2017-04-15 15:54:00

Bažnyčių vadovų sveikinimai Velykų proga: Gyvenimas stipresnis už mirtį


Šiemet Velykų šventė sutampa visose krikščionių Bažnyčiose ir bendruomenėse; jų vadovai Velykų sveikinimuose džiaugiasi galėdami kartu skelbti Prisikėlimo džiaugsmą.

Kenterberio arkivyskupas Justin Welby Velykų žinioje rašo, kad Velykos tai švenčių šventė, Velykų diena yra dienų diena: Jėzaus prisikėlimas pakeitė viską! Šiandien kai mes kartu skelbiame Prisikėlimo viltį ir džiaugsmą, meldžiuosi, kad mūsų Bažnyčios ir žmonės galėtų kartu susivienyti ekumeninėje veikloje, nešdami perkeičiančią, tarnaujančią Kristaus meilę pasauliui, rašo Kenterberio arkivyskupas. „Jėzus mokė mokinius melstis: „Teateinie Tavo karalystė, teesie Tavo valia, kaip danguje taip ir žemėje“. Bandydami pakeisti labiausiai stokojančių gyvenimus, mes atspindime dangų žemėje“, pabrėžia arkivyskupas, kviesdamas kartu liudyti vienybę Kristuje meldžiantis už pasaulį ir skleidžiant Evangelijos žinią. Kalendorių skirtumai, dėl kurių Prisikėlimas švenčiamas skirtingomis dienomis, yra nuolatinė liūdesio priežastis, tačiau mes skelbiame Prisikėlimą, tą pačią žinią, kurią angelas pranešė moterims prie kapo: „Jis prisikėlė iš mirties“ (Mt 28, 7), ir šis prisikėlimo iš mirusių skelbimas yra krikščionių vienybės ir liudijimo veiksmas.

Koptų popiežius Tawadros sveikindamas visų Bažnyčių vadovus, prisimena koptų kankinius, žuvusius Verbų sekmadienį, ir pabrėžia, kad Prisikėlimo galia stipresnė už viską. Prisikėlimas tai ne istorinis įvykis, tačiau situacija, kurią žmogus gali išgyventi ir ja džiaugtis. Prisikėlimas atskleidžia kad mirtis nėra kelio pabaiga. Jis prikelia žmogų iš nuodėmės. Prisikėlimo džiaugsmas ateina iš kryžiaus. Nėra pergalės šlovės be skausmo, nei gyvenimo vainiko be erškėčių vainiko, nėra prisikėlimo be kryžiaus. Koptų bažnyčia yra kankinių Bažnyčia, žinoma šiuo vardu visame pasaulyje, mūsų širdys yra palūžę nuo skausmo, kad esame atskirti nuo mūsų mylimųjų ir brangių kankinių, tačiau mes visuomet prisimename, kad jie užmigo su Viešpaties Kristaus Prisikėlimo viltimi, - pažymi koptų popiežius Velykų žinioje.

Ukrainos graikų apeigų katalikų Bažnyčios vadovas, Kijevo ir Haličo Didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas Velykų sveikinime rašo, kad šiandien švęsti Velykas reiškia sugebėti  asmeniškai išgyventi Velykų auką vardan kitų gerovės, jų laisvės ir geresnio gyvenimo. „Žvelgdami į Ukrainos karių veidus, didvyrių, kurie paaukojo gyvybes už savo žmones, galime būti tikri, kad Dangiškasis Tėvas priima jų aukas Sūnaus vardu. Per juos nugalime blogį ir patiriame dvasinį bei fizinį gydymą per Prisikėlusį Kristų. Švęsti Velykas šiandien reiškia būti gyvenimo pergalės nešėjais ten, kur viešpatauja mirtis. Nuoširdžiai pripažinti, kad Kristus „iš tiesų prisikėlė“ reiškia tikėti, kad savo apsisprendimu ir pastangomis galime įveikti korupciją ir visuomenės silpnumą, kad nuo mūsų priklauso, kokia bus mūsų šalis, ar ji žlugs, ar grįš į tikrą gyvenimą, kurio vertas žmogus kaip Dievo atvaizdas“, - rašo arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas.

Kreipdamasis Velykų proga į tikinčiuosius, Konstantinopolio ekumeninis patriarchas Baltramiejus pabrėžia, kad Prisikėlimas nėra vien pergalės ir galios simbolis, tačiau visų pirma Dievo meilės ir gailestingumo ženklas. Iš meilės pasauliui Dievas tapo žmogumi, įsikūnijo, mirė už mūsų nuodėmes ir prisikėlė iš mirusių. Kai skleidžiame Jo gailestingumą, ir mes galime patirti bei liudyti, kad gyvenimas stipresnis už mirtį, o šviesa stipresnė už tamsą. Nepaisant konfliktų ir iššūkių, kančių ir kovų, kurias matome aplink, Kristaus Prisikėlimo naktį vis dar galime ištarti: „Kristus Prisikėlė!“, pažvelgti į pasaulį ir pamatyti naujo gyvenimo aušrą ir naują viltį. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.