2017-05-13 12:28:00

Pranciškus: Mes turime Motiną. Gyvename viltimi, kuri remiasi Jėzumi


Popiežius Pranciškus į Fatimą buvo atvykęs kaip piligrimas, tačiau kelionės metu turėjo progos susitikti su jį Fatimoje priėmusios Portugalijos valstybės ir vyriausybės vadovais. Šeštadienio rytą pirmasis oficialus popiežiaus Pranciškaus susitikimas buvo su Portugalijos ministru pirmininku Antonio Luis Santos da Costa. Tuojau po susitikimo prasidėjo dviejų Fatimos piemenėlių, broliuko ir sesutės Pranciškaus ir Jacintos Marto kanonizavimo Mišios. Jos buvo aukojamos toje pačioje vietoje, kurioje lygiai prieš šimtą metų abu vaikučiai su trečiąja Fatimos regėtoja, keliais metais vyresne pussesere Jėzaus Liucija (Lucia de Jesus) žaidė laukuose, į kuriuos atginė bandą. Vaikai žaidė iš akmenėlių statydami „namelį“, kai šviesos blyksniai iš giedro dangaus nukreipė jų dėmesį į tai, kas visiškai pakeis jų ir milijonų žmonių gyvenimus visame pasaulyje.

Vaikučiai per Marijos apsireiškimus 1917 metais sužinojo apie Dievo Motinos norą, kad toje vietoje jos garbei būtų pastatyta koplyčia. Koplyčios kertinis akmuo buvo palaimintas per Marijos pirmojo apsireiškimo vienuoliktąsias metais, 1928 metais, kai du iš trijų regėtojų – šventieji Pranciškus ir Jacina – jau buvo mirę, o buvo pašventinta 1953 metais. Dar po metų, kai Bažnyčioje buvo minimi Marijos metai (1954), abiejų šventųjų, Pranciškaus ir Jacintos, tėvai – Olimpija ir Pranciškus Marto – dar buvo gyvi, popiežius Pijus XII Fatimos apsireiškimų koplyčiai suteikė bazilikos titulą. Šioje šventovėje, Marijos apsireiškimų penkiasdešimtųjų metinių iškilmingas Mišias aukojo pirmasis Fatimoje lankęsis popiežius, pal. Paulius VI. Popiežius Pranciškus šeštadienį, Marijos apsireiškimų šimtmečio palaimintųjų Pranciškaus ir Jacintos kanonizavimo Mišias aukojo Fatimos Marijos šventovės aikštėje, prieš jų pradžią trumpai susitelkė maldoje prie bazilikoje esančių šv. Pranciškaus ir Jacintos kapų.

„Ir pasirodė danguje didingas ženklas: moteris, apsisiautusi saule“ (Apr 12,1), sako Patmo salos regėtojas Apokalipsės knygoje, - pradėjo popiežius Pranciškus kanonizacijos Mišių homiliją. Evangelijoje girdime Jėzų sakant mokiniui: „Štai tavo motina“ (Jn 19,26-27). „Labai graži Ponia“ – sakė vaikai, grįždami namo tą palaimintą gegužės 13 dieną prieš šimtą metų.

Marija mus įspėja apie pragaro pavojų, į kurį veda mums siūlomas arba primetamas gyvenimas be Dievo, gyvenimas, kuris niekina Dievą jo kūriniuose. Marija pas mus atėjo, kad primintų, jos mes savyje turime Dievo šviesą. Brangieji piligrimai, - sakė Šventasis Tėvas, - mes turime Motiną. Kaip vaikai jos įsikibę gyvename viltimi, kuri remiasi Jėzumi. Kai Jėzus įžengė į dangų, jis pas Dangaus Tėvą nusinešė žmogystę – mūsų žmogystę – kurią gavo Mergelės Motinos įsčiose. Mūsų viltys sudėtos į tą Danguje esančią žmogystę, sėdinčią Tėvo dešinėje.

Su šia tvirta viltimi, susirinkome čia padėkoti už begalinę palaimą, kuria Dangus mus apdovanojo per šiuos šimtą metų gyvenant Mergelės Marijos globoje, dosniai apgaubusioje Portugaliją ir pasiekusioje visus žemės pakraščius. Marijos globoje niekas nežūsta; iš jos rankų visi apdovanojami taika ir viltimi. Taikos ir vilties aš meldžiu mūsų broliams krikščionims ir visiems žmonėms, ypač sergantiems ir neįgaliems, kaliniams ir neturintiems darbo, vargšams ir apleistiems.

Brangieji, - sakė Pranciškus, - melskime Dievą, su viltimi, kad mus išgirs žmonės ir kreipkimės į žmones, būdami tikri, kad Dievas mums padeda. Jis mus sukūrė, kad būtume viltis kitiems. Marijos globoje kontempliuokime Išganytojo Jėzaus veidą, atraskime gražų ir jauną Bažnyčios veidą, kuris spindi tuomet, kai Bažnyčia yra misionieriška, svetinga, laisva, ištikima, neturtinga materialinėmis priemonėmis, bet turtinga meile.

*

Po kanonizavimo Mišių popiežius Pranciškus pasveikino ligonius ir juos palaimino, paskui pietavo su Portugalijos vyskupų konferencija, kurią sudaro 49 vyskupai, su kiekvienu asmeniškai pasisveikino. Po pietų Šventasis Tėvas su palyda išvyko į karinės aviacijos bazę ir po trumpos atsisveikinimo ceremonijos, išlydėtas Portugalijos prezidento, vyskupų ir tikinčiųjų, sėdo į lėktuvą, kuriuo šeštadienio popietę išskrido atgal į savo vyskupiją. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.