2017-03-28 16:27:00

'ഓരോ കാര്യങ്ങളും അരൂപിയുടെ പ്രകാശത്തില്‍ വായിക്കുക': പാപ്പായുടെ ട്വീറ്റ്


2017 മാര്‍ച്ച് 28-ലെ പാപ്പായുടെ ട്വീറ്റ്

''ഓരോ കാര്യങ്ങളും അരൂപിയുടെ പ്രകാശത്തില്‍ വായിക്കുന്നതിനു നാം പഠിക്കുകയാണെങ്കില്‍ എല്ലാം ദൈവകൃപയാണെന്നു നമുക്കു തിരിച്ചറിയാനാവും'' എന്നാണ് 2017 മാര്‍ച്ചു 28, ചൊവ്വാഴ്ച പാപ്പാ നല്‍കിയ ട്വിറ്റര്‍ സന്ദേശം.

ട്വിറ്റര്‍ സന്ദേശം വിവിധ ഭാഷകളില്‍

IT   Se impariamo a leggere ogni cosa con la luce dello Spirito Santo, ci accorgiamo che tutto è grazia!

ES  ¡Si aprendemos a leer todo con la luz del Espíritu Santo, nos daremos cuenta de que todo es gracia!

PT   Se aprendermos a ler tudo com a luz do Espírito Santo, perceberemos que tudo é graça!

EN   If we learn to read everything in the light of the Holy Spirit, we realize that everything is grace!

FR   Si nous apprenons à lire tout chose à la lumière de l’Esprit Saint, nous verrons que tout est grâce !

DE   Wenn wir lernen, alles im Licht des Heiligen Geistes zu sehen, erkennen wir, dass alles Gnade ist!

LN   Si legere quamlibet rem Spiritus Sancti sub lumine discimus, omnia gratiam esse intellegimus.

PL   Jeśli nauczymy się odczytywać każdą rzecz w świetle Ducha Świętego, to zdamy sobie sprawę, że wszystko jest łaską!

AR   إنْ تعلّمنا قراءة كلِّ شيء بنور الرّوح القدس فسندرك أنّ كلّ شيء هو نعمة!

 
All the contents on this site are copyrighted ©.