2017-04-01 12:52:00

Šventovių reikalai perduoti Popiežiškajai naujosios evangelizacijos tarybai


Popiežius Pranciškus pasirašė apaštališkąjį laišką motu proprio „Sanctuarium in Ecclesia“, kuriuo šventovių reikalus, lig šiol buvusius Dvasininkijos kongregacijos žinioje, perdavė Popiežiškajai naujosios evangelizacijos tarybai.

Dokumente pirmiausiai kalbama apie šventovių svarbą katalikų asmeniniame tikėjimo kelyje ir visame Bažnyčios gyvenime. Jau pirmaisiais amžiais tikintieji pradėjo lankyti vietas, kur Jėzus Kristus gyveno, skelbė Tėvo meilės slėpinį ir, visų pirma, kur yra apčiuopiamas prisikėlimo ženklas – tuščias kapas. Vėliau piligrimai ėmė lankyti apaštalų kapus. Dar vėliau piligrimų takai nusidriekė į daugybę vietų, susijusių su slėpiningu Dievo Motinos, šventųjų ir palaimintųjų artumu.

Popiežius rašo, kad šventovės iki mūsų dienų yra paprasto ir nuolankaus tikėjimo vietos, kuriose žmonės pajunta Dievo artumą, Švenčiausiosios Mergelės švelnumą ir šventųjų draugystę. Nepaisant dabartinį pasaulį palietusios tikėjimo krizės, žmonės noriai lanko šias vietas, jose suranda atgaivą, galimybę tyliai kontempliuoti, pasitraukus nuo pasaulio šurmulio. Dokumente taip pat primenama, kad šventovės taip pat yra ypatingos vietos, kuriose skelbiamas Dievo Žodis ir švenčiami sakramentai, ypač Susitaikinimo sakramentas.

Suprasdamas nepaprastą šventovių svarbą naujajame evangelizavime, Šventasis Tėvas nusprendė perduoti Popiežiškajai naujosios evangelizacijos tarybai tuos su šventovėmis susijusius reikalus, kuriuos apaštališkoji konstitucija „Pastor Bonus“ buvo pavedusi Dvasininkijos kongregacijai.

Nuo dabar Popiežiškosios naujosios evangelizacijos tarybos žinioje bus tarptautinių šventovių steigimas ir jų statutų tvirtinimas, šventovių evangelizacinio vaidmens ir liaudies pamaldumo tradicijų šventovėse skatinimas, sielovados šventovėse reikalai ir sielovadininkų formacija, tarptautinių renginių organizavimas šventovėse, rūpinimasis deramu piligrimų sielovadiniu palydėjimu, taip pat meno ir architektūros estetinių aspektų kuravimas.

Šeštadienį paskelbtą dokumentą, popiežius Pranciškus pasirašė vasario 11-ąją - Lurdo Dievo Motinos šventės dieną. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.