2017-06-03 14:22:00

Popiežius skelbia nepaprastą maldos ir susikaupimo laikotarpį


Popiežius Pranciškus skelbia nepaprastą maldos ir susikaupimo laikotarpį skirtą pirmajai Bažnyčios misijai skelbti Evangeliją. Kalbėdamas šeštadienį Šventasis Tėvas sakė, jog žada pakviesti visą Bažnyčią, kad 2019 metų spalį skirtų maldai ir susikaupimui apie „missio ad gentes“ (tautų evangelizavimui).

Skelbti nepaprastą maldos ir susikaupimo laikotarpį popiežių paskatino 2019 metais minimos Benedikto XV apaštališkojo laiško „Maximum illud“ šimtosios metinės. Tai svarbus Magisteriumo dokumentas, kuriame kalbama apie veiksmingam apaštalavimui būtiną gyvenimo šventumą, vis didesnę tikinčiųjų vienybę su Kristumi ir nuoširdų dalyvavimą jo dieviškoje kančioje, skelbiant Evangeliją visiems su meile ir gailestingumu.

Pasak popiežiaus Pranciškaus, šiandien tai kaip niekad būtina evangelizavimo misijai. Bažnyčiai ir jos misijai vis labiau reikia vyrų ir moterų švento ir uolaus gyvenimo. „Kas skelbia Dievą tebūna Dievo žmogus“, paragino prieš šimtą metų popiežius Benediktas XV apaštališkajame laiške „Maximum illud“.

Popiežius Pranciškus kalbėjo šeštadienį audiencijoje Popiežiškųjų misijų institutų (Pontificie Opere Missionarie) generalinės asamblėjos dalyviams, kurie su Tautų evangelizavimo kongregacija paprašė popiežių paskelbti specialų metą Bažnyčios maldai ir susikaupimui apie jos pirmąją misiją skelbti Evangeliją tautoms.

Popiežius sakė žinąs apie Popiežiškųjų misijų institutų pastangas ieškoti naujų kelių ir tinkamesnių būdų vykdyti savo tarnystę Bažnyčios visuotinėje misijoje, siūlė šiame svarbių reformų procese pasikliauti šventų misionierių ir kankinių užtarimu.

Atsinaujinimui reikia atsivertimo, reikia misiją išgyventi kaip pastovią galimybę skelbti Kristų, vesti į susitikimą su Juo liudijant kitiems ir padedant jiems dalyvauti mūsų asmeniniame susitikime su Juo. Viliuosi, kad jūsų dvasinė ir materialinė parama vietinėms Bažnyčioms padės, kad jos vis labiau remtųsi Evangelija ir visais krikštytais tikinčiaisiais – pasauliečiais ir dvasininkais – Bažnyčios misijoje priartinti Dievo meilę kiekvienam žmogui, ypač stokojantiems jo gailestingumo.

Popiežius Pranciškus išreiškė viltį, kad nepaprastas maldos ir susikaupimo mėnuo apie pirmąjį evangelizavimą padės Bažnyčiai tapti „vis labiau išeinančia Bažnyčia“, pagal pal. popiežiaus Pauliaus VI mintis, išsakytas „Evangelii nuntiandi“ - apaštališkajame paraginime, kurį popiežius Pranciškus pavadino „posusirinkiminio misijinio įsipareigojimo Chartija“.

Trokštu, kad palaimintojo Pauliaus VI mokymo dvasioje, apaštališkojo laiško „Maximum illud“ šimtosios metinės 2019 spalį būtų tinkamas metas idant malda, daugelio misijų šventųjų ir kankinių liudijimas, biblinis ir teologinis susikaupimas, katechezė ir misionieriški artimo meilės darbai padėtų pirmiausiai evangelizuoti Bažnyčią, kad ji, atgaivinusi pirmąją meilę nukryžiuotam ir prisikėlusiam Viešpačiui, sugebėtų evangelizuoti pasaulį su evangeliniu patikimumu ir veiksmingumu. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.