2017-07-01 15:55:00

Paskirtas naujas Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektas


Kaip pranešama liepos 1 dienos Šventojo Sosto spaudos salės pranešime, savo penkerių metų mandatą užbaigė kardinolas Gerhardas Ludvigas Mulleris. Popiežiaus Pranciškaus potvarkiu, jį Tikėjimo mokymo kongregacijos prefekto pareigose pakeis arkivyskupas Luisas Ladaria Ferreras, jėzuitas, iki šiol Kongregacijoje ėjęs antras pagal svarbumą, po prefekto, pareigas. Popiežius padėkojo kardinolui už jo darbą.

Primename, kad kardinolas Mulleris į Tikėjimo mokymo kongregacijos prefekto pareigas buvo paskirtas 2012 metų liepos 2-ąją, popiežiaus Benedikto XVI potvarkiu, pakeičiant ankstesnį prefektą kardinolą Williamą Levadą. Tuo pačiu Mulleris tapo Popiežiškosios komisijos „Ecclesia Dei“, Popiežiškosios biblinės komisijos ir Tarptautinės teologinės komisijos pirmininku. Panašiai, po jo atsistatydinimo, visas šias pareigybes perima naujasis prefektas Ferreras.

Jau iki paskyrimo Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektu Mulleris buvo žinomas teologas, straipsnių ir knygų autorius. Užėmęs prefekto pareigas jis šią veiklą tęsė, dalyvaudamas konferencijose, skaitydamas pranešimus, duodamas interviu.

1944 metais Ispanijoje gimęs Luisas Ladaria, po teisės studijų, 1966 metais įstojo į Jėzaus Draugiją (jėzuitus), studijavo Ispanijoje, Vokietijoje ir Italijoje, kunigu įšventintas 1973 metais. 1984 metais tapo dogminės teologijos profesoriumi Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje, 1986 – 1992 metais ėjo universiteto vicerektoriaus pareigas. 1992 metais paskirtas Tarptautinės teologinės komisijos nariu, 1995 metais Tikėjimo Mokymo kongregacijos patarėju. 2004 metais Jono Pauliaus II potvarkiu buvo paskirtas Teologinės komisijos generaliniu sekretoriumi, likdamas šiose pareigose iki 2009 metų. 2008 metais, Benedikto XVI potvarkiu, paskirtas Tikėjimo mokymo kongregacijos sekretoriumi, iki pat šios dienos, kai tapo jos prefektu.

Po Benedikto XVI paskyrimo 2008 metais Luisas Ladaria Ferreras buvo įšventintas arkivyskupu ir viename ta proga duotame interviu sakė: „turiu pasakyti, kad man nepatinka kraštutinumai, nei progresistų, nei tradicionalistų. Tikiu, kad yra vidurio kelias, kuriuo eina dauguma teologijos profesorių čia, Romoje, ir visoje Bažnyčioje. Man tai atrodo teisingas kelias, nors kiekvienas iš mūsų turime savų ypatumų, nes, ačiū Dievui, nesikartojame, nesame kopijos“.

Tikėjimo mokymo kongregacija yra viena iš seniausių ir jai yra patikėtas uždavinys „budėti tikėjimo klausimais ir ginti Bažnyčią nuo erezijų“. Ji rengia doktrininius dokumentus ir pasisako doktrininiais klausimais, doktrinos požiūriu vertina raštus ir nuomones, vertina kitų Romos kurijos organų parengtus dokumentus, tiria ir vertina kai kuriuos nusikaltimus prieš moralę, prieš sakramentus, aiškinasi įvairias problemas, susijusias su antgamtiniu matmeniu, vertina kitų konfesijų dvasininkų priėmimą į kunigystę katalikų Bažnyčioje, vertina ekskomunikas, kai kurių santuokos bylų, kanonizacijų bylų ir naujų pašvęstojo gyvenimo institutų steigimo aspektus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.