2017-05-17 16:54:00

Pasaulinė liuteronų federacija užbaigė visuotinę asamblėją


„Mes, 309 dvyliktosios Pasaulinės liuteronų federacijos asamblėjos delegatai, susirinkome, meldėmės, sprendėme ir laužėme duoną kartu, nuo gegužės 10 iki 16 dienos, pagal temą „Išlaisvinti Dievo malonės“ Vindhuke, Namibijoje. Iš įvairių pasaulio kraštų, didelių ir mažų Bažnyčių, mes atstovaujame 145 Bažnyčias nares iš 98 valstybių, virš 75 milijonų liuteronų“, rašoma pasaulinio liuteronų suvažiavimo baigiamojoje žinioje. Toks suvažiavimas yra sušaukiamas kas šešis – septynis metus, tai aukščiausias liuteronų sprendžiamasis organas globaliu lygiu. Savo pirmininkavimo kadenciją užbaigė liuteronų vyskupas iš Jordanijos Muhib Younan. Naujuoju Pasaulinės liuteronų federacijos pirmininku išrinktas liuteronų vyskupas iš Nigerijos Musa Panti Filibus, 57 metų amžiaus, vedęs, trijų vaikų tėvas.

Jis išrinktas atsižvelgiant į įvairius uždavinius, kuriuos Pasaulinė liuteronų federacija sau iškėlė ateinantiems keliems metams, tokiems kaip pagalba migrantams, jų įtraukimas, moterų teisės tiek Bažnyčioje, tiek visuomenėje.

Baigiamojoje žinioje konstatuojama, kad veltui duodama Dievo malonė per Jėzaus Kristaus auką išlaisvino žmogų, tačiau reikia budėti, kad nuodėmė jo iš naujo nepavergtų. Išganymo, asmens ir kūrinijos pavertimas prekėmis yra tokio pavergimo formos.

Dalis žinios yra skiriama „susitaikymui ir atminčiai“. „Mes džiaugiamės ekumeninių dialogų vaisiais, tuo pat metu jausdami pasidalijimų skausmą“, rašo liuteronų asamblėjos delegatai, primindami svarbų susitaikymo ir atgailos dialogą su menonitais. Minimos dvi svarbios deklaracijos su Romos katalikų Bažnyčia, kurios pašalino daug kliūčių. Tai Bendra deklaracija apie nuteisinimo doktriną, pasirašyta 1999 metais, ir 2013 metų dokumentas „Nuo konflikto iki bendrystės: bendras liuteronų ir katalikų reformacijos minėjimas 2017 metais“. „Mes išmokome suprasti savo bendrą istoriją ne iš skirtumų, bet iš vienybės perspektyvos“, pažymima žinioje. Joje primenamos dar bent dvi situacijos, kurioms reikia susitaikymo: tai Namibijos ir Vokietijos santykiai, aptemdyti žiaurumų, kuriuos Vokietija kadaise padarė kolonizavusi šią valstybę, ir situacija Šventojoje Žemėje.

Žinioje liuteronų Bažnyčios narės kviečiamos stiprinti „diakoniją“: rūpinimąsi artimu, rūpinimąsi vargšu, džiaugiamasi partneryste su tokiais partneriais, kaip „Islamiška pagalba pasaulyje“, „Caritas Internationalis“ ir kitomis humanitarinėmis agentūromis. Primenama, jog pačios Pasaulinės liuteronų federacijos karitatyvinė atšaka teikia paramą 2,5 milijono migrantų ir pabėgėlių 24 valstybėse.

Daug dėmesio skiriama vienodoms asmenų teisėms ir galimybėms. Pripažįstama, kad pačių Bažnyčių gyvenime daug stereotipų, kurie trukdo pilnai į jį įsilieti moterims ir jaunimui. Pasaulinėje liuteronų asamblėjoje buvo išreikštas pritarimas moterų kunigystei, kuri jau yra įteisinta 119-oje Bažnyčių narių. Asamblėja pakvietė likusias Bažnyčias nares pritarti moterų kunigystei ir persigalvoti tas, kurios nustojo šventinti moteris. Galima pridurti, kad liuteronų kunigystės ir Eucharistijos samprata skiriasi nuo katalikų. Kalbant apie moterų teises ir lygybę, griežtai yra pasmerkiamas smurtas prieš moteris, jo įvairios formos: nuo prievartavimo karo metu iki stereotipų, kurie trukdo joms įgyti išsilavinimą ar dalyvauti Bažnyčios bei visuomenės gyvenime. Bažnyčios negali būti vieta, kuri tokius dalykus toleruotų ar pateisintų.

Dėmesys skiriamas ir Kūrinijai bei ydingam, išnaudojančiam žmogaus elgesiui su Kūrinija, kurį reikia keisti per kitokio požiūrio į kūrinius – tai ne vien prekės, skirtos begaliniam ir tikslu sau pačiam esančiam vartojimui ar gėrių kaupimui, per naujų ekonomikos modelių paiešką ir diegimą.

„Dalinkimės vieni kitų džiaugsmais ir liūdesiu. Melskimės vienas už kitą ir dalinkimės ištekliais, dvasiniais ir materialiais, kai tik įmanoma. Atsispirkime pagundai pasiduoti nuodėmei. Kaip pasakyta Jėzaus Kristaus: „Vagis ateina vien tik vogti, žudyti, naikinti. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtų“. Mes esame išlaisvinti Dievo malonės ir džiugiai išeiname priimti jos kvietimą“, rašoma paskutinėse Pasaulinės liuteronų federacijos asamblėjos žinios eilutėse. (Vatikano radijas)    
All the contents on this site are copyrighted ©.