2017-06-27 15:05:00

Pranciškų aplankė Konstantinopolio ortodoksų patriarcho delegacija


Vienas iš būdų palaikyti ryšius ir draugystę tarp Romos katalikų Bažnyčios ir Konstantinopolio ortodoksų patriarchato yra apsikeitimas delegacijomis per atitinkamas liturgines iškilmes, kuriose minimi abiejų Bažnyčių šventieji globėjai. Tad kiekvienais metais Šventojo Sosto delegacija vyksta į Stambulą ir dalyvauja, lapkričio 30, apaštalo Andriejaus liturginiame minėjime, o Konstantinopolio patriarchato delegacija į Romą atvyksta birželio 29-ąją minimai apaštalų Petro ir Pauliaus, Romos Bažnyčios globėjų, iškilmei.

Antradienį, birželio 27-ąją, popiežius Pranciškus priėmė šioje iškilmėje dalyvausiantį ortodoksų arkivyskupą Jobą ir dar porą jo palydovų. Arkivyskupas Jobas taipogi yra vienas iš dviejų bendros katalikų ir ortodoksų teologinės komisijos pirmininkų. Po oficialios audiencijos svečiai ortodoksai pietavo kartu su popiežiumi, aplankė Popiežiškąją krikščionių vienybės tarybą. Numatyta, kad jie taip pat dalyvaus birželio 28 dienos apeigose, kurių metu bus paskirti penki nauji kardinolai. Birželio 29 dieną visi kartu dalyvaus apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmėje.

Popiežius padėkojo Konstantinopolio patriarchui Baltramiejui ir patriarchato sinodui, kad atsiuntė savo atstovus „pasidalinti šios šventės džiaugsmu“.

Petras ir Paulius, - pažymėjo Šventasis Tėvas, - Jėzaus Kristaus mokiniai ir apaštalai, Viešpačiui tarnavo skirtingu stiliumi ir skirtingu būdu. Vis dėlto, savo skirtingume, abu paliudijo Dievo Tėvo gailestingą meilę, kurią kiekvienas, taip pat skirtingai, giliai patyrė, dėl jos paaukodami ir gyvybes. Dėlto, nuo pat seniausių laikų, Bažnyčia Rytuose ir Vakaruose tuo pat metu švenčia tiek Petro, tiek Pauliaus kankinystės atminimą. Teisinga bendrai švęsti jų auką iš meilės Viešpačiui, kuri tuo pat metu yra vienybės skirtingume atmintis.

Kaip gerai žinoma, pasak popiežiaus, ikonografijoje abu apaštalai dažnai vaizduojami apsikabinę, vienoje bažnytinėje bendrystėje, kurioje sugyvena teisėti skirtumai.

Anot Pranciškaus, delegacijų mainai tarp Romos Bažnyčios ir Konstantinopolio Bažnyčios augina troškimą pilnos bendrystės tarp katalikų ir ortodoksų, kurią jau galima ragauti broliškame susitikime, bendroje maldoje ir bendroje tarnystėje Evangelijai.

Pirmojo tūkstantmečio patirtis, kai rytų ir vakarų krikščionys dalyvaudavo toje pat eucharistinėje puotoje, viena vertus, kartu saugodami tas pačias tikėjimo tiesas, kita vertus, vystydami skirtingas teologines, dvasines ir kanonines tradicijas, suderinamas su Apaštalų mokymu ir visuotiniais susirinkimais, yra būtina atrama ir įkvėpimo šaltinis ieškant pilnos bendrystės atstatymo šiandieninėmis sąlygomis, bendrystės kuri nėra standartizuotas vienodumas, pažymėjo Pranciškus.

Jis priminė, kad sukako 50 metų nuo palaimintojo Pauliaus VI ir patriarcho Atenagoro susitikimų Stambule ir Romoje, parodant drąsų ir toliaregį pavyzdį. Būtent tuose susitikimuose ir buvo subrandinta mintis apsikeisti delegacijomis per Bažnyčių globėjų iškilmes. Popiežius padėkojo Viešpačiui, kad ir jam vis pasitaiko progų sutikti patriarchą Baltramiejų, paskutinį kartą Kaire, pasidalijant įžvalgomis apie Bažnyčią ir šiuolaikinį pasaulį, ir konstatuojant didelį jų bendrumą.

Savo mokinių vienybės Jėzus prašė kančios ir mirties akivaizdoje. Šios maldos išpildymas yra patikėtas Dievui, tačiau eina ir per mūsų paklusnumą jo valiai. Melskimės vieni už kitus, kad Viešpats mums leistų būti bendrystės ir taikos įrankiais, pasitikėdami šventųjų Petro ir Pauliaus, ir šv. Andriejaus užtarimu. „Ir aš jūsų prašau, toliau melskitės už mane“, - pridūrė popiežius Pranciškus audiencijos Konstantinopolio ortodoksų patriarchato delegacijai. (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.