2017-05-15 14:00:00

Popiežius Pranciškus: taika yra rankų darbas, kuriamas kasdien


Baigėsi devynioliktoji popiežiaus Pranciškaus apaštališkoji kelionė, išsiskyrusi iš visų kitų jo pontifikato kelionių: tai buvo popiežiaus piligrimystė, nuvedusi į Fatimos šventovę, minit Marijos apsireiškimų trims portugalams vaikams šimtmetį. Piligrimystės svarbiausias momentas buvo dviejų regėtojų Jacintos ir Pranciškaus iškėlimas šventaisiais.

„Su Fatima susijusi taikos žinia, skirta visai žmonijai“. „Šią žinią pranešė trys nepaprasti skelbėjai, jaunesni nei 13 metų“. „Piemenėlių Jacintos ir Pranciškaus kanonizavimas suteikė didelį asmeninį džiaugsmą“, taip kalbėjo popiežius šeštadienio pavakare susitikime su jį piligrimystėje į Fatimą lydėjusiais spaudos, radijo ir televizijos darbuotojais. Susitikimas įvyko lėktuve skrendant atgal į Romą.

Popiežius per maždaug pusę valandos trukusį susitikimą atsakė į pačius įvairiausius klausimus apie pasaulio taiką ir Bažnyčios vidaus reikalus, nuo planuojamo jo susitikimo gegužės 24 dieną Vatikane su JAV prezidentu Donaldu Trumpu iki Bažnyčią žeidžiančio nepilnamečių seksualinio išnaudojimo skandalo ir pastaruoju metu Vatikane iškilusias kliūtis komisijos sklandžiam darbui. Popiežiaus klausta ir apie ligi šiol nepatvirtintus apsireiškimus Medžiugorje, apie Pijaus X kunigų draugijos vietą Bažnyčioje ir apie devynioliktosios apaštališkosios kelionės įspūdžius.

Pranciškus - baltai vilkintis vyskupas

Vienas iš klausimų apie jo piligrimystę buvo apie maldą, kurią Popiežius Pranciškus perskaitė Fatimos Marijos šventovėje, save pavadindamas „Baltai vilkinčiu vyskupu“ taip, kaip parašyta Trečioje Fatimos paslaptyje. Beje, kai paslapties tekstas, kurį parašė s. Jėzaus Liucija, vyriausioji iš trijų Fatimos regėtojų, buvo išviešintas popiežiaus Jono Pauliaus II sprendimu, tiek popiežius, tiek kiti įtikinamai sakė, kad „Baltai vilkintis vyskupas“ yra Jonas Paulius II.

Ką reiškia šitoks popiežiaus Pranciškaus tapatinimas? Ar tai nauja Fatimos Marijos žinios interpretacija? Popiežius Pranciškus atsakė, kad ne, nėra jokios revizijos. Regėjimus anuomet labai gerai paaiškino tuometinis Tikėjimo mokymo kongregacijos prefektas kard. Joseph Ratzinger. Beje, ir popiežiui Pranciškui iškilo klausimas apie „Baltai vilkintį vyskupą“, nes maldą sukūrė Fatimos šventovės atsakingieji, ne popiežius. Pasak jo, „yra simboliškas ryšys su balta spalva: baltą rūbą vilkintis vyskupas, baltai vilkinti Dievo Motina, baltai po Krikšto aprengti nekalti vaikai... Balta spalva simbolizuoja nekaltumo ir taikos troškimą, norą būti nekaltiems, nežeisti kitų, nekariauti.“

Pranciškaus vyskupystė ir gegužės 13d.

Šventojo Tėvo pasiteirauta apie asmeninį ryšį su Fatimos Marijos apsireiškimų žinia, atsimenant, kad popiežius Pranciškus prieš dvidešimt penkerius metus tarnaudamas jėzuitų centro nuodėmklausiu Argentinos Kordoboje būtent per pirmųjų apsireiškimų metinių dieną, gegužės 13-ąją, gavo nuncijaus žinią, kad yra skiriamas Buenos Airių vyskupu augziliaru. Popiežius pasakė, kad ir šį įvykį prisiminė Fatimoje priešais Marijos statulą Apsireiškimų koplyčioje. „Paprašiau atleisti už suklydimus“, pasakė lėktuve popiežius.

JAV Prezidentas D. Trump Vatikane

Kalbėdamas apie planuojamą jo susitikimą su JAV prezidentu Donaldu Trumpu gegužės 24 dieną, popiežius pasakė, kad niekada nedaro išvadų apie asmenį pirma jo neišklausęs. „Aš pasakysiu savo nuomonę, jis – savo“.  „Visuomet būna neuždarų durų. Reikia ieškoti tų, kurios kiek nors pravertos, tada įeiti, kalbėtis apie bendrus dalykus ir žengti pirmyn. Žingsnis po žingsnio: taika yra „rankų darbas. Ji kuriama kasdien“.

Pijaus X kunigų draugija

„Atidėkime visokį triumfalizmą, tačiau yra broliški ryšiai su Pijaus X kunigų draugija. Palaikomi geri ryšiai su brolijai vadovaujančiu vysk. Fellay. „Nemėgstu skubinti reikalų: (reikia) ėjimo“. Tai nėra nugalėtojų ar pralaimėtojų problema, ne! Tai reikalas tarp brolių, jiems reikia eiti kartu, ieškoti formulės, kuri leistų eiti pirmyn.“

Ekumeninis dialogas su Evangelikų Bažnyčiomis?

Jis teigiamas. Nueita didžiuliais žingsniais į priekį. Ekumenizmui svarbu, kad ėjimas kartu būtų lydimas maldos, kankinių, meilės ir gailestingumo darbų: kad būtų skelbiama Jėzaus Kristaus meilė, skelbiama, kad jis - Viešpats, Vienintelis Išganytojas, ir kad malonę suteikiama vien tik iš Jo.

Vadinamieji Medžiugorje apsireiškimai

Popiežius labai išsamiai pasisakė apie vadinamuosius Medžiugorje apsireiškimus, prisiminė kardinolo Camillo Ruini vadovaujamos komisijos atkliktą kruopštų tyrimą. Reikia toliau tirti ypač pirmuosius, vadinamus pirmuosius apsireiškimus, o vėlesnieji, popiežiaus asmeniniu įsitikinimu, kelia abejonių. Dievo Gimdytoja yra Motina, ne telegrafo stoties vadovė, kasdien tam tikrą valandą siunčianti žinią. Antra vertus, svarbus pastoracinis aspektas, pridūrė popiežius Pranciškus, nes tose vietose įvyksta daug atsivertimų.

Vaikų išnaudojimas

Popiežius sakė, kad kalbėjosi su Marie Collins, kuri pasitraukė iš Nepilnamečių apsaugos komisijos, kilus nuomonių skirtumui apie komisijos uždavinius. Tai puiki moteris, ji toliau dirba kunigų formacijos sferoje. Ji metė kaltinimą ir kažkiek yra teisi, nes susikaupė aibės nesprendžiamų bylų. Du tūkstančiai jų. Vėluojama jas spręsti. Trūksta kompetentingo personalo tokiam darbui. Tačiau žengiam pirmyn.

Klerikalizmas atstumia žmones nuo tikėjimo

Kalboms pasukus apie tikėjimą ir sekuliarizaciją, popiežius pasakė, kad šis klausimas yra rimtas. Yra labai katalikiškų kraštų, tačiau jie - antiklerikališki. Todėl nuolat kartoju kunigams: šalinkitės klerikalizmo! Klerikalizmas atstumia žmones nuo tikėjimo. Klerikalizmas – tai žaizda Bažnyčioje. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.