2017-04-29 15:57:00

Popiežius Egipto kunigams ir pašvęstiesiems: Kuo labiau įskiepyti Kristuje - tuo vaisingesni


Paskutinis trumpo popiežiaus Pranciškaus vizito Kaire įvykis buvo šeštadienį po pietų Koptų katalikų kunigų seminarijoje įvykęs susitikimas su kunigais, vienuoliais ir seminaristais.

Katalikų Egipte labai nedaug – mažiau nei 300 tūkstančių ir jie sudaro vos 0,3% šalies gyventojų. Dauguma jų priklauso Koptų Katalikų Bažnyčiai, nors yra ir nedidelės kitų rytų apeigų katalikų bendruomenės. Koptų Katalikų Bažnyčia šiuo metu turi 16 vyskupų, įskaitant emeritus, beveik 500 kunigų – po pusę diecezinių ir vienuolių, aštuonias dešimtis seserų vienuolių, beveik 100 seminaristų. Su jais popiežius Pranciškus susitiko šeštadienį po pietų.

Padėkojęs už nelengvą darbą, už kasdieninį liudijimą, kuriame sunkiomis dabartinio gyvenimo sąlygomis paprastai būna daugiau iššūkių, negu paguodos, popiežius drąsino Egipto katalikų kunigus ir pašvęstuosius be baimės tikėti, liudyti, berti į dirvą gerą sėklą, net ir žinant, kad ne jie, o kiti sulauks derliaus. „Tarp daugybės šiandieninių ženklų, kurie neskatina vilties, tarp blogio pranašų, tarp pasmerkimų, jūs būkite pozityvi jėga, būkite šios visuomenės šviesa ir druska, būkite tarsi garvežiai, kurie tempia visą traukinio sąstatą link tikslo; sėkite viltį, tieskite tiltus, kurkite dialogą ir santarvę“, ragino popiežius. Dievui gyvenimą pašventęs žmogus nepasiduos nevilčiai, jeigu sugebės atsispirti kiekvieną dieną gyvenimo kelyje sutinkamoms pagundoms. Dalindamasis savo kaip kunigo ir vyskupo, o taip pat kaip ir vienuolio patirtimi, popiežius paminėjo keletą didžiausių pagundų. Visų pirma tai pagunda ne vesti, bet būti vedamiems. Pagunda visada dejuoti ir skųstis. Pagunda blogai kalbėti apie kitus, apkalbos ir pavydas. Pagunda save lyginti su kitais, ypač su tais, kuriems prasčiau sekasi ir džiaugtis, kad mes esame pranašesni. „Fraonizmo“ – kietos širdies, žiūrėjimo iš aukšto pagunda. Individualizmo, savęs nesuvokimo bendruomenės nariu, pagunda. Pagunda klaidžioti be aiškios krypties ir tikslo.

Brangieji kunigai ir pašvęstieji, - sakė Pranciškus, -  atsispirti visoms šioms pagundoms sunku, bet įmanoma, jei esame įskiepyti Kristuje, kaip šakelės vynmedyje. Kuo labiau mes Jame įskiepyti, tuo gyvesni ir vaisingesni esame! Popiežius meldė Egipto katalikų kunigams ir vienuoliams jų misijai labai reikalingų gausių Šventosios Dvasios dovanų: meilės, džiaugsmo, taikos, kantrybės, malonumo, gerumo, ištikimybės, romumo, susivaldymo (plg. Gal 5,22), o taip pat prašė, kad ir jie melstųsi už jį.

Koptų katalikų kunigų seminarijoje vykęs susitikimas su sielovadininkais ir pašvęstaisiais buvo paskutinis oficialus popiežiaus vizito Kaire įvykis, po kurio laukė trumpas neformalus atsisveikinimas oro uoste ir išvykimas atgal į Romą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.