2017-03-30 17:03:00

Pranciškus: Kristaus akimis žvelgti į vargstančią žmoniją


Popiežius ketvirtadienį susitiko su Somaskų ordino generalinės kapitulos nariais, iš viso apie penkiasdešimt šv. Jeronimo Emiliani (1486-1537) įsteigtos vienuolinės draugijos vadovų ir atstovų. Popiežius jiems pasakė kalbą, kviesdamas steigėjo dvasioje naujai įprasminti vienuolijos charizmą tarnauti vargams.

„Kristaus vargšų tarnų draugija“, taip ordiną šešioliktojo amžiaus pradžioje pavadino iš Venecijos kilmingų dožų šeimų kilęs steigėjas. Jis tam tikru gyvenimo momentu patyrė dvasinį lūžį, panašų iš jėzuitų steigėjo šv. Ignaco Lojolos. Suimtas mūšyje, įkalintas, Jeronimas Emiliani persvarstė egzistencinius klausimus ir visu tvirtumu pasiryžo: „jei tik išsigelbėsiu, gyvensiu visai kitaip“. Gyvenimas kitaip prasidėjo šiaurės Italijoje užėjus marui, kuomet minios vargstančių valstiečių patraukė į miestus: išvydęs elgetaujančius vargdienius, Jeronimas ėmėsi juos gelbėti, išdalijo visą savo turtą, vėliau dėmesį skyrė alkstantiems ir skurstantiems gatvės vaikams. Pamatęs, kad jiems reikia daugiau nei tik maisto, pradėjo steigti kuklias amatų mokyklas. Įsitikinęs, kad jo modelis yra tinkamas, apkeliavo kitas vietoves, su bendraminčiais steigė našlaitynus, kuriuose vaikai galėjo pasisotinti maistu, išmokti amato, kuris leistų užsidirbti, ir tikėjimo tiesų. Šventasis įsteigė „Kristaus vargšų tarnų draugiją“ Bergame, vėliau kitus skyrius, vieną taip pat Somaske, Lombardijos vietovėje, kurioje mirė 1537 metais ir pagal kurią vėliau pasivadino jo įsteigtas ordinas.

„Jūsų pašaukimo išskirtinė savybė yra paskutiniųjų, ypač našlaičių ir apleistų jaunuolių globa, pagal steigėjo ugdymo metodą pagrindinį dėmesį kreipiant žmogaus asmeniui, jo orumui, jo intelektinių ir fizinių talentų plėtrai“, prisiminė susitikime su Somasko ordino vienuoliais popiežius Pranciškus ir pridūrė: „Paminėjau našlaičius, tačiau yra naujų „pusiau našlaičių“: tai migrantai vaikai ir paaugliai, kurie atkeliauja į mūsų kraštus. Svarbu, kad jie galėtų patirti tėvišką, motinišką šilumą. Leiskite tai pabrėžti: daugelis jų atkeliauja migrantų laivais vieni ir jiems to reikia; tai dar vienas uždavinys jums“.

Popiežius Pranciškus priminė somaskams, kad idealas, kuris sužadino šv. Jeronimą, buvo „Bažnyčios reforma meilės darbais“. Steigėjas tvirtino, kad „pirma reikia reformuoti save pačius ištikimybe Evangelijai, paskui krikščionių bendruomenę, tada pilietinę visuomenę, kuri negali nematyti mažųjų ir marginalizuotų, bet turi jiems padėti, ugdant integralų žmogaus vystymąsi“.

Popiežius padrąsino vienuolius „likti ištikimais pirminei idėjai, pasiryžti „išėjimui“, kuris vestų pas sužeistą ir atmestą žmoniją, priimti veiksmingus, su Evangelija suderinamus sprendimus, kurie įmanomi Kristaus akimis žiūrint į pasaulį ir žmoniją.

Šventasis Jeronimas Emiliani, Liuterio amžininkas, skaudžiai išgyveno Bažnyčios vienybės žaidas, Italijoje vykdė Bažnyčios reformą meilės darbais, ištikimybe ganytojams, Kristaus Kryžiaus ir jo gailestingumo kontempliavimu, katekizmo mokymu, ištikimybe Sakramentams, Eucharistijos adoravimu, meile Mergelei Marijai, sakė popiežius, primygtinai kviesdamas tęsi ypač svarbų katechetų, pasauliečių ir kunigų, formacijos darbą. „Vienas didžiausių pavojų šiandien Bažnyčioje yra klerikalizmas, sakė popiežius Pranciškus; darbuokitės su pasauliečiais; tegul jie žengia pirmyn, tebūna drąsūs žengti pirmyn, o jūs juos remkite, padėkite jiems kaip kunigai ir vienuoliai“.

Somaskų ordino steigėjas vienų buvo vadinamas „Dievo valkata“, kitų „Meilės darbų piligrimu“. Užsikrėtęs epidemine liga, suvokęs kad priartėjo mirtis, šv. Jeronimas pasišaukė Somasko našlaityno vaikus ir išsakė testamentinę valią: paskutinėmis jėgomis numazgojo jiems kojas, o  ordino broliams nurodė: „Eikite Kryžiaus keliu, mylėkite vieni kitus, tarnaukite vargšams!“

Šv. Jeronimas Emiliani paskelbtas palaimintuoju 1747 m., kanonizuotas dar po dvidešimties metų, 1767. Jo liturginė šventė – vasario 8 d. Popiežius Pijus XI 1928 m. šv. Jeronimą Emiliani paskelbė našlaičių ir apleistų vaikų visuotiniu globėju.

Somaskų ordinui švenčiant jubiliejų 2011-2012 metais, popiežius Benediktas XVI paragino „sekti šviesiu šventojo Jeronimo Emiliani gyvenimo pavyzdžiu, skiriant dėmesį jaunimo moraliniam, fiziniam ir egzistenciniam neturtui, o visų pirma meilės neturtui: jis yra kiekvienos rimtos žmonijos problemos šaknis“, pasakė ketvirtadienį popiežius Pranciškus cituodamas savo pirmtaką, Popiežių emeritą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.