2017-04-11 15:57:00

Baigėsi sielovadinė vizitacija Medžiugorje. Dvasiniai vaisiai akivaizdūs


Viso pasaulio katalikų žinomame Bosnijos Hercegovinos Medžiugorje miestelyje kovo 26 – balandžio 5 dienomis lankėsi popiežiaus pasiuntinys, Lenkijos Varšuvos – Pragos, tai yra Vyslos rytiniame krante esančios Lenkijos sostinės dalies, vyskupijos ganytojas arkivysk. Henryk Hoser. Popiežius Pranciškus jį pasiuntė susipažinti su sielovados padėtimi maldininkus iš viso pasaulio traukiančioje spėjamų Švč. M. Marijos apsireiškimų vietoje. Arkivyskupo Hoserio misija buvo tik pastoracinė, neliečianti nei doktrininių galimų apsireiškimų aspektų, nei juo labiau neturinti apsireiškus patvirtinti ar paneigti.

Medžiugorje jau beveik keturis dešimtmečius garsėja kaip maldininkų kelionių tikslas ir Bažnyčios nepatvirtintų Mergelės Marijos apsireiškimų vieta. Spėjami Švenčiausiosios Mergelės Marijos apsireiškimai keletui vietos vaikų prasidėjo 1981 m. Tuometinės Jugoslavijos vyskupai atliko keletą metų trukusį tyrimą ir jo išvadas pateikė Šventojo Sosto Tikėjimo mokymo kongregacijai, kuri 1991 m. paskelbė, jog Medžiugorje neįžvelgta nieko antgamtiška. Vis dėlto kongregacija rekomendavo pasirūpinti, kad į Medžiugorje gausiai keliaujantys maldininkai turėtų užtikrintą deramą sielovadą. 2010 m. popiežiaus Benedikto XVI sprendimu buvo pradėtas naujas tyrimas, kuriam vadovavo buvęs popiežiaus vikaras Romos miestui kard. Camillo Ruini. Jis savo išvadas pateikė Tikėjimo mokymo kongregacijai, tačiau kongregacija vis dar oficialiai nepasisakė. Šiemet popiežius Pranciškus pasiuntė lenką arkivyskupą Henryką Hoserį susipažinti su Medžiugorje lankančių piligrimų sielovada. Artimiausiu metu arkivyskupas pateiks savo ataskaitą popiežiui, tačiau tai ką matė Medžiugorje jis gana plačiai komentavo vizitą užbaigiančioje spaudos konferencijoje.

Medžiugorje tai nepaprastai dvasiškai vaisinga vieta, užauginanti daug gerų vaisių, tačiau tai savaime nereiškia, kad čia tikrai apsireiškė Mergelė Marija. Sprendimą dėl apsireiškimų autentiškumo paskelbs tuo tikslu įkurta doktrininė komisija, o mano misija buvo išvien sielovadinė, - sakė arkivyskupas Henryk Hoser, užbaigdamas savaitę trukusį apsilankymą. Šventojo Sosto suteiktuose įgaliojimuose buvo nurodyta, kad jo misija – susipažinti su pastoracijos būkle, išsiaiškinti kokie yra piligrimų poreikiai, siūlyti galimus naujus sprendimus, kad būtų kuo geriau suderintos visos sielovadinės iniciatyvos.

Pasak arkivyskupo Hoserio, per savaitę, praleistą Medžiugorje, jis įsitikino, kad tai tikrai malonės veikimo vieta ir kad apsilankymas šioje vietoje piligrimams tikrai teikia dvasinę naudą. Kasmet Medžiugorje aplanko po du su puse milijono žmonių, dėl to reikia pasirūpinti, kad jiems skirtas sielovadinis palydėjimas būtų kokybiškas ir sklandus.

Žinoma, kalbant apie sielovadą, neįmanoma nutylėti neišvengiamai kylančio klausimo ką gi manyti apie apsireiškimus. Kalbama apie šešis asmenis, kurie tvirtina regėję Švenčiausiąją Mergelę, o kai kurie iš jų turi regėjimus iki dabar – kas mėnesį, kas savaitę ir netgi kasdien. Kažkas yra paskaičiavęs, kad susumavus visus šiuos apsireiškimus, jų skaičius siektų 42 tūkstančius. Dėl to svarbu, kad būtų kuo greičiau sulaukta ir oficialios pozicijos šiuo klausimu. Tačiau nepriklausomai nuo to, kokia bus oficiali nuomonė, akivaizdu, kad Medžiugorje lankantys piligrimai nuoširdžiai gerbia Dievo Motiną ir kad Marijos artumas šiandien labai svarbus ir reikalingas visam pasauliui.

Sielovadinę vizitaciją Medžiugorje užbaigęs arkivyskupas sakė, kad kartu su pamaldumu Dievo Motinai, jis matė ir autentišką nuoširdų kristocentrinį maldingumą, gausius maldininkus, dalyvaujančius Eucharistijos aukoje, eucharistinėse adoracijose, Kryžiaus kelyje, daugybę žmonių einančių išpažinties. Šioje vietoje viešpatauja nuoširdaus maldingumo atmosfera, palanki širdžių atsivėrimui ir dvasiniams išgyvenimams, tikėjimo atradimui ir sustiprinimui, atsivertimui.

Paminėti ir šioje vietose subrandinti pašaukimai į kunigus ir vienulius. Daugiau kaip šeši šimtai jaunų žmonių – daugiausia iš Italijos, Vokietijos, Prancūzijos, JAV - lankydamiesi Medžiugorje suvokė, kad jų kelias – kunigystė ar Dievui pašvęstas gyvenimas. Šioje vietoje taip pat užsimezgė apie 30 naujų bažnytinių judėjimų bei bendruomenių, vykdančių gailestingumo darbus.

Dar vienas labai svarbus momentas, pasak arkivyskupo Hoserio, yra tai, kad Mergelė Marija šioje vietoje tituluojama Taikos Karaliene. Šis vardas ypatingai skamba šiame regione, dar neseniai išbridusiame iš daug aukų pareikalavusio karo. Malda už taiką visada labai svarbi. Svarbi ir šiandien kai vyksta, popiežiaus Pranciškaus žodžiai tariant, „Trečiasis pasaulinis karas dalimis“.

Medžiugorje tikrai duoda labai gerus ir reikalingus dvasinius vaisius, sakė arkivyskupas. Jo įsitikinimu, net jei Šventasis Sostas nepatvirtintų apsireiškimų autentiškumo, Margelės Marijos gerbimas šioje vietoje nepaliaus, o šią vietą lankantys žmonės jaus Dievo Motinos globą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.