2017-03-16 12:28:00

'ജീവനെ ആദരിക്കുവാന്‍ ദൈവവചനം സഹായിക്കുന്നു,' ഫ്രാന്‍സീസ് പാപ്പാ


2017 മാര്‍ച്ചു 15, ബുധനാഴ്ചയിലെ പാപ്പായുടെ ട്വിറ്റര്‍

ജീവനെ, പ്രത്യേകിച്ച് അത് ദുര്‍ബലവും എളുപ്പം തകര്‍ക്കപ്പെടുന്നതുമായിരിക്കുമ്പോള്‍ അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനും സ്നേഹിക്കുന്നതിനും, നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ തുറക്കുന്നതിന് ദൈവത്തിന്‍റെ വചനം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു.

ട്വിറ്റര്‍ വിവിധ ഭാഷകളില്‍

IT   La Parola di Dio ci aiuta ad aprire gli occhi per accogliere la vita e amarla, soprattutto quando è debole.

ES   La Palabra de Dios nos ayuda a abrir los ojos para acoger la vida y amarla, especialmente cuando es débil.

PT   A Palavra de Deus nos ajuda a abrir os olhos para acolher a vida e amá-la, especialmente quando é fraca.

EN   The word of God helps us to open our eyes to welcome and love life, especially when it is weak and vulnerable.

FR   La Parole de Dieu nous aide à ouvrir les yeux pour accueillir la vie et l’aimer, surtout quand elle est faible.

DE   Das Wort Gottes hilft uns, die Augen zu öffnen, um das Leben aufzunehmen und zu lieben, besonders wenn es schwach ist.

LN   Dei Verbum nobis opem fert ut promptius vitam suscipiamus eamque amemus, praesertim cum ipsa sit infirma.

AR    لتساعدنا كلمة الله كي نفتح عيوننا لنقبل الحياة ونحبَّها ولاسيما عندما تكون ضعيفة.

 
All the contents on this site are copyrighted ©.