1999 metais tarp Romos katalikų Bažnyčios ir Pasaulinės liuteronų federacijos. Abi pusės pakvietė prie šio susitarimo prisidėti kitas Bažnyčias ar jų asociacijas. 2006 tai padarė Pasaulinė metodistų taryba, o 2016 metais, suvažiavime Zambijos sostinėje Lusakoje, ir anglikonai išreiškė pritarimą Deklaracijos esmei. Galima pridurti, kad Deklaracijai pritariama „diferencijuoto konsensuso“ būdu: kitaip tariant, ne bloku, bet išdėstant ir savo supratimo niuansus arba pažymint aspektus, dėl kurių požiūris skiriasi – tačiau ne tiek, kad reiktų atmesti viską.

Šiuo keliu ėjo ir Pasaulinė reformatų bažnyčių bendrija, kuri nuo 2001 metų pradėjo dalyvauti ekumeninėse teologinėse konsultacijose apie Deklaracijos turinį, o 2016 metais apsisprendė, susumavus Bažnyčių narių argumentuotas nuomones „už“ arba „prieš“ Deklaraciją, ją pasirašyti. Toks sprendimas buvo priimtas 2016 gruodžio mėnesį, kartu su komentaru, kuriame išdėstomi klausimai, dėl kurių sutariama arba kurių supratimą dar reikia pagilinti. Pavyzdžiui, apie išteisinimą ir teisingumą.

Oficialus pasirašymo aktas nukeltas į liepos mėnesį, susiejant su reformatų iš viso pasaulio suvažiavimu Leipcige, norint jam suteikti didesnį svorį ir didesnį regimumą. Kaip sakė inauguraciniame pranešime Pasaulinė reformatų bažnyčių bendrijos pirmininkas pastorius Gerry Pillay, pasirašymo aktas turi būti „didelis ekumeninis įvykis, kuris apima ne vien liuteronus, katalikus, metodistus, bet ir kitas denominacijas. Mes norime, kad šis ekumeninis susirinkimas ir pamaldos būtų stiprus krikščionių vienybės ir liudijimo patvirtinimas“.

Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos, kurios vienas iš vadovų taip pat dalyvauja pasirašymo akte Vitenberge, komentare rašoma, kad reformuotoms Bažnyčioms pritarus susitarimui apie išteisinimo doktriną, „išminuojamas“ vienas iš esminių klausimų, sukėlusių nesutarimą tarp XVI amžiaus reformatorių ir to metų katalikų Bažnyčios autoritetų. „Tai leis eiti link didesnės dvasinės ir bažnytinės vienybės tarp protestantų ir katalikų“. Pasirašymo aktas bus svarbi žymė „kelyje link regimos krikščionių vienybės: dar ne tikslas, bet reikšmingas bendros kelionės etapas“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.