2017-05-22 11:21:00

Sekmadienio vidudienio malda. Pranešimas apie naujų kardinolų skyrimą


Sekmadienio vidudienio maldos susitikimo pabaigoje, visai nelauktai, popiežius Pranciškus pranešė, kad birželio 28-ąją įvyks iškilminga konsistorija, kurios metu į kardinolų kolegiją bus paskirti penki nauji nariai. Būsimieji nauji kardinolai atstovaus Bažnyčiai įvairiose šalyse ir žemynuose. Rytojaus dieną po konsistorijos, birželio 29-ąją, popiežius Pranciškus, nauji kardinolai ir neseniai paskirti nauji arkivyskupai aukos šv. Petro ir Pauliaus iškilmės Mišias.

Būsimi kardinolai:

Jean  Zerbo, Bamako arkivyskupas (Malis);

Juan José Omella, Barselonos arkivyskupas (Ispanija);

Anders Arborelius, Stokholmo vyskupas (Švedija);

Luis Marie-Ling Mangkhanekhoun, Paksé apaštališkasis vikaras (Laosas);

Gregorio Rosa Chávez, San Salvadoro vyskupas augziliaras (Salvadoras).

Melskime naujiems kardinolas šventųjų Petro ir Pauliaus užtarimo, kad Apaštalų Kunigaikščio remiami, jei būti tikri Bažnyčios vienybės  tarnai, o Tautų Apaštalas juos įkvėptų džiugiai skelbti ir liudyti Evangeliją visam pasauliui, - sakė popiežius, o taip pat prašė melstis, kad kardinolų liudijimas ir patarimai jam padėtų vykdyti Romos Vyskupo, Visuotinės Bažnyčios Ganytojo tarnystę.

* * *

Vidudienio maldos susitikimas, kaip įprasta buvo pradėtas trumpa meditacija, skirta sekmadienio Mišių Evangelijai.

„Dievas nori, kad mes atsilieptume į Evangelijoje girdimą kvietimą vis labiau mylėti; Dievas nori, kad mes Jį pasistatytume į savo gyvenimo centrą, kad tarnautume broliams, ypač tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos ir paguodos“, - sakė popiežius Pranciškus, komentuodamas Jėzaus prieš mirtį savo mokiniams duotą pažadą jų nepalikti vienų, atsiųsti jiems Šventąją Dvasią. Dievo ir jo tautos bendrystės slėpinys tai mūsų kasdieninė tarpusavio meilė, sekant Jėzaus duotu pavyzdžiu. Vis dėlto mylėti kitą žmonų nelengva, dažnai atsiranda kontrastų, susiskaldymų, pavydo, kurių neišvengia ir Bažnyčia.

„Krikščionių bendruomenės gyvenime turėtume matyti Kristaus meilę, tačiau nelabasis „prikiša nagus“ ir mes kartais leidžiame, kad jis mus apgautų. Nuo to dažniausiai nukenčia silpniausios dvasios žmonės. Kiek jų nuo mūsų pasitraukė, nes jautė, kad yra nepriimami, nesuprantami ir nemylimi. Kiek žmonių dėl šių priežasčių paliko parapijas. Krikščioniui meilė nėra vieną kartą visiems laikams gautas dalykas, bet kiekvieną dieną reikia vis iš naujo pradėti, reikia save lavinti, kad meilė broliams ir seserims būtų vis brandesnė ir vis mažiau joje būtų tų nuodėmės dėmių, kurios ją padaro nepilną, egoistišką, nevaisingą, neištikimą. Kiekvieną dieną turime mokytis mylėti“.

Po vidudienio maldos popiežius kreipėsi į Kinijos katalikus, ragino juos gegužės 24-ąją minimos Marijos, Krikščionių pagalbos šventės proga kelti akis į Dievo Motiną, kad ji padėtų suprasti kokiu keliu Dievas kviečia žengti Bažnyčią Kinijoje, idant ji būtų taikos ir santarvės kūrėja.

Popiežius taip pat prašė melstis už taiką Centrinės Afrikos Respublikoje. „Girdime, deja, skausmingas žinias iš Centrinės Afrikos Respublikos, iš šalies, kurią atsimenu savo širdyje, ypač po vizito joje 2015 m. lapkritį. Daug žmonių žuvo ginkluotuose susirėmimuose, daug žmonių buvo priversti bėgti, iškilo grėsmė taikos procesui. Esu artimas šalies gyventojams, vyskupams ir visiems, kas siekia žmonių gerovės ir taikaus sambūvio. Meldžiuosi už žuvusius ir sužeistuosius, o taip pat kartoju raginimą: tenutyla ginklai, telaimi gera valia ir dialogas, kad įsitvirtintų taika ir šalis pradėtų vystytis“. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.