2017-05-08 16:20:00

Pranciškus: geras ryšys su Dievo Motina padeda ryšiui su Bažnyčia


Pirmadienį popiežius audiencijoje priėmė Popiežiškosios portugalų kolegijos Romoje bendruomenę, kurią daugiausia sudaro Romoje gyvenantys ir studijuojantys kunigai. Jiems Pranciškus kalbėjo apie vos už kelių dienų, penktadienį, prasidėsiančią piligrimystę į Fatimą ir apie tai, ką reiškia pažintis su Dievo Motina.

Dėkoju ypač už jūsų maldas. Iš savo pusės, kiekvienam iš jūsų, jūsų šeimoms ir kilmės šalims linkiu taikos ir vilties Viešpatyje. Portugalijoje šį linkėjimą nešiu, Dievui patinkant, asmeniškai, netrukus prasidėsiančioje piligrimystėje į Fatimos šventovę, kur prieš šimtą metų Dievo Motina pasirodė trims piemenėliams. Susitikimas su ja buvo malonės patirtis, kuri jiems leido pamilti Jėzų, - sakė popiežius.

Negaliu jums nepalinkėti to paties, - tęsė Šventasis Tėvas. – Tegu virš kiekvieno tikslo, kuris jus atvedė į Romą ir čia sulaiko, visada būna šis: pažinti ir mylėti Kristų, stengiantis, apaštalo Pauliaus žodžiais, vis labiau su Juo sutapti, iki visiško savęs dovanojimo.

Be abejo, brangūs kunigai, esate kviečiami augti, nenuilstant, jūsų krikščioniškoje ir kunigiškoje, sielovadinėje ir kultūrinėje formacijoje. Kad ir kokia būtų jūsų akademinė kryptis, jūsų pirmutinis rūpestis visada telieka augti kunigiško pasišventimo kelyje, per Dievo meilės patirtį: artimo ir ištikimo Dievo, kaip Jį jautė palaimintieji Pranciškus ir Jacinta bei Dievo tarnaitė Liucija.

Dievo Motina paima mus už rankos ir padeda augti Kristaus meilėje ir bendrystėje su kitais, pažymėjo popiežius.

Žiūrėkime, broliai ir seserys, į mūsų Motiną, kuri yra Dievo širdyje. Šios jaunuolės iš Nazareto slėpinys mums nėra svetimas. Nėra taip, kad „ji ten, o mes čia“. Ne, esame susiję. (...) Ryšys su Dievo Motina mums padeda turėti gerą ryšį su Bažnyčia: abi yra Motinos. Jūs žinote šv. Izaoko (iš Etoile abatijos Prancūzijoje, XII amžius) komentarą: tai, kas gali būti pasakyta apie Mariją, gali būti pasakyta ir apie Bažnyčią bei mūsų sielą. Visos ir trys yra moteriškos, visos ir trys yra Motinos, visos ir trys teikia gyvenimą. Todėl reikia rūpintis vaiko ryšiu su Dievo Motina, nes jei to trūksta, širdyje kažkas lieka tarsi našlaičiu. Kunigui, kuris pamiršta Dievo Motiną, ypač sunkumuose, kažko trūksta. Tarsi būtų našlaičiu, nors iš tiesų juo nėra. Jis pamiršo apie savo motiną. O sunkiu metu vaikas, visada, eina pas mamą, - pridūrė popiežius Pranciškus, priminės 131 psalmės eilutę – „kaip vaikas ramus ant motinos kelių, taip rami mano širdis mano krūtinėje“ (2). (Vatikano radijas) 
All the contents on this site are copyrighted ©.