2017-03-23 11:12:00

Përkujtojmë 15 vjetorin e nënshkrimit të marrëveshjes Vatikan-Shqipëri


Si sot, më 23 mars 2002, në Tiranë u nënshkrua "Marrëveshja ndërmjet Selisë së Shenjtë dhe Republikës së Shqipërisë për rregullimin  e marrëdhënieve reciproke". Për Selinë e Shenjtë Marrëveshjen e nënshkroi Shkëlqesia e Tij, Imzot Giovanni Bulaitis, Nunc Apostolik në Shqipëri, ndërsa për Republikën e Shqipërisë, kryeministri, Zoti Pandeli Majko.

Përfaqësuesi papnor shoqërohej nga Shkëlqesia e Tij, Imzot Rrok Mirdita, kryeipeshkëv i Durrës-Tiranës dhe zëvendës-kryetar i Konferencës Ipeshkvnore të Shqipërisë si dhe nga Imzot Ambroz Madtha, Këshilltar i Nunciaturës Apostolike në Shqipëri. Qeverinë e Shqipërisë, përveç Kryeministrit Majko, e përfaqësonin edhe  Ministrja e Punëve të Jashtme, Zonja Arta Dade dhe autoritete të tjera qeveritare.

Gjatë aktit të firmës, njoftonte një deklaratë e Sallës së Shtypit të Vatikanit, nunci apostolik, Imzot Bulaitis, shprehu kënaqësinë e Selisë së Shenjtë dhe të Kishës së vendit për nënshkrimin e marrëveshjes e cila, në rrethanat e sotme të historisë së Shqipërisë, mund të konsiderohet pa dyshim si një ngjarje me rëndësi të madhe historike.

Nga ana e tij, Kryeministri Majko falënderoi Selinë e Shenjtë dhe Kishën katolike në Shqipëri për kontributin e madh që i jep popullit dhe uroi që kjo marrëveshje të fuqizojë më tutje lidhjet ndërmjet Shqipërisë e Selisë së Shenjtë.

Kjo marrëveshje, pas një polemike të ndezur në parlamentin shqiptar u ratifikua më 23 maj me 91 vota pro, dy abstenime dhe asnjë kundra, ndërsa të gjithë deputetët ishin të pranishëm në sallë.

Po kujtojmë se Shqipëria, më 2002, ishte vendi i nëntë pas-komunist që nënshkruante e miratonte me Vatikanit një traktat konkordatar, pas Hungarisë (1996), Kroacisë (1997 e 1998), Polonisë (1993-1998), Kazakistanit (1998), Estonisë (1999), Lituanisë (2000) Letonisë (2000) e Slovakisë (2000 e 2002). 

                                                        ***

CONVENTIO INTER SEDEM APOSTOLICAM AC REM PUBLICAM ALBANIAE DE MUTUIS MODERANDIS NECESSITUDINIBUS

MARRËVESHJE NDËRMJET REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE SELISË SË SHENJTË PËR RREGULLIMIN E MARRËDHËNIEVE RECIPROKE

Marrëveshje ndërmjet Republikës së Shqipërisë e Selisë së Shenjtë për rregullimin e marrëdhënieve reciproke

Selia e Shenjtë dhe Republika e Shqipërisë duke pasur dëshirën e përbashkët për të forcuar dhe zhvilluar, në frymën e miqësisë, marrëdhëniet ekzistuese midis tyre, dhe me qëllimin për të rregulluar përmes një marrëveshjeje të përbashkët statusin juridik të Kishës Katolike në Shqipëri, bien dakord si më poshtë:

Neni 1

Republika e Shqipërisë garanton lirinë për të shpallur dhe praktikuar në publik Fenë Katolike. Kisha Katolike në Shqipëri ka të drejtë të organizohet dhe të plotësojë misionin e saj.

Neni 2

Republika e Shqipërisë njeh zotësinë juridike të personave ligjor për entitete të tilla të Kishës Katolike të cilat janë të parashikuara në të Drejtën Kanonike, si Arqidioqezat, Dioqezat apo Administraturat Apostolike, Famullitë, Bashkësitë fetare, Misionet, Shoqatat, Seminaret, Shkollat dhe Institucionet arsimore të të gjitha niveleve, Institucionet shëndetësore, mbas regjistrim

Neni 3

Selia e Shenjtë dhe Kisha Katolike në Shqipëri gëzojnë lirinë e plotë të komunikimit dhe të korrespondencës me njëra-tjetrën. Selia e Shenjtë dhe Republika e Shqipërisë do të mbajnë marrëdhënie diplomatike në nivelin e Nunciatures Apostolike dhe Ambasadës.

Neni 4

Kisha Katolike ka të drejtë të posedojë mjete të veta të komunikimit masiv dhe ka të drejtë të përdorë mjetet publike të komunikimit masiv, në përputhje me legjislacionin e Republikës së Shqipërisë.

Neni 5

Autoriteti kompetent kishtar ka të drejtë të krijojë strukturat përkatëse të Kishës, e në veçanti të krijojë dhe të modifikojë personat juridikë kishtarë, në përputhje me të Drejtën Kanonike dhe duke respektuar ligjet shqiptare. Selia e Shenjtë është e lirë të zgjedhë një klerik në detyrën e Ipeshkvit ose të Administratorit Apostolik i cili mund të jetë dhe Ipeshkëv. Përpara se të publikojë emërimin e Ipeshkvit apo të Administratorit Apostolik, Selia e Shenjtë, për mirësjellje dhe në konfidencë, do të informojë Presidentin e Republikës së Shqipërisë nëpërmjet Ministrisë së Punëve të Jashtme.

