2017-05-26 09:59:00

Naujas popiežiaus generalinis vikaras Angelo De Donatis


Popiežius Pranciškus, Romos vyskupas, penktadienį priėmė generalinio vikaro Agostino Vallini atsistatydinimo prašymą ir vietoj jo savo generaliniu vikaru Romos vyskupijoje paskyrė vyskupą augziliarą Angelo De Donatis.

63 metų vyskupas De Donatis, buvęs Romos kunigų seminarijos dvasios tėvas ir Šv. Evangelisto Morkaus parapijos klebonas (Romos senamiestyje), gimė Lečės provincijoje Apulijoje, pietinėje Italijoje, kur pasirengė kunigystei ir buvo įšventintas 1980 metais, tačiau jau po trejų metų persikėlė į Romos vyskupiją.

Popiežius Pranciškus atkreipė vyskupijos ir savo bendradarbių dėmesį į Šv. Evangelisto Morkaus parapijos kleboną De Donatis pirmaisiais savo pontifikato metais, kai jį pakvietė vadovauti 2014 metų Gavėnios rekolekcijos Romos kurijai. Dar po metų Pranciškus jį paskyrė Romos vyskupijos augziliaru ir konsekravo vyskupu 2015 metų lapkričio 9 d. Romos katedroje, Laterano bazilikoje.

Tą sykį kreipdamasis į naująjį vyskupą popiežius Pranciškus priminė, kad „vyskupystė yra tarnystės, ne garbės vardas, nes vyskupui priklauso labiau tarnauti, kaip vadovauti, pagal Mokytojo įsakymą: „Kas vyriausias tarp jūsų, tebūnie tarsi mažiausias, o viršininkas tebūnie lyg tarnas“.

„Skelbk Žodį kiekviena proga, tiek tinkama, tiek netinkama; su didžiadvasiškumu ir tikru mokymu perspėk, sudrausk ir ragink, tačiau visuomet švelniai. Tavo kalba tebūna paprasta, kad visi suprastų, o supratę norėtų tapti geresniais“.

„Tau pavestoje Bažnyčioje Romoje būki ištikimas Kristaus slėpinių sergėtojas ir dalintojas. Tėvo paskirtas jo šeimos vadovu, visuomet seki pavyzdžiu Gerojo Ganytojo, kuris pažįsta savo avis ir yra jų pažįstamas ir už jas ryžosi atiduoti gyvybę. Tėviškai ir broliškai mylėk visus, kuriuos Dievas tau pavedė. Būk atidus ir tiems, kurie nepriklauso Viešpaties kaimenei, nes ir jie tau pavesti“.  (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.