2017-05-08 16:32:00

Ispanijos vyskupai atnaujino pasiaukojimą Fatimos Marijai


Ispanijos vyskupai atnaujino pasiaukojimą Fatimos Marijai, pakartodami maldą, kurią popiežius Pranciškus perskaitė per Tikėjimo metų „Marijos dieną“: „Mokyk mus savosios meilės mažutėliams ir vargšams, atstumtiems ir kenčiantiems, nusidėjėliams ir pasiklydusiems: visus suburk savo globoje ir visus atiduok savo mylimajam Sūnui, mūsų Viešpačiui Jėzui“.

Ganytojai atnaujino pasiaukojimą Fatimos Marijai laiške tikintiesiems „Kartu su popiežiumi Pranciškumi, vilties ir taikos piligrimu“, kurį šiomis dienomis pristatė Vatikano dienraštis „l‘Osservatore Romano“. Ispanijos vyskupų konferencijos vykdomasis komitetas laiške paragino visą Ispanijos katalikų bendruomenę, ganytojus ir tikinčiuosius, dvasiškai vienytis su popiežiumi Pranciškumi jo piligriminėje kelionėje į Fatimos šventovę gegužės 12-13 dienomis, minit Marijos apsireiškimo Fatimoje šimtmetį.

Ganytojai laiške paragino tikinčiuosius įsigilinti į Fatimos Marijos apsireiškimų prasmę Dievo išganymo plano kontekste, rinktis Marijos paprastą kalbėjimąsi su piemenėliais kaip pavyzdį, kad dedamos naujojo evangelizavimo pastangos būtų veiksmingos, įsidėmėti nesiliaujantį Marijos raginimą atsiversti širdimi ir melstis.

Fatimos Marijos šventovę gausiai lanko viso pasaulio tikintieji, ją pamėgo ir popiežiai, per pastaruosius penkis dešimtmečius penkis kartus kaip piligrimai aplankę Fatimą. Popiežiaus Pranciškaus piligrimystė bus šeštoji. Pirmasis Fatimoje lankęsis popiežius buvo pal. Paulius VI, kaip piligrimas nukeliavęs į Cova da Iria šventovę minit Marijos apsireiškimų Fatimoje penkiasdešimtmetį, 1967 metais. Šv. popiežius Jonas Paulių II jautė asmeninį ryšį su Fatimos Marija, jos apsireiškimais ir žinia trims piemenėliams. Šv. Jonas Paulius II  Fatimos šventovę aplankė tris kartus: 1982 metais nukeliavo padėkoti Marijai už gyvybės išgelbėjimą per nepasisekusį pasikėsinimą Šv. Petro aikštėje 1981 metais geguės 13 d (kulka, per plauką, prasilenkusi su gyvybiniais organais, jo padovanota Fatimos Marijos šventovei, įdėta į Fatimos Marijos statulos karūną). Antroji šv. Jono Pauliaus II kelionė į Fatimą įvyko 1991, trečioji – 2000. Popiežius emeritas Benediktas XVI Fatimoje lankėsi 2010 metais. Visos ligi šiol popiežių piligrimystės į Fatimą, įskaitant būsimą popiežiaus Pranciškaus, surengtos gegužės 13 d - Marijos pirmojo apsireiškimo Fatimoje metinių dieną.

*

2013 metais Bažnyčia šventė popiežiaus Benedikto XVI pradėtus ir popiežiaus Pranciškaus užbaigtus Tikėjimo metus. Tikėjimo metų spalio 13-ąja buvo minima Marijos diena. Ta proga popiežius Pranciškus Šv. Petro aikštėje po iškilmės Mišių atsistojęs priešais Fatimos Marijos statulą perskaitė šią Pasiaukojimo Marijai maldą:

Popiežiaus Pranciškaus pasiaukojimas Fatimos Dievo Motinai 2013 metų spalio 13 d:

Šventoji Fatimos Mergele Marija, dar kartą dėkodami už tavo motinišką globą, savo balsais vienijamės su tomis žmonių kartomis, kurios tave vadina palaimintąja.

Džiaugiamės didžiais dalykais, kuriuos tavyje padarė Dievas, gailestingai pasilenkiantis prie blogio sužeistos žmonijos, kad ją pagydytų ir išgelbėtų

Su motinišku gerumu priimki šiuos mūsų pasiaukojimo žodžius, kuriuos šiandien kupini pasitikėjimo tariame priešais šį mums brangų tavo atvaizdą.

Esame tikri, kad mes kiekvienas tau brangūs, kad tu puikiai žinai kas yra mūsų širdyse. Norime, kad mus pasiektų tavo žvilgsnis ir paglostytų tavo guodžianti šypsena.

Saugok savo rankose mūsų gyvenimą, palaimink kiekvieną gerą troškimą, gaivink ir palaikyk tikėjimą, stiprink ir nušviesk viltį, pažadink ir nuolat įkvėpk meilę, vesk mus šventumo keliu.

Mokyk mus savosios meilės mažutėliams ir vargšams, atstumtiems ir kenčiantiems, nusidėjėliams ir pasiklydusiems: visus suburk savo globoje ir visus atiduok savo mylimajam Sūnui, mūsų Viešpačiui Jėzui. Amen. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.