Neni 6

Për të plotësuar përgjegjësitë që rrjedhin nga funksioni baritor, Ipeshkvi ose Administratori Apostolik ka të drejtë të ftojë në Shqipëri priftërinj, anëtarë të kongregacioneve rregulltare dhe persona laikë të cilët nuk kanë nënshtetësinë shqiptare dhe të rekomandojë kërkesën e tyre për leje për rezidencë dhe për leje për punë drejtuar autoriteteve shqiptare, në përputhje me ligjet e Republikës së Shqipërisë. Me kërkesën formale të Ipeshkvit ose të Administratorit Apostolik, leja për rezidencë dhe leja për punë e nënkuptuar kjo për ushtrimin e aktivitetit baritor do të lëshohen kundrejt një pagese minimale sipas legjislacionit dhe rregullave shqiptare.

Neni 7

Kisha Katolike ka të drejtë të hapë dhe të drejtojë shkollat, klinikat dhe qendrat sociale të saja sipas të Drejtës Kanonike dhe në përputhje me ligjet përkatëse të Republikës së Shqipërisë.

Neni 8

Republika e Shqipërisë do të kthejë pronat e Kishës Katolike në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe do të asistojë riregjistrimin e tyre në emrin e Kishës Katolike në zyrat kompetente shtetërore.

Neni 9

Në rastet e çështjeve të dyshimta, të pazgjidhura dhe të diskutueshme të cilat kanë të bëjnë me Kishën Katolike në Shqipëri në përgjithësi ose me komunitetet apo institucionet katolike në veçanti, Kisha Katolike në Shqipëri dhe autoriteti kompetent në Republikën e Shqipërisë do të krijojnë një komision "ad hoc" të përbashkët me detyrën për të gjetur zgjidhje të pranueshme nga të dyja palët.

 Neni 10

 Nëse në të ardhmen do të lindin vështirësi në lidhje me dispozitat e mësipërme që do të kenë të bëjnë me interpretimin apo aplikimin e tyre, Selia e Shenjtë dhe Republika e Shqipërisë do të procedojnë në marrëveshje të përbashkët për një zgjidhje miqësore.

Neni 11

Kjo marrëveshje do të hyjë në fuqi qysh në momentin e njoftimit reciprok për plotësimin nga Palët të procedurave të tyre të brendshme të kërkuara për hyrjen e saj në fuqi. Kjo marrëveshje mund të zgjidhet prej secilës nga Palët që do të njoftojë Palën tjetër për vendimin e saj me shkrim. Marrëveshja do të pushojë së ekzistuari nëntëdhjetë (90) ditë mbas ditës së njoftimit.

Tiranë, 23.03.2002

Pandeli Majko

Për Republikën e Shiqipërisë

For the Republic of Albania

Sipas kësaj marrëveshjeje, Republika e Shqipërisë garanton lirinë për të shpallur dhe për të praktikuar në publik fenë katolike.

Kisha Katolike në Shqipëri ka të drejtë të organizohet dhe të plotësojë misionin e saj. Republika e Shqipërisë njeh zotësinë juridike të personave ligjorë për ente e entitete të tilla të Kishës Katolike, të cilat janë të parashikuara në të Drejtën Kanonike të Kishës, siç janë kryedioqezat, dioqezat apo administraturat apostolike, famullitë kishtare, bashkësitë fetare, misionet, shoqatat, seminaret, shkollat dhe institucionet arsimore të të gjitha niveleve, institucionet shëndetësore, pas regjistrimit të tyre nga organet e drejtësisë.

Selia e Shenjtë dhe Kisha Katolike në Shqipëri gëzojnë lirinë e plotë të komunikimit dhe të korrespondencës me njëra-tjetrën. Republika e Shqipërisë dhe Selia e Shenjtë do të mbajnë marrëdhënie diplomatike në nivelin e Ambasadës dhe Nunciaturës Apostolike. Kisha Katolike ka të drejtën të posedojë mjete të vetat të komunikimit masiv dhe ka të drejtën të përdorë mjetet publike të komunikimit masiv, në përputhje me legjislacionin e Republikës së Shqipërisë.

Autoriteti kompetent kishtar ka të drejtë të krijojë strukturat përkatëse të Kishës, e në veçanti, të krijojë dhe të modifikojë personat juridikë kishtarë, në përputhje me të Drejtën Kanonike të Kishës dhe duke respektuar ligjet shtetërore shqiptare. Selia e Shenjtë është e lirë të zgjedhë një klerik në detyrën e Ipeshkvit ose të Administratorit Apostolik, i cili mund të jetë dhe Ipeshkëv.

Pas kësaj marrëveshje të 23 majit 2002, në vitin 2005 vjen ligji për “Procedurat e Njohjes së zotësisë Juridike të personit Juridik Kishtar të Kishës Katolike“.

Më 2007: Marrëveshja ndërmjet arkivit të Ministrisë së Jashtme të Shqipërisë me Arkivin Sekret të Vatikanit.

Gjithnjë në vitin 2007 kemi edhe Ligjin mbi rregullimin e disa aspekteve ekonomike dhe fiskale të funksionimit të disa enteve të Kishës Katolike në Shqipëri.

Po këtë vit nënshkruhet edhe marrëveshja midis Ministrisë së Shëndetësisë së Shqipërisë dhe Qendrës kërkimore-spitalore "Bambino Gesù" (entit të Selisë së Shenjtë) të Romës.

Më 2010 kemi marrëveshjen midis Ministrisë së Shëndetësisë së Shqipërisë dhe Universitetit Katolik të Romës "Sacro Cuore", Poliklinika Universitare "Agostino Gemelli" .

Më 2011 nënshkruhet protokolli i bashkëpunimit ndërmjet Ministrisë se Turizmit Kulturës Rinisë dhe Sporteve të Shqipërisë dhe Opera Romana Pellegrinaggi.
All the contents on this site are copyrighted ©.