2017-06-28 16:43:00

Popiežius Pranciškus paskyrė penkis naujus kardinolus


Popiežius Pranciškus trečiadienio, birželio 28 pavakare paskyrė penkis naujus kardinolus iš penkių skirtingų kraštų: Malio, Ispanijos, Švedijos, Laoso ir Salvadoro. Kardinolų skyrimo konsistorija, ketvirtoji popiežiaus Pranciškaus pontifikate, įvyko Šv. Petro bazilikoje dalyvaujant daugiau nei 160 kardinolų iš dabartinių 220 Kardinolų kolegijos narių.

Pagal amžių visi penki nauji kardinolai galėtų dalyvauti konklavoje. Jie yra: Bamako arkivyskupas Jean Zerbo; Barselonos arkivyskupas Juan Jose Omella Omella; Stokholmo vyskupas Anders Arborelius, OCD; Pakse Apaštališkasis vikaras, Proconsolare titulinis vyskupas Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun ir Salvadoro vyskupas augziliaras, titulinis Mulli vyskupas Gregorio Rosa Chavez.

Kreipdamasis į naujuosius kardinolus popiežius be kita ko sakė:

Jėzus „ėjo priekyje“ ir prašo jūsų, naujųjų kardinolų, kad ryžtingai sektumėte jo keliu. Jis kviečia žvelgti į tikrovę, nebūti blaškomiems kitokių interesų, kitų galimybių. Jis nepašaukė jūsų, kad taptumėte „kunigaikščiais“ Bažnyčioje, „sėdėti vienam Jo dešinėje, kitam – kairėje!“. Jus pašaukė, kad tarnautumėte kaip Jis ir Jam. Tarnautumėte Tėvui ir broliams. Jis pašaukė, kad pagal jo paties nusistatymą apsiimtumėte vertinti pasaulio nuodėmę ir jos pasekmes šiandienos žmonijai. Sekdami Juo, taip pat jūs einate šventosios Dievo tautos priekyje, įdėmiai žvelgdami į Viešpaties Kryžių ir Prisikėlimą.

Kalbėdamas apie Jėzaus ėjimą į Jeruzalę su mokiniais, popiežius atkreipė dėmesį, kad jie ėjo neatidžiai, blaškomi interesų, kurie nesiderino su Jėzaus nurodymais, Jo valia, kuri, sakė popiežius, yra „viena su Tėvo valia“. Pvz. skaitinyje girdėjome, kad du broliai, Jokūbas ir Jonas, svajoja kaip būtų gera „sėdėti vienam tavo šlovės dešinėje, kitam – kairėje!“ (Mk 10, 37). Jie nežiūri į tikrovę! Mano, kad mato, bet nemato, kad žino, tačiau nežino, kad geriau už kitus supranta, bet nesupranta...

Realybė yra visai kita, yra ta, apie kurią galvoja Jėzus ir kuri veda jo žingsnius. Realybė yra kryžius, pasaulio nuodėmė, kurią Jis atėjo prisiimti ir išrauti iš šios vyrų ir moterų žemės. Realybė yra nekaltieji, kurie kenčia ir žūsta dėl karų ir terorizmo; įvairios vergovės formos, kurios žmogaus teisių epochoje toliau neigia orumą; tikrovė yra pabėgėlių stovyklos, kurios kartais atrodo labiau panašios į pragarą, nei kaip į skaistyklą: tikrovė yra sistematiškas atmetimas visko, kas nebetarnauja, įskaitant žmones.

Būtent šitai mato Jėzus pakeliui į Jeruzalę. Jis savo viešajame gyvenime paliudijo Tėvo švelnumą, atgaivindamas visus velnio pavergtuosius (Apd 10, 38). Jis žino, kad dabar atėjo laikas nusileisti iki dugno, išrauti blogio šaknį, todėl ryžtingai eina link kryžiaus.

Paraginęs naujuosius kardinolus eiti šiuo keliu, popiežius pakvietė konsistorijos dalyvius su tikėjimu užtariant Mergelei Marijai šauktis Šventosios Dvasios, kad išnyktų bet koks tolumas tarp mūsų širdžių ir Kristaus širdies, ir kad visas mūsų gyvenimas taptų tarnyste Dievui ir broliams.

Naujieji kardinolai popiežiaus Pranciškaus ir kitų kardinolų akivaizdoje perskaitė Tikėjimo išpažinimą, prisiekė ištikimybę ir paklusnumą popiežiui ir jo įpėdiniams, o popiežius naujiems kardinolams, įrašytiems į Romos vyskupijos dvasininkų sąrašą, paskyrė po bažnyčią, įteikė šio paskyrimo pergamentą, kiekvienam uždėjo ant galvos kardinolišką biretą ir užmovė ant dešinės rankos bevardžio piršto kardinolišką žiedą.

Ketvirtadienio rytą seni ir nauji kardinolai dalyvaus popiežiaus Pranciškus aukosimose Apaštalų šv. Petro ir Pauliaus liturginės iškilmės Mišiose. Jų metų Šventasis Tėvas palaimins naujų arkivyskupų metropolitų palijus ir koncelebuos Mišias su 36 arkivyskupais metropolitais, kurie buvo paskirti per pastaruosius dvylika mėnesių. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.