2017-03-30 08:09:00

''സമാധാനം ഒരു ദൈവദാനം'' എന്ന് പാപ്പായുടെ ട്വീറ്റ്


2017 മാര്‍ച്ച് 29-ന് പാപ്പാ നല്‍കിയ ട്വിറ്റര്‍ സന്ദേശം

വിശ്വാസത്തില്‍ നിന്നുത്ഭവിക്കുന്ന സമാധാനം ഒരു ദാനമാണ്.  ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്നും അവിടുന്നു നമ്മുടെയരികിലുണ്ടെന്നും നമ്മെ അനുഭവിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കൃപയാണത്.

ട്വിറ്റര്‍ വിവിധ ഭാഷകളില്‍

IT   La pace che scaturisce dalla fede è un dono: è la grazia di sperimentare che Dio ci ama e che ci  è sempre accanto.

ES   La paz que brota de la fe es un don: es la gracia de experimentar que Dios nos ama y que está siempre a nuestro lado.

PT  A paz que vem da fé é um dom: é a graça de experimentar que Deus nos ama e que está sempre perto de nós.

EN   The peace that springs from faith is a gift: it is the grace of feeling that God loves us and that he is always beside us.

FR   La paix qui nait de la foi est un don: c’est la grâce de faire l’expérience que Dieu nous aime et qu’il est toujours à nos côtés.

DE   Der Friede, der aus dem Glauben kommt, ist ein Geschenk: er lässt uns die Gnade erfahren, dass Gott uns liebt, dass er immer bei uns ist.

LN  Pax quae e fide oritur donum est: dat gratiam experiendi Deum nos amare semperque nobiscum esse.

PL   Pokój wypływający z wiary jest darem: to łaska doświadczania, że Bóg nas kocha i zawsze jest u naszego boku.

AR                   إنّ السّلام الذي ينبع من الإيمان هو عطيّة: إنّه نعمة اختبار أنَّ الله يحبّنا وقريب منّا على الدّوام.
All the contents on this site are copyrighted ©